Bokslutskommuniké Januari-december 2016

Det fjärde kvartalets resultat var relativt starkt, både inom kuvert och lätta förpackningar, och genererade dessutom ett starkt kassaflöde. Vi kan konstatera att vårt ökade fokus mot försäljning av lätta förpackningar under 2016 nu börjar visa resultat i termer av tillväxt. Detta arbete kommer att intensifieras under 2017 samtidigt som vi kommer att fortsätta att effektivisera och förbättra vår kuvertverksamhet för att vara ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden. Det starka kassaflödet, framförallt under det fjärde kvartalet, möjliggör denna fortsatta satsning för Bong, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

Oktober – december 2016
• Nettoomsättning minskade med 6 procent till 579 MSEK (613)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 28 MSEK (25)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -11 MSEK (-12)
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar ökade till 39 MSEK (37)
• Rörelseresultatet ökade till 15 MSEK (1)
• Resultat efter skatt -1 MSEK (-13)
• Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,08)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 23 MSEK (5) 

Januari – december 2016
• Nettoomsättning minskade med 9 procent till 2 135 MSEK (2 345)
• Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 61 MSEK (70)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -18 MSEK (-36)
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar minskade till 79 MSEK (106)
• Rörelseresultatet ökade till 9 MSEK (-5)
• Resultat efter skatt 297 MSEK (-64)
• Resultat per aktie 1,42 SEK (-0,41)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 30 MSEK (-75) 

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 500 anställda i 15 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, VD i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan information som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.00 CET.  wkr0006.pdf