Regulatoriskt meddelande- ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva ett finskt medtech-bolag

Motiv till Förvärvet

Bolaget har en stark position på den finska marknaden när det kommer till försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. Förvärvet kommer att stärka vår position på den nordiska marknaden inom hälsovårdssektorn och öka ADDvise Groups resultat och omsättning, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group i ett uttalande.

 

Kort om Bolaget

Bolaget specialiserar sig inom försäljning och service inom högteknologisk medtech-utrustning till framförallt hälsovårdssektorn i Finland. Bolaget hade en omsättning om cirka 65,0 MSEK och ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2017 och estimerat en omsättning om 67,0 MSEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2018.

Köpeskilling och tidplan

Köpeskillingen uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK, vilken är uppdelad på två betalningar om maximalt cirka 5,7 MSEK vardera givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2020 och Q2 2021.

Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat under Q1 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Krogerus är legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.wkr0006.pdf