Fordringshavarmötet i Bong beslutar om ändring av villkoren för Konvertibler för att möjliggöra konvertering till aktier i Bong

Fordringshavarmötet den 19 januari 2016 beslöt att ändra villkoren för Konvertibler av serie 2013/2018 om 75 miljoner kronor med ISIN SE0005281821 (“Konvertiblerna”) i Bong AB (publ) ("Bong") som begärts av Bong. Villkorsändringarna är föremål för godkännande av den Extra Bolagsstämman (se definition nedan). Under förutsättning att sådant godkännande lämnas möjliggör villkorsändringarna för Bong, liksom för Konvertibelinnehavarna, att konvertera Konvertiblerna till aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75 kronor per aktie. Dessutom ska Konvertibelinnehavarna under en tremånadersperiod vara berättigade att teckna totalt 9 999 975 aktier i Bong till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie för att konvertering ska vara tillåten.

Bong har tidigare offentliggjort vissa föreslagna transaktioner för att avsevärt minska och ändra karaktären av Bongs skuldsättning, inklusive konvertering av samtliga Konvertibler till aktier i Bong. Den 15 december 2015 meddelade Bong att bolaget placerat seniora säkerställda obligationer för 200 miljoner kronor, och att ett av flera villkor för genomförandet av emissionen och återköpet av de nuvarande bankernas fordringar på Bong är att samtliga Konvertibler konverteras till aktier i Bong.

Fordringshavarmötet beslöt att ändra villkoren för Konvertiblerna för att möjliggöra för Bong att när som helst konvertera samtliga Konvertibler till aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75 kronor per aktie. Villkorsändringarna omfattar också en utvidgad rätt för Konvertibelinnehavarna att konvertera sina Konvertibler. Dessutom, och under förutsättning att ändringarna godkänns på den extra bolagsstämman i Bong som hålls den 25 januari 2016 (den ”Extra Bolagsstämman”), ska Konvertibelinnehavare som den 12 januari 2016 (”Avstämningsdagen”) är registrerade som röstberättigade på Fordringshavarmötet under en tremånadersperiod efter den Extra Bolagsstämman vara berättigade att teckna 133 333 aktier i Bong för varje på Avstämningsdagen innehavd Konvertibel, totalt 9 999 975 aktier i Bong, till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie för att konvertering ska vara tillåten.

Som tidigare meddelats förutsätter ändringarna av villkoren för Konvertiblerna godkännande av den Extra Bolagsstämman. Förutsatt att den Extra Bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för Konvertiblerna enligt ovan, kommer ändringarna inlämnas till Bolagsverket för registrering. Därefter avser Bong att konvertera samtliga Konvertibler till aktier i Bong.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 kl. 08.00.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB, telefon (växel) 044-20 70 00