BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

HELÅRET 2007
· Styrelsen förslår en utdelning om 3 kr per aktie (2,83)
· Omsättningen ökade med 2 % till 1 482 MSEK (1 448)*
· Resultat före skatt ökade med 9 % till 139 MSEK, exklusive
fastighetsförsäljning blev motsvarande resultat 126 MSEK (125)*
· Resultat efter skatt ökade med 11 % till 101 MSEK (91)*
· Vinst per aktie efter skatt uppgick till 4,43 kr (7,84)**

FJÄRDE KVARTALET 2007
· Omsättningen ökade med 6 % till 417 MSEK (393)*
· Resultat före skatt uppgick till 33,1 MSEK (33,5)*
· Orderingången ökade med 19 % till 424 MSEK (356)*
· Förvärv av teknikhandelsföretag i Danmark

* Jämförelsetalen omsättning, orderingång och resultat avser exklusive
avyttrad hydraulikverksamhet.
** Jämförelsetalet vinst per aktie avser inklusive avyttrad hydraulikverksamhet.wkr0003.pdf