32% FÖRSÄLJNINGSÖKNING I Q4 GER MACKMYRA ÅTTONDE KVARTALET I RAD MED TILLVÄXT

Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på 2016 med 32 procents försäljningstillväxt i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. För helåret 2016 uppgick försäljningstillväxten till 18 procent. Tillväxten är i första hand driven av ökad flaskförsäljning men även försäljningen av Fat och Upplevelser ökar under året. 

RESULTATET I KORTHET

2016 2015 2016 2015
Nyckeltal okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 26,2 19,8 73,4 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 32 % 14% 18% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 16,8 13,4 47,1 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 9,5 6,4 26,3 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 12,6 10,6 36,2 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 48% 53% 49% 53%
Bruttoresultat, MSEK 12,6 8,0 29,5 21,5
Bruttovinstmarginal, procent 48% 41% 40% 35%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -0,9 -0,2 -5,3 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -0,4 -2,9 -8,3 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -1,3 -3,1 -13,6 -17,3
Räntekostnader, MSEK -3,1 -1,8 -12,4 -8,6
Skatt, MSEK -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -4,5 -5,0 -26,1 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 4,5 3,6 -9,5 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,39 kr -0,55 kr -2,70 kr -3,19 kr

Försäljningsutveckling 2016

Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på 2016 med 32 procents försäljningstillväxt i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. För helåret 2016 uppgick försäljningstillväxten till 18 procent. Tillväxten är i första hand driven av ökad flaskförsäljning men även försäljningen av Fat och Upplevelser ökar under året.

Årets försäljningsframgångar är ett resultat av att Mackmyra tagit viktiga steg framåt på ett antal parallella fronter under året, dvs de utvalda marknader, enskilda produkter och affärsområden som har varit i fokus sedan ett par år tillbaka. 

Utveckling i resultat och kassaflöde 2016

Mackmyras rörelseresultat uppgick till – 13,6 MSEK (-17,3) vilket innebar en förbättring motsvarande ca 3,7 MSEK jämfört med föregående år. I årets rörelseresultat ingår en engångspost om 1,4 mkr avseende utrangering av anläggningstillgångar.

Årets resultat efter skatt uppgick till -26,1 MSEK (-26,1) vilket är på samma nivå som 2015. Årets finansnetto tynger med ökade kostnader motsvarande 3,8 MSEK, till stor del kopplat till ökade räntekostnader med anledning av under året höjda räntenivåer hos bolagets långivare. Med en fortsatt tillväxt och positiv resultatutveckling bedömer vi dock möjligheterna att sänka bolagets finansiella kostnader som goda.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för helåret till -9,5 MSEK (-7,0). Att kassaflödet blir svagare än föregående år förklaras till stor del av ökad destillering under 2016. Trots detta når Mackmyra positivt kassaflöde efter investeringar för andra halvåret 2016 motsvarande ca 2,8 MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.  

För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

wkr0006.pdf

MSW Q4-16 rapport_170228.pdf