Bokslutskommuniké januari-december 2018

2018 var ett utmanande år för kuvertindustrin då vi fick erfara en av de mest drastiska pappersprisökningarna på mycket länge. Överlag har vi varit relativt framgångsrika i att öka våra försäljningspriser till våra kunder för att bibehålla vår bruttomarginal. Vi har fått acceptera försenade prisökningar i några fall då vi har haft långa kontrakt med kunder, vilket påverkat vår marginal negativt under 2018. Min bedömning är att Bong under detta ansträngda år operativt har lyckats bättre än våra konkurrenter. Vi tror oss nu se de första indikationerna på att pappersprisökningarna från våra leverantörer kan ha avmattats. Inom kuvert utvecklades Bong under förra året bättre än marknaden generellt. Inom lätta förpackningar fortsatte den positiva trenden under 2018 med en försäljningsökning av pappersbärkassar om 47%. Med fortsatt fokus från vår dedikerade organisation ser jag mycket fram emot 2019 och utvecklingen för lätta förpackningar, säger Bongs nya VD Kai Steigleder.

Oktober – december 2018

Januari – december 2018

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 16.00 CET. wkr0006.pdf