Partnera Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2023

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
15.2.2024 klo 14.35
 
 
Partnera Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2023 - Partnera-konsernin liiketulos kasvoi 21,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta, Foamit Groupin liiketulos parani merkittävästi ja tilauskanta säilyi vahvana

Heinä–joulukuun 2023 ja 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi–joulukuun 2022 sekä 2023 luvut ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. Puolivuosikatsauksessa esitetyt Partnera-konserniin (jäljempänä Partnera) kuuluneen KPA Uniconin tuloslaskelman luvut ovat kaudelta 1.1.2023–30.4.2023, jonka jälkeen KPA Uniconia ei ole yhdistelty konsernikirjanpitoon.

HEINÄ–JOULUKUU 2023

TAMMI–JOULUKUU 2023

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Miljoonaa euroa H2/20231) H2/20221) 2023 2022
Liikevaihto 22,4 46,2 50,4 85,4
Käyttökate 2,3 0,4 8,2 -2,9
% liikevaihdosta 10,4 0,9 16,3 -3,4
Liiketulos -0,3 -11,5 2,6 -18,9
% liikevaihdosta -1,1 -24,9 5,1 -22,1
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos2) -0,3 -3,5 2,6 -10,9
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -0,1 -17,6 -0,6 -26,9
% liikevaihdosta -0,4 -38,1 -1,1 -31,5
Tilikauden tulos -0,5 -16,4 -0,6 -24,1
% liikevaihdosta -2,2 -35,6 -1,3 -28,3
Tulos/osake, euroa -0,01 -0,45 -0,02 -0,67
Taseen loppusumma 83,1 152,7 83,1 152,7
Investoinnit 1,0 1,7 2,2 3,2
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 102 299 102 299
Oma pääoma 44,4 44,9 44,4 44,9
Oman pääomantuotto annualisoitu, % -2,2 -61,9 -1,4 -41,4
Oma pääoma/osake, euroa 1,23 1,24 1,23 1,24
Omavaraisuusaste, % 55,4 31,5 55,4 31,5
Osinko/osake, euroa 3)0,00 0,00

1) Tilintarkastamaton
2) Operatiivisesta vertailukelpoisesta liiketuloksesta on oikaistu liikearvon alaskirjaus.
3) Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle

STRATEGIA JA NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Vuonna 2023 Partneran hallituksen puheenjohtajuus siirtyi Jari Piriselle ja toimitusjohtajuus Peter Vapaamiehelle. Uuden hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan myötä on ollut luonnollista tarkastella Partneran tehtävää sekä tehtävän toteuttamiseen tähtäävää strategiaa ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

Tähän liittyen Partnera tiedotti 29.6.2023 tarkastelevansa omistustensa asemaa ja tilannetta sekä niiden sopivuutta yhtiön ydinliiketoimintaan strategisen uudelleensuuntaamisen yhteydessä. Yhtiö tiedotti edelleen 18.12.2023 strategiatyön jatkumisesta suunnitellusti ja kertoi strategiseen tarkasteluun sisältyvän myös Partneran tytäryhtiön Foamit Groupin arvioinnin osana Partneran omistuksia, mukaan lukien mahdolliset omistajanvaihdokset sekä Foamit Groupin kehittäminen yhdessä muiden omistajien kanssa.

Partneran tehtävänä on omistaja-arvon kasvattaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Strategian olennaisena osana on edelleen Partneran kehittäminen uusilla yritysjärjestelyillä. Yhtiö on aiemmin harkinnut ja hankkinut omistus- ja sijoituskohteikseen yrityksiä, jotka toteuttavat Partneran tehtävää ensisijaisesti tuotto- ja ympäristövaikutusten osalta.

Päivitetyssä strategiassaan Partnera tarkastelee omistuskohteitaan tuotto- ja ympäristövaikutusten lisäksi myös yhteiskunnallisten vaikutusten osalta. Kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen kuuluu terveen yritystoiminnan kehittämisen lisäksi kunnoltaan heikentyneiden, mutta elinkelpoisten organisaatioiden järjesteleminen ja uudistaminen tuotannontekijöihin sijoitettujen resurssien ja työpaikkojen säästämiseksi. 

Vuoden 2023 muutosten myötä Partneran keskeiset kyvykkyydet ovat vahvistuneet eri toimialojen strategisten, rakenteellisten ja operatiivisten uudistamistoimenpiteiden osaamisella.

