Extra bolagsstämman i Bong har beslutat om villkorsändring för konvertibler och emissioner av aktier och teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma i Bong AB (publ) (”Bong”) den 25 januari 2016 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkoren för konvertibler av serie 2013/2018, minskning av bolagets aktiekapital med 59 530 650 kronor, kvittningsemission av högst 27 272 727 aktier, riktad nyemission av högst 19 999 975 aktier samt riktad nyemission av högst 40 000 000 teckningsoptioner.

Bong har tidigare offentliggjort den principöverenskommelse som träffats med bolagets två huvudbanker om återköp av huvudbankernas fordringar på Bong med syfte att avsevärt minska och ändra karaktären av Bongs skuldsättning (”Transaktionen”). Några grundförutsättningar för Transaktionen var genomförande av en obligationsemission och konvertering av samtliga konvertibler av serie 2013/2018. En förutsättning för att kunna slutföra obligationsemissionen och konverteringen av konvertiblerna var att den extra bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkoren för konvertiblerna, minskning av aktiekapitalet, kvittningsemission, riktad nyemission av aktier samt riktad emission av teckningsoptioner. Bolagsstämman har nu fattat nedanstående beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av villkor för konvertibler
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkoren för konvertibler av serie 2013/2018 för att möjliggöra för Bong, liksom konvertibelinnehavarna, att när som helst konvertera samtliga konvertibler till aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75 kronor per aktie. Efter registrering av villkorsändringen hos Bolagsverket avser Bong att konvertera hela det utestående nominella beloppet, uppgående till 75 000 000 kronor, till 27 272 727 aktier i Bong.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att minska Bongs aktiekapital med 59 530 650 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer varje aktie i Bong att ha ett kvotvärde om 1,12 kronor. Bongs aktiekapital och eget kapital kommer att återställas genom genomförandet av kvittningsemissionen och konverteringen av konvertiblerna.

Kvittningsemission
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att emittera högst 27 272 727 nya aktier till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie i en kvittningsemission riktad till Bongs huvudbanker. Betalning ska ske genom kvittning av en del av bankernas fordran på Bong, totalt 40 909 090,50 kronor.

Riktad nyemission
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att emittera högst 19 999 975 nya aktier till en teckningskurs om 1 krona per aktie. Rätt att teckna 10 000 000 aktier ska tillkomma Bongs huvudbanker i lika delar och rätt att teckna 9 999 975 aktier ska tillkomma ABG Sundal Collier AB för konvertibelinnehavarnas räkning. Teckning kan ske mellan den 28 januari 2016 och den 28 april 2016.

Emission av teckningsoptioner
Vidare beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag att emittera högst 40 000 000 teckningsoptioner i serie 2016/2019. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och kommer att tecknas av ABG Sundal Collier AB för obligationstecknares räkning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske senast den 1 februari 2019 till ett pris om 1,15 kronor per aktie.

Efter genomförande och Bolagsverkets registrering av besluten om (i) ändring av konvertibelvillkor för konvertibler av serie 2013/2018 samt konvertering av samtliga utestående konvertibler till aktier i Bong, (ii) minskningen av aktiekapitalet, (iii) kvittningsemission och (iv) riktad emission av teckningsoptioner kan Bong slutföra samtliga steg i Transaktionen i enlighet med bolagets principöverenskommelse med huvudbankerna. Bong beräknar att Transaktionen ska kunna slutföras i slutet av januari eller början av februari. 

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2016 kl. 18.30.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB, telefon (växel) 044-20 70 00