Kommuniké från Deltaco AB (publ) årsstämma, 4 maj 2012

 

Utdelning

I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,00 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2011. Avstämningsdag beslutades till onsdagen den 9 maj 2012. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 14 maj 2012.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyvaldes Charlotte Hansson, verkställande direktör för Jetpak Sverige AB. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 120 000 kronor per person.

Val av revisor

Till ny revisor valdes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Mats Fridblom som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober 2012 sammankalla de två röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Stockholm fredagen den 4 maj 2012

Styrelsen

Deltaco AB (publ)

Siamak Alian, VD Deltaco AB

Telefon: 46 8 555 76 241
Mobil: 46 70 742 29 13
siamak.alian@deltaco.se

Arne Myhrman, Styrelseordförande Deltaco AB

Mobil: 46 73 383 64 67
arne.myhrman@deltaco.se

Om Deltaco

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.wkr0006.pdf