Päivitetyn strategian mukaan Partneralla täytyy olla yhtiöissä riittävä omistusosuus ja vaikutusvalta arvonluontisuunnitelman aktiivista edistämistä varten yksin tai kumppanuuksien kautta. Omistukset voivat olla kokoluokaltaan ja omistusrakenteeltaan erilaisia. Tavoitteena on luopua nykyisistä ei-strategisista omistuksista, kuten Nordic Optionista, Findasta ja Telebusiness InWestistä.

Päivitetyn strategian mukaiset toiminnan päälinjaukset vuodelle 2024

Partnera ei anna lyhyen aikavälin näkymiä päivitetyn strategian ja liiketoiminnan luonteen vuoksi.

Rakentamisen suhdanteen odotetaan jatkuvan haastavana vuonna 2024. Foamit Groupin aseman markkinoilla arvioidaan kuitenkin pysyvän hyvänä, sillä yhtiölle merkittävämmän infrarakentamisen markkinan odotetaan pysyvän asuinrakentamisen markkinaa parempana.

PETER VAPAAMIES, TOIMITUSJOHTAJA

Partnera-konsernin liiketulos parani tilikauteen 2022 verrattuna merkittävästi ollen 2,6 (-18,9) miljoonaa euroa positiivinen. Liiketulokseen vaikuttivat Partneran omistusten positiivinen tuottokehitys sekä tappiollisen KPA Uniconin poistuminen konsernista toukokuussa 2023. Viime kevään aikana kävi selväksi, että energiaratkaisuja toimittavan tytäryrityksemme KPA Uniconin toiminnan jatkamiselle ei ollut realistisia mahdollisuuksia, joten yritys asetettiin konkurssiin. Partnera-konsernin taloudellinen tilanne on tasapainottunut ja parantunut KPA Uniconin konkurssin jälkeen.

Foamit Groupin osalta kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja liikevaihto oli 43,7 (45,7) miljoonaa euroa. Foamit Groupin liiketulos oli 2,5 (1,4) miljoonaa euroa ja se parani merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Norjan ja Ruotsin markkinoilla kysyntä oli hyvä etenkin infrarakentamisen hankkeista johtuen. Suomessa talonrakentamisen matalasuhdanne heikensi yhtiön tilauskannan kehittymistä. Yleistä kustannustason nousua pystyttiin siirtämään hintoihin, minkä lisäksi Foamit Group toteutti kannattavuuden parantamiseksi tehostamistoimenpiteitä. Yhtiön tulosta rasittivat Norjan ja Ruotsin kruunujen heikkeneminen suhteessa euroon, mistä aiheutui pääasiassa laskennallisia realisoitumattomia valuuttakurssieroja.

Rakentamisen suhdanteen odotetaan jatkuvan haastavana vuonna 2024. Foamit Groupin aseman markkinoilla arvioidaan kuitenkin pysyvän hyvänä, sillä yhtiölle merkittävämmän infrarakentamisen markkinan odotetaan pysyvän asuinrakentamisen markkinaa parempana. Lisäksi asiakaskunnan ympäristötietoisuus kasvaa ja tuotteiden ympäristövaikutusten uskotaan olevan jatkossa entistä merkittävämpi kriteeri erityisesti kuntien, kaupunkien ja kiinteistökehittäjien ostopäätöksissä.

KPA Uniconin konkurssin myötä Partneran tase pieneni merkittävästi tilikaudella, ollen 69,7 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisen tilikauden tase. Tulos- ja tasevaikutusten myötä Partneran omavaraisuusaste nousi 55,4 (31,5) prosenttiin. KPA Uniconiin käytetyt varat kokonaisuutena olivat noin 25 miljoonaa euroa. Summa ei sisällä yritysjärjestelyvakuutuksesta, myyjätahoilta tai konkurssipesältä Partneralle mahdollisesti maksettavia varoja.

