Bong offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ITALIEN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prospekt avseende Bong AB:s (publ) (”Bong”) tidigare aviserade och placerade seniora säkerställda obligationer som tas upp till handel på Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) finns nu tillgängligt på www.bong.com och på Bongs kontor Uddevägen 3, 291 25 Kristianstad.

Den 15 december 2015 meddelade Bong att de framgångsrikt placerat seniora säkerställda obligationer till ett belopp av 200 Mkr. Obligationerna emitterades den 21 december 2015, har en treårig löptid och en fast årlig ränta om 10,0 procent. I samband med emissionen meddelade Bong att de avsåg att notera obligationerna på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) inom sex månader från emissionsdagen. Bong offentliggör nu prospekt, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, avseende upptagandet till handel av dessa obligationer på Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) från den 9 juni 2016. Prospektet finns tillgängligt på www.bong.com och på Bongs kontor Uddevägen 3, 291 25 Kristianstad.

Om Bong 

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter årligen ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 600 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2016 kl. 09.30 CET.

Viktig information 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Bong. Ingen transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Italien, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i något annat land där sådana transaktioner skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag eller skulle strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933, eller i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Följaktligen får inga nya aktier, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) eller (iii) personer som de lagligen kan riktas till.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 002016-06-08 Bong obligationsprospekt - Final.pdf