ADDvise betalar tilläggsköpeskilling

ADDvise Group AB (publ) har idag betalat en tilläggsköpeskilling på 4,9 MSEK till den tidigare ägaren av ADDvise dotterbolag Hettich Labinstrument AB i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet som tecknades i januari 2017.

Tilläggsköpeskillingen betalades med bolagets befintliga medel och kostnaden reserverades fullt ut i ADDvise bokslut per första kvartalet 2017. Tilläggsköpeskillingen påverkar ADDvise redovisade resultat positivt med 0,2 MSEK för 2018.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 14:30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare informationwkr0006.pdf