Nordic Option Oy -osakkuusyhtiömme on ensisijaisesti Pohjois-Suomen kasvuvaiheen yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Omistuksemme Nordic Optionissa on noin 34 prosenttia. Nordic Optionin sijoitukset ja lainoitukset olivat yhteensä noin 15 miljoonaa euroa joulukuun 2023 lopussa ja kohdeyrityksiä oli 14. Vuoden 2023 aikana toteutui yksi omistuksesta irtautuminen ja yksi uusi sijoitus. Tätä edeltäneiden kahden ja puolen tilikauden aikana ei ollut toteutunut sijoituksista irtaantumisia. Nordic Option teki yhteensä 1,9 miljoonan euron alaskirjaukset sijoituksiinsa tilikauden 2023 aikana. Partneran osuus Nordic Optionin tuloksesta oli tilikaudella 2023 -0,5 miljoonaa euroa.

Finda Oy -omistuksen osinkotuotot tilikaudella olivat 2,3 (1,0) miljoonaa euroa eli merkittävästi edellistä tilikautta suuremmat. Viiden viimeisen tilikauden aikana osinkotuotot ovat olleet yhteensä 8 miljoonaa euroa. Partnera omistaa Findan osakkeista suoraan noin 3,7 prosenttia ja välillisesti Telebusiness InWest Oy:n kautta noin 1,8 prosenttia eli yhteensä noin 5,5 prosenttia. Finda-konsernin 2022 tilinpäätöksen taseen loppusumma oli 1 087 miljoonaa euroa ja oma pääoma 930 miljoonaa euroa.

Telebusiness InWest Oy -osakkuusyhtiömme tulos muodostuu pääosin Finda Oy:n jakamasta osingosta. Finda Oy:n vertailukautta merkittävästi suuremmat osinkotuotot vaikuttivat positiivisesti Findan tulokseen ja siten myös osuuteen osakkuusyritysten voitosta Partnerassa. Partnera omistaa noin 36 prosenttia Telebusiness InWest Oy:n osakkeista.

Lähdemme vuoteen 2024 päivitetyn strategiamme innoittamina. Keskitymme vuoden aikana strategian mukaisten uusien omistusten aktiiviseen etsintään, ei-strategisista omistuksista irtaantumiseen sekä Foamit Groupin liiketoiminnan arviointiin osana Partneran omistuksia. 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Foamit Group

Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy, Hasopor AB ja Glasopor AS muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Group vastaanottaa ja käsittelee kiertoon päätyvää lasia ja valmistaa lasinkierrätyksen sivuvirroista vaahtolasia, joka on kevenne- ja eristemateriaali sekä 100 %:sti kierrätystuote. Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

Foamit Groupin liikevaihto tilikaudella 2023 oli 43,7 (45,7) miljoonaa euroa. Norjan maayhtiössä vaahtolasiliiketoiminnan myynti kehittyi positiivisesti, kun taas Ruotsissa ja Suomessa talonrakentamisen matalasuhdanne vaikutti tilauskannan kehittymiseen heikentävästi. Infrarakentamisen markkina jatkui vahvana läpi vuoden ja konsernin yhtiöt saivat lisää tilauksia infrarakentamisen segmentistä. Erityisen hyvä markkinatilanne oli Norjassa, jossa maayhtiö toimitti vaahtolasia ennätysmäärän vuoden 2023 aikana.

Lasiliiketoiminnassa puhdistetun kierrätyslasin myynti jatkui samalla hyvällä tasolla kuin vuonna 2022. Kiertotaloustuotteiden kysyntä kasvaa edelleen Euroopassa ja Pohjoismaissa. Tähän Foamit Group on vastannut muun muassa tuotantolaitostensa laaduntuottokyvyn nostamisella, jonka ansiosta parempilaatuisia lasituotteita voidaan tarjota entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Vastaanotetun kierrätyslasin määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia. Suomen tytäryhtiö Uusioaines Oy vastaanotti tilikaudella 97 000 tonnia kierrätyslasia. Kierrätyslasin tuottajayhteisössä tapahtui muutoksia, kun vuoden 2023 aikana Suomeen perustettiin kaksi uutta pakkausten tuottajaa, Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Uusioaines Oy solmi molempien kanssa uudet hankintasopimukset tuleville vuosille. Hankintasopimus Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa päättyi vuoden 2023 lopussa.

