Delårsrapport januari-september 2016

"Det brittiska pundets kursutveckling har påverkat Bongs resultat negativt då prisjusteringar mot kund inte kunnat genomföras i samma tempo som kostnadsökningarna. Bong fortsätter arbetet med att reducera kostnader och samtidigt ökar fokuseringen på lätta förpackningar, presentpåsar och pappersbärkassar", säger Bongs VD Stéphane Hamelin.

Juli – september 2016
• Nettoomsättning minskade med 13 procent till 489 MSEK (560)
• Rörelseresultatet försämrades till -10 MSEK (3)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -7 MSEK (0)
• Justerat rörelseresultat minskade till -3 MSEK (3)
• Resultat efter skatt -25 MSEK (-12)
• Resultat per aktie -0,12 SEK (-0,08)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -23 MSEK (-26) 

Januari – september 2016
• Nettoomsättning minskade med 10 procent till 1 556 MSEK (1 732)
• Rörelseresultatet är oförändrat -6 MSEK (-6)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -7 MSEK (-24)
• Justerat rörelseresultat minskade till 1 MSEK (18)
• Resultat efter skatt 298 MSEK (-51)
• Resultat per aktie 1,44 SEK (-0,33)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 4 MSEK (-80)

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 600 anställda i 16 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan information som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 08.00 CET.  wkr0006.pdf