Delårsrapport januari-mars 2015

Vi förväntar oss att kuvertmarknaden fortsätter att minska under 2015. Med en utmanande marknad, stigande papperspriser och den senaste tidens turbulenta valutakursutveckling, är det nödvändigt för Bong att höja våra försäljningspriser. Inom några månader kommer vi att ha slutfört vårt ambitiösa strukturprogram, vars syfte varit att öka vår effektivitet för att kunna ge våra kunder den servicenivå de förväntar sig av oss. Vi ser många tillväxtmöjligheter inom förpackningsmarknaden och i Östeuropa framöver. Trots tuffa marknadsförutsättningar och stora kassautflöden för engångskostnader så levererar Bong ett positivt kassaflöde och ett positivt justerat rörelseresultat för första kvartalet 2015, säger Bongs VD Stéphane Hamelin.

Januari – mars 2015

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2015 kl.12.30

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har omkring 1 800 anställda i 16 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.wkr0006.pdf

2015-Q1 SWE FINAL.pdf