Foamit Groupin käyttökate tilikaudella 2023 oli 7,6 (6,5) miljoonaa euroa. Norjan ja Ruotsin tytäryhtiöiden myynti ja keskihinnat kehittyivät hyvin, mutta kruunujen voimakas kurssivaihtelu suhteessa euroon vaikutti vuoden 2023 aikana tulokseen heikentävästi. Vaikutukset olivat pääosin laskennallisia ja realisoitumattomia. Yhtiön kannattavuus on parantunut paitsi energiakustannusten laskun myötä myös Norjan ja Ruotsin maayhtiöissä toteutettujen ja edelleen jatkuvien tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Toimenpiteissä keskitytään myynnin kannattavuuden parantamiseen, tuotannon tehostamiseen, energiansäästöihin ja kiinteiden kustannusten vähentämiseen. Vuonna 2022 alkanutta korkean inflaation kustannusvaikutusta saatiin siirrettyä lopputuotteen hintoihin vuoden 2023 aikana ja tuotteiden keskihinnan positiivinen kehitys paransi konsernin vaahtolasiliiketoiminnan kannattavuutta. Lisäksi kannattavuuteen on vaikuttanut Ruotsin valtiopäivien toukokuussa myöntämä sähkötuki Foamitin Groupin tytäryhtiö Hasoporille, joka oli suuruudeltaan noin 0,9 miljoonaa euroa.

Foamit Groupin tilauskanta oli tilikauden lopussa 18,9 (19,9) miljoonaa euroa ja se nousi kesäkuun 2023 lopusta 1,5 miljoonalla eurolla. Foamitin alkuvuonna 2022 saama mittava tilaus vaahtolasin toimittamisesta Norjan Drammenissa sijaitsevan sairaalan rakennushankkeeseen vuosien 2022–2023 aikana on nyt kokonaan toimitettu. Ruotsissa vastaanotettujen tilausten arvo on laskenut verrattuna viime vuoteen, mutta vastaavasti Suomessa vastaanotettujen tilausten arvo on ollut kasvussa. Foamit Group sai vuoden 2023 lopulla mittavan tilauksen vaahtolasin toimittamisesta Suomen Vihdissä sijaitsevaan rakennushankkeeseen, joka toimitetaan vuoden 2024 aikana. Hankkeeseen toimitettavan vaahtolasin määrä on noin 40 000 m3, joka on lähes 20 prosenttia Forssan tuotantolaitoksen koko vuoden tuotannosta.

Kesäkuussa 2023 Foamit Group aloitti investointiohjelman tuotannon kasvattamiseksi Glasopor AS -yhtiön Onsøyn tehtaalla Norjassa, ja projekti eteni vuonna 2023 suunnitelmien mukaisesti tehdasinfrastruktuurin muutoksilla.  Foamit Group tekee pitkäjänteistä ja tuloksellista vastuullisuustyötä, josta yksi osoitus oli Uusioaines Oy:n saama EcoVadiksen Silver-tason tunnustus keväällä 2023.

Rakentamisen suhdanteen odotetaan jatkuvan haastavana vuonna 2024. Foamit Groupin aseman markkinoilla arvioidaan kuitenkin pysyvän hyvänä, sillä yhtiölle merkittävämmän infrarakentamisen markkinan odotetaan pysyvän asuinrakentamisen markkinaa parempana.

KPA Unicon Group

Partnera tiedotti keväällä 2023, että KPA Unicon ja sen omistajat arvioivat, että yrityssaneeraus mahdollistaisi KPA Uniconin toimitusvaikeuksissa olevien projektien vastuiden ja velkojen uudelleen järjestelyn ja erilaisten strategisten vaihtoehtojen arvioimisen. Due2Energy Oy:n, KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät 13.3.2023 yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta ja jättivät hakemukset Oulun käräjäoikeudelle, ja käräjäoikeus päätti 22.3.2023 ja 6.4.2023 yrityssaneerausmenettelyiden aloittamisesta.

16.5.2023 yhtiöiden saneeraushallinto esitti kantanaan, että yhtiöitä koskien on olemassa yrityksen saneerauksesta annetussa laissa säädetty menettelyjen keskeyttämisperuste. Yhtiöt olivat maksukyvyttömiä ja saneeraushallinnon selvitysten mukaan oli todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa. Lisäksi oli olemassa korostunut riski siitä, että yhtiöiden saneerausohjelmien aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei olisi edellytyksiä.

