KONSOLIDERING AV KUVERTBRANSCHEN I NORDEN

Då Intermail har tagit det strategiska beslutet att upphöra med sin kuvertverksamhet i Norden och dess kuvertproduktion, har Bong beslutat att hjälpa InterMail i denna övergång. Bong kommer att supportera InterMails kunder och för att fortsatt ge en god service även i framtiden kommer Bong att erbjuda merparten av InterMails säljpersonal i Sverige, Danmark och Finland anställning i Bong. Produktionen av kuvert kommer att ske i Bongs nuvarande fabriker. Överenskommelsen innefattar royaltybetalning från Bong till InterMail under de kommande tre åren.

Genomförandet av transaktionen är planerad till mars 2018 och är villkorad av att det inte sker några väsentliga förändringar inom Intermail under perioden fram till genomförandet.

”Denna konsolidering är en möjlighet att mildra de kostnadsökningar som uppstår till följd av marknadsnedgången, och Bong kommer att anstränga sig till det yttersta för att tillfredsställa nuvarande och framtida servicebehov hos dessa kunder”, säger Håkan Gunnarsson, VD för Bong.

Kristianstad 2018-01-17

Håkan Gunnarsson
CEO

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, VD i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.  

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 16.30 CET.wkr0006.pdf