Bong placerar framgångsrikt en senior säkerställd obligation om 200 Mkr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ITALIEN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Pressmeddelande 15 December 2015

Bong AB (publ) ("Bong") har framgångsrikt placerat seniora säkerställda obligationer till ett belopp av 200 Mkr ("Obligationerna"). På grund av stor efterfrågan från främst svenska investerare blev erbjudandet kraftigt övertecknat och stängde tidigare än förväntat.

Den 11 december 2015 meddelade Bong att bolaget arbetade med att säkerställa en finansiering om 200 Mkr genom en senior säkerställd obligation på den svenska kapitalmarknaden. På grund av stor efterfrågan från främst svenska investerare blev erbjudandet kraftigt övertecknat och stängde tidigare än väntat. Obligationerna har nu framgångsrikt placerats hos investerare och kommer, givet uppfyllande av nedan kriterier, tillföra finansiering för att genomföra den tidigare meddelade minskningen av bolagets skulder och ge Bong en större finansiell flexibilitet och en sund finansieringsstruktur. Som tidigare meddelats av Bong förväntas de föreslagna transaktionerna öka bolagets egna kapital med cirka 570 Mkr och minska dess räntebärande skulder med cirka 500 Mkr.

Stéphane Hamelin, koncernchef för Bong, kommenterar: "Bong har framgångsrikt genomfört en drastisk omstruktureringsplan för att återställa lönsamheten, men den betydande skuldbördan förblev ett bekymmer. Efter slutförandet av rekapitalisering av Bong kommer vi att kunna fokusera på lönsamhet och tillväxt. Det kommer att öka engagemanget och motivationen hos alla våra medarbetare."

Obligationerna kommer att emitteras den 21 december 2015 och har en treårig löptid och en fast årlig ränta om 10,0 procent. Bong har åtagit sig att inte lämna utdelning under Obligationernas löptid. Varje Obligation har ett nominellt belopp om 250 000 kronor och Obligationerna är avsedda att noteras på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) inom sex månader från emissionsdagen. Ett prospekt i förhållande till Obligationerna skall sammanställas och göras tillgängligt av Bong i samband med noteringen. Villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bongs hemsida omkring den 21 december 2015.

Intäkterna från Obligationerna kommer inledningsvis att föras till ett pantsatt spärrkonto. Efter uppfyllande av vissa villkor skall intäkterna användas för att förvärva de fordringar som Bongs banker innehar gentemot bolaget i enlighet med vad som kommunicerades den 11 december 2015.

För varje Obligation kommer 50 000 teckningsoptioner (med en löptid på tre år, som vardera berättigar att teckna en aktie i Bong till en teckningskurs om 1,15 kronor per aktie) utfärdas till de tecknande Obligationsinnehavarna och 28 935 aktier i Bong skall överföras från nuvarande långivande banker till de tecknande Obligationsinnehavarna. Hela det utestående nominella beloppet om 75 miljoner kronor i konvertibeln i Bong skall också omvandlas till aktier i Bong, vilket kommer att kräva ett beslut från fordringshavarmöte för konvertibelinnehavarna. Både emission om teckningsoptioner och konvertering av konvertibeln kommer att kräva tidigare beslut från extra bolagsstämma i Bong (den "Extra Bolagsstämman"). Ytterligare villkor gäller. Om fordringshavarmötet för konvertibelinnehavarna eller den extra bolagsstämman inte röstar för ovanstående villkor eller om inte alla villkor har uppfyllts senast den 28 februari 2016 kommer Obligationerna att återlösas.

Bong räknar med att offentliggöra en inbjudan till fördringshavarmöte för konvertibelinnehavarna och den Extra Bolagsstämman inom kort och det förväntas att båda mötena skall hållas i januari 2016.

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare till Bong i samband med obligationsemissionen.

Om Bong

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter årligen ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015 kl. 8.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Bong. Varken de riktade nyemissionerna eller någon annan transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Italien, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i något annat land där sådana transaktioner skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag eller skulle strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933, eller i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Följaktligen får inga nya aktier, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) eller (iii) personer som de lagligen kan riktas till.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00