Due2Energy Oy on saneerausmenettelyn selvittäjän toimesta esittänyt 12.5.2023 vakuutusyhtiölle ja myyjätahoille yritysostoon liittyvät vaatimuskirjeet kauppasopimuksen ja yritysjärjestelyvakuutuksen mukaisesti. Vaatimuskirjeillä Due2Energy Oy turvaa oikeuden esittää vakuutusyhtiölle ja myyjätahoille myöhemmin mahdollisia korvausvaatimuksia yrityskauppaan liittyen.

Partneraan kuuluvien Due2Energy Oy:n ja sen tytäryhtiöiden KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n hallitukset päättivät 16.5.2023 jättää konkurssihakemukset Oulun käräjäoikeuteen, joka antoi 25.5.2023 päätöksen yhtiöiden konkurssiin asettamisesta. Tästä eteenpäin yhtiöihin kohdistuvat toimenpiteet, mukaan lukien tiedottaminen, on konkurssihallinnon vastuulla.

Konkurssin taustalla olivat KPA Uniconin liiketoiminnan kehitystä heikentäneet toimitusvaikeudet pitkään jatkuneissa kansainvälisissä voimalaitosten kokonaisprojektitoimituksissa. Projektien edistämistä haittasivat koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ja kustannusten nousu. Partnera omisti Due2Energy Oy:stä 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy vastaavasti 30 prosenttia. KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy olivat Due2Energy Oy:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä.

Partneran KPA Uniconiin käyttämät varat kokonaisuutena olivat noin 25 miljoonaa euroa. Summa ei sisällä yritysjärjestelyvakuutuksesta, myyjätahoilta tai konkurssipesältä Partneralle mahdollisesti maksettavia varoja.

TALOUDELLINEN KEHITYS

KPA Uniconin konkurssin vaikutus konserniin

KPA Uniconia koskevat tuloslaskelman luvut on yhdistelty konserniin tilikaudella ajanjaksolta 1.1.–30.4.2023. KPA Uniconin konkurssin seurauksena yhtiön merkittävän suurta tasetta ja kertyneitä tappioita ei enää yhdistellä konsernilukuihin.

KPA Uniconin konkurssin myötä Partnera menetti tytäryhtiöiden määräysvallan, ja kyseiset tytäryhtiöt irtautuivat Partnerasta konkurssihetkestä 25.5.2023 alkaen. Partnera katsoo, että sillä on ollut määräysvalta konkurssiin menneisiin tytäryhtiöihin 30.4.2023 saakka.

Partnera kirjasi konkurssista johtuvasta määräysvallan menettämisestä positiivisen liiketulosvaikutuksen 5,6 miljoonaa euroa. Tulosvaikutus koostuu pääosin KPA Uniconin tappiollisten nettovarojen poistumisesta konsernista. Liiketulosvaikutus sisältää 4,3 miljoonan euron suuruisen liikearvon alentumisen. Esitetyissä tunnusluvuissa vertailukelpoisesta operatiivisesta liiketuloksesta on oikaistu liikearvon alaskirjaus. Tehdyt kirjaukset eivät pidä sisällään mahdollisia Partneralle maksettavia varoja yritysjärjestelyvakuutuksesta, myyjätahoilta tai konkurssipesältä.

KPA Uniconin konkurssin myötä Partneran tase pieneni merkittävästi. Tase oli tilikauden lopussa 69,7 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Tulos- ja tasevaikutusten myötä Partneran omavaraisuusaste nousi 55,4 (31,5) prosenttiin.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto heinä-joulukuussa 2023 oli 22,4 (46,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 22,4 (24,9) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto tammi–joulukuussa 2023 oli 50,4 (85,4) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 43,7 (45,7) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus liikevaihdosta oli 6,7 (39,7) miljoonaa euroa.

Liikevaihto, miljoonaa euroa H2/2023 H2/2022 20231) 2022
Foamit Group 22,4 24,9 43,7 45,7
KPA Unicon 21,3 6,7 39,7
Konserni, yhteensä 22,4 46,2 50,4 85,4

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

Kannattavuus

Konsernin käyttökate heinä–joulukuussa 2023 oli 2,3 (0,4) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää -0,4 (-0,0) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten tuloksesta. Foamit Groupin käyttökate oli 3,7 (3,7) miljoonaa euroa.

Konsernin käyttökate tammi–joulukuussa 2023 oli 8,2 (-2,9) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 0,7 (0,5) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten tuloksesta. Foamit Groupin käyttökate oli 7,6 (6,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate 6,0 (-8,5) miljoonaa euroa.

