NeuroVive Pharmaceutical AB Bokslutskommuniké januari - december 2019

Väsentliga händelser helåret 2019 KL1333

NV354

NeuroSTAT

Finansiellt

Strategi och kommunikation

Övrigt

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Finansiell information fjärde kvartalet (okt-dec 2019)*

Finansiell information helåret 2019 (jan-dec 2019)*

* APM Alternativt nyckeltal, se definitioner på sidan 17 i rapporten.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.neurovive.com.

Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 08:40.

För mer information, kontakta:
Erik Kinnman, Verkställande direktör
+46 (0)46-275 62 20

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ 

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt för primära mitokondriella sjukdomar samt NASH. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Thera peutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTC Markets Pink Open market (OTC: NEVPF).wkr0006.pdf