Delårsrapport januari-september 2017

Det tredje kvartalet är säsongsmässigt det svagaste kvartalet i branschen men utvecklingen följde planen och resultatförbättringen fortsatte jämfört med föregående år. Den stora obalansen mellan utbud och efterfrågan på papper medför att Bong möter fortsatta prisökningar från sina leverantörer. Bongs största utmaning för den kommande perioden kommer att vara att öka försäljningspriserna på marknaden för att kompensera för de ökade priserna från leverantörerna, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

Juli – september 2017
• Nettoomsättning ökade till 491 MSEK (489)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 13 MSEK (3)
• Rörelseresultatet ökade till 2 MSEK (-10)
• Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (0)
• Resultat efter skatt -13 MSEK (-25)
• Resultat per aktie -0,06 SEK (-0,12)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 9 MSEK (-23)

Januari – september 2017
• Nettoomsättning minskade med 3 procent till 1 517 MSEK (1 556)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 62 MSEK (33)
• Rörelseresultatet ökade till 28 MSEK (-6)
• Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (0)
• Resultat efter skatt -17 MSEK (298)
• Resultat per aktie -0,08 SEK (1,44)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 16 MSEK (4) 

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 500 anställda i 15 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 08.00 CET. wkr0006.pdf