Käyttökate, miljoonaa euroa H2/2023 H2/2022 20231) 2022
Foamit Group 3,7 3,7 7,6 6,5
KPA Unicon -2,6 6,0 -8,5
Osuus osakkuusyritysten voitosta -0,4 -0,0 0,7 0,5
Muu konserni -1,0 -0,6 -6,1 -1,5
Konserni, yhteensä 2,3 0,4 8,2 -2,9

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

Konsernin liiketulos heinä-joulukuussa 2023 oli -0,3 (-11,5) miljoonaa euroa. Foamit Groupin operatiivinen liiketulos oli 1,1 (1,2) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli 2,6 (-18,9) miljoonaa euroa. Foamit Groupin operatiivinen liiketulos oli 2,5 (1,4) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin 1,2 (-19,3) miljoonaa euroa.

KPA Unicon – ja Muu konserni -riveillä esitettyyn katsauskauden lukuun sisältyy KPA Uniconin konkurssiin liittyviä kirjauksia

Konsernin operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos tammi-joulukuussa oli 2,6 (-10,9) miljoonaa euroa.

Liiketulos, miljoonaa euroa H2/2023 H2/2022 20231) 2022
Foamit Group 1,1 1,2 2,5 1,4
KPA Unicon -12,0 1,2 -19,3
Muu konserni -1,4 -0,7 -1,1 -1,0
Konserni, yhteensä -0,3 -11,5 2,6 -18,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 8,0 8,0
Operatiivinen liiketulos, vertailukelpoinen -0,3 -3,5 2,6 -10,9

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

Konsernin tulos heinä–joulukuussa 2023 oli -0,5 (-16,4) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tulos oli 0,8 (-0,1) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos tammi–joulukuussa 2023 oli -0,6 (-24,1) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tulos oli -0,9 (-1,6) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -2,5 (-28,4) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 2,3 (1,0) miljoonaa euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa sekä rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattua laskennallista valuuttakurssivaikutusta -0,7 (-0,7) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten Telebusiness InWest Oy:n ja Nordic Option Oy:n tuloksesta oli 0,7 (0,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen konsernin tulos oli -0,02 (-0,67) euroa osakkeelta. KPA Uniconin ja Muu konserni -rivillä esitettyihin tilikauden lukuihin sisältyy KPA Uniconin konkurssiin liittyviä kirjauksia.

Tulos, miljoonaa euroa H2/2023 H2/2022 20231) 2022
Foamit Group 0,8 -0,1 -0,9 -1,6
KPA Unicon -18,5 -2,5 -28,4
Muu konserni -1,3 2,2 2,8 5,8
Konserni, yhteensä -0,5 -16,4 -0,6 -24,1

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta tilikauden 2023 lopussa oli 18,9 (60,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tilauskanta oli 18,9 (19,9) miljoonaa euroa ja se nousi kesäkuun 2023 lopusta 1,5 miljoonalla eurolla.

Tilauskanta, miljoonaa euroa 2023 2022
Foamit Group 18,9 19,9
KPA Unicon 40,3
Konserni, yhteensä 18,9 60,2

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 83,1 (152,7) miljoonaa euroa 31.12.2023. Taseen loppusumman pieneneminen edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna johtui KPA Uniconin konserniyhdistelyn päättymisestä. Konsernin oma pääoma oli 44,4 (44,9) miljoonaa euroa eli 1,2 (1,2) euroa osakkeelta. Konsernin omavaraisuusaste oli 55,4 (31,5) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt on arvostettu hankintamenoon. Konsernin oman pääoman tuotto oli -1,4 (-41,4) prosenttia tilikaudella.

Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 2,2 (3,2) miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2023 konserni aloitti investointiohjelman tuotannon kasvattamiseksi Glasopor AS yhtiön Onsøyn tehtaalla Norjassa, ja projekti eteni vuonna 2023 suunnitelmien mukaisesti tehdasinfrastruktuurin muutoksilla.

Tilikauden nettokassavirta oli -3,6 (-3,2) miljoonaa euroa. Konsernin kassavarat olivat 6,2 (9,8) miljoonaa euroa 31.12.2023. Konsernilla on lisäksi käyttämättömiä limiittejä yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.

