KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 16.00 på Café Yllan, Väverigatan 2 i Kristianstad. 

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 13 maj 2015,

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 maj 2015 enligt något av nedanstående alternativ:

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bong.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Originalet av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas till bolaget tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 13 maj 2015, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse av verkställande direktören.
 8. Framläggande av
  a.      årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  b.      styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, samt
  c.      revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
 9. Beslut om
  a.      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b.      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c.       ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 12. Val av styrelse och revisorer.
 13. Val av ledamöter i valberedningen.
 14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om betalning av kompensation till Holdham S.A. i enlighet med tilläggsavtal.
 16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 666 894 462 kronor, inklusive årets resultat om -72 623 719 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)
Valberedningen, bestående av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) har föreslagit följande:
att     Mikael Ekdahl ska väljas till ordförande vid årsstämman;
att     styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;
att     omval ska ske av ledamöterna Eric Joan, Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, och Christian Paulsson samt nyval av Helena Persson för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2016, varvid noteras att Anders Davidsson har avgått som styrelseledamot under 2014 och att Ulrika Eriksson avböjt omval;
att     omval ska ske av Eric Joan till styrelsens ordförande;
att     arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor (exklusive utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 för ledamot;
att     revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2016, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Mathias Carlsson kommer utses till huvudansvarig revisor, samt
att     revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Helena Persson (född 1970) har en Bachelor i Human Resources Management från Lunds universitet och arbetar som HR-konsult med uppdrag som innefattar förändringar, avgångsprocesser och implementering av nya HR-processer. Helena Persson innehar en HR‑position inom E.ON Wind Sweden AB och har tidigare erfarenhet från ledningsuppdrag i konsultverksamhet och tillverkningsindustri innefattande bl.a. HR Director på Pergo Europe AB, HR Manager på Clinical Data Care samt ombudsman för Swedish Faramceutical Association och Akademikerförbundet SSR. Helena har varit styrelseledamot i Pergo Golv AB från 2010 till 2013 och har även varit styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.

Valberedning (punkt 13)
Aktieägare representerande cirka 43 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har föreslagit att en valberedning ska utses i bolaget även inför årsstämman 2016 samt:
att     valberedningen ska ha tre ledamöter;
att     omval ska ske av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) såsom ledamöter av valberedningen;
att     Stéphane Hamelin ska väljas till valberedningens ordförande;
att     för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2016, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot; samt
att     valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2016 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår stämman beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses befattningshavare ingående i ledningsgruppen, vilken f.n. utgörs av bolagets verkställande direktör även affärsenhetschef Norden, ekonomidirektör (CFO), affärsenhetschef Centraleuropa, affärsenhetschef Storbritannien och affärsenhetschef Frankrike och Spanien.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att säkerställa att Bongkoncernen skall kunna attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Utöver ovanstående rörliga ersättningar kan tillkomma från tid till annan beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Den rörliga delen av lönen skall ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på en intjäningsperiod om ett år. Målen för de ledande befattningshavarna fastställs av styrelsen.

Pensionsförmåner skall i första hand vara avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda, dock inte på koncernledningsnivå. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande.

Koncernledningen har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg till ITP-planen har delar av koncernledningen rätt till en utökad tjänstepensionspremie, så att totalen motsvarar 30 procent av den fasta lönen. Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4–12 månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6–18 månader. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken ersättningar utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott samt beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om betalning av kompensation till Holdham S.A. i enlighet med tilläggsavtal (punkt 15)
Den 8 september 2010 ingick Bong AB (”Bong”) och Holdham S.A. (”Holdham”) ett aktieöverlåtelseavtal avseende Bongs förvärv av Hamelinkoncernens kuvertverksamhet. Förvärvet innefattade bl.a. en apportemission av aktier till Holdham, varvid Holdham efter emissionen blev största aktieägare i Bong.

Under perioden mellan aktieöverlåtelseavtalets undertecknande och tillträde i förvärvet genomförde EU-kommissionen (”Kommissionen”) gryningsräder hos Bong, Hamelinkoncernen samt hos flera andra europeiska bolag verksamma inom kuvertbranschen.

Med anledning av Kommissonens granskning ingick därför Bong och Holdham ett tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtalet enligt vilket respektive part åtog sig att svara för sina egna potentiella böter till Kommissionen och hålla motparten skadelöst för böter hänförliga till den egna verksamheten (”Tilläggsavtalet”).

Den 10 december 2014 fattade Kommissionen beslut i ärendet och såväl Bong som Hamelinkoncernen ådömdes böter. Holdham hade sedan tidigare, för att fullgöra sitt åtagande i enlighet med Tilläggsavtalet, underrättat Kommissionen om att böter som är hänförliga till Hamelinkoncernen ska tillställas Holdham som tidigare ägare till bolagen. Holdham har även betalat dessa konkurrensböter till Kommissionen.

Sedan Holdham begärt utbetalning av 776 382 euro enligt Tilläggsavtalet har Bongs styrelse inhämtat en legal opinion i syfte att försäkra sig om att ett utbetalningsbeslut skulle stå i överensstämmelse med Aktiebolagslagen. Det har därvid framkommit att ett sådant beslut lämpligen bör fattas av bolagets aktieägare på Årsstämman.

C. Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 och 15, liksom revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med onsdagen den 29 april 2015. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna beskrivna ovan samt årsredovisningen finns även från nämnda dag tillgängliga på bolagets hemsida www.bong.com.

D. Antal aktier och röster i bolaget
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 156 659 604.

E. Upplysningar på årsstämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Kristianstad i april 2015

Styrelsen

BONG AB (publ) 

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2015 kl.14.00.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 1 800 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.wkr0006.pdf