Rahoituskovenantit

Partneran rahoitusjärjestelyihin sisältyy mm. taloudellisiin tunnuslukuihin liittyviä irtisanomisehtoja, jotka liittyvät omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä korollisten velkojen ja käyttökatteen suhteeseen. Kovenanttiehdot täyttyivät tilinpäätöshetkellä 31.12.2023.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2023 lopussa konsernin palveluksessa oli 102 (299) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 3 (4). Konsernin palveluksessa oli tilikaudella 2023 keskimäärin 167 (308) henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 4 (4).

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 2023 2022
Foamit Group 99 97
KPA Unicon 0 198
Partnera 3 4
Konserni, yhteensä 102 299

MUUTOKSET JOHDOSSA

Partnera Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Jari Pirkola sopivat, että Pirkola jättää Partnera Oyj:n toimitusjohtajan tehtävät 17.5.2023. Pirkola toimi yhtiön toimitusjohtajana lokakuusta 2017 alkaen. Partnera Oyj:n hallitus nimitti 17.5.2023 alkaen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Peter Vapaamiehen (DI, MBA, CTP). Peter Vapaamies nimitettiin Partnera Oyj:n toimitusjohtajaksi 24.8.2023.

YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2023 Oulussa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Sami Mäentausta ja Erja Sankari sekä uutena jäsenenä Jari Pirinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pirinen ja varapuheenjohtajaksi Sami Mäentausta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 18 000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous myönsi 20.4.2023 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet päättää yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät tilikauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli 31.12.2023 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 31.12.2023 yhteensä 25 180 (25 983) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,84(65,8) prosenttia osakkeista.

Osakkeenomistaja Osakkeita yhteensä Osakkeet, %
Oulun kaupunki 17 634 491 47,15
Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19
Partnera Oyj 1 240 772 3,32
Pakarinen Janne Heikki Petteri 472 712 1,26
Japak Oy 377 062 1,01
Oulun Kulta Oy 267 000 0,71
Mininvest Oy 232 571 0,62
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 212 500 0,57
Haloan Oy 200 299 0,54
Osuuskauppa Arina 177 850 0,48
10 suurinta omistajaa yhteensä 24 625 909 65,84
Muut 12 776 057 34,16
Yhteensä 37 401 966 100

KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vaihdettiin 1.1.–31.12.2023 yhteensä 1 554 101 Partneran osaketta eli 4,2 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 1,08 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 0,65 euroa per osake. Tilikauden alin kaupankäyntikurssi oli 0,57 euroa per osake, ylin 0,95 euroa per osake ja kauden keskikurssi 0,70 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo tilikauden lopussa oli 24,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa markkina-arvo oli 28,1 miljoonaa euroa.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2022 uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisessä kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Järjestelmän ansaintajakson palkkio perustuu Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Palkkiot maksetaan tavoitteiden täyttyessä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde suhde päättyy ennen palkkion maksamista. Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 74 968 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmänä on ansaintajaksolla 2022–2024 yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana.

Hallitus on päättänyt ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajaksojen 2021–2023 ja 2022–2024 osalta. Ansaintajakson 2021–2023 osalta tavoitteet eivät toteutuneet.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 32 695 544,10 euroa, josta tilikauden tappio on -14 762 965,71 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Partnera Oyj:n tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa. Osingon lähtökohtana on 50 % konsernin vuosituloksesta ottaen lisäksi huomioon yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema.

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille, konserniyhtiöiden liiketoimintaan liittyville riskeille, rahoitusriskeille sekä konsernin kasvustrategian toteuttamiseen liittyville riskeille.

Markkinariskit

Kasvava kansainvälisen talouden ja politiikan epävarmuus voivat vaikuttaa Partneran ja sen tytäryhtiön Foamit Groupin tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja kustannuksiin. Näiden seurauksena investointeja voi siirtyä tai peruuntua kokonaan. Kustannusten nousulla ja materiaalien saatavuudella on vaikutusta tytäryhtiön kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Partneran tytäryhtiön Foamit Groupin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa julkisesti omistettuja yhtiöitä tai tahoja, joiden rahoitus tapahtuu julkisista menoista, tästä syystä tytäryhtiö altistuu julkisten investointien suhdannevaihteluille. Foamit Groupin asiakaskuntaan kuuluu myös rakentamisliiketoimintaa harjoittavia asiakkaita, joiden kautta Foamit Group altistuu rakentamisen suhdannevaihteluille.

Liiketoimintariskit

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta tytäryhtiö Foamit Groupin liiketoimintariskeille, joihin vaikuttaa kasvava talouden ja kansainvälisen politiikan epävarmuus. Konserniyhtiöiden liiketoiminnan riskit liittyvät muun muassa sopimuksiin, kustannusten arviointiin, aikatauluun, laatuun, suorituskykyyn, alihankkijoihin ja materiaalinhallintaan. Edellä mainitut riskit voivat johtaa kustannusten nousuun ja maksuviivästyksiin ja ne voivat lisätä luottotappioiden riskiä.

Partneraan ja sen tytäryhtiö Foamit Groupiin kohdistuu yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, asiakkaiden maksukyvyn ja maksukäyttäytymisen muutoksiin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Partneran ja sen tytäryhtiö Foamit Groupin operatiiviseen toimintaan ja liiketoiminta-alueiden kehitykseen voi liittyä liiketoimintaympäristön rakenteellisia muutoksia, jotka toteutuessaan voivat laukaista näiden riskien toteutumisen. Tämänkaltaiset muutokset ja tapahtumat ovat esimerkiksi teknologinen kehitys, digitalisaatio, kestävyysriskit sekä kyberturvallisuuteen liittyvät riskit, jotka toteutuessaan saattavat johtaa siihen, etteivät tuotteet ja palvelut vastaa asiakkaiden odotuksia, käyttökatkoihin palveluissa ja prosesseissa, taloudellisiin menetyksiin esimerkiksi rikollisen toiminnan seurauksena ja/tai mainehaittoihin. Lisäksi muutokset sääntely-ympäristössä voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan.

Strategian toteutuksessa on olennaisena osana Partneran laajentaminen uusilla yritysjärjestelyillä. Yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, joita hallitaan toteuttamalla hankinnat yhtiön määrittämän viisivaiheisen prosessin mukaan hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset

Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut Partneran ja sen tytäryhtiö Foamit Groupin liiketoimintaan lisäämällä markkinoiden epävarmuutta ja lisäämällä materiaalien ja energian hinnanvaihtelua. Partneralla tai sen tytäryhtiöillä ei ole toimintaa tai myyntiä Venäjän, Valko-Venäjän tai Ukrainan markkinoilla.

Rahoitusriskit

Partnera altistuu liiketoiminnassaan korko- ja valuuttakurssiriskeille, luottotappioriskeille, maksuvalmiusriskeille ja hintariskeille sekä sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen tuottoihin. Likvidit varat on sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partnera rahoittaa liiketoimintaansa operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksen lisäksi markkinaehtoisella lisärahoituksella. Yhtiöllä on lainoja ja luottolimiittisopimuksia, joissa on tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovuttamiseen ja panttaamiseen liittyviä rahoitusehtoja. Rahoitusehtojen rikkominen ja muiden rahoitussopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa Partneran tai sen tytäryhtiön rahoituksen jatkumisen. Lisäksi kiihtyvä inflaatio saattaa nostaa korkoja, mikä nostaa rahoituskustannuksia ja heikentää Partneran ja sen tytäryhtiön kannattavuutta.

Liiketoimintariskien realisoituminen tai liiketoiminnan odotettua heikompi kehittyminen voi heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja, sekä voi johtaa lisärahoitus- ja lisäkäyttöpääomatarpeisiin.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2024

Kaikki Partneran taloudelliset raportit ja tiedotteet ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Oulussa torstaina 28.3.2024.

Tiedot yhtiökokouksen järjestämisestä ja ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsusta, joka julkistetaan viimeistään 7.3.2024 sekä yhtiön internetsivuilta https://www.partnera.fi.

Oulussa, 15.2.2024
Partnera Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Partnera Oyj
Peter Vapaamies, toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 777 9269
sähköposti: peter.vapaamies@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB
puhelin: +46 8 604 22 55
sähköposti: info@augment.se

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön verkkosivut

Partnera lyhyesti:

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka toiminnallaan edistää kestävää kehitystä omistusyhtiöidensä kautta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Taulukko-osa

Laadintaperiaatteet

Heinä-joulukuun 2023 ja 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tammi-joulukuun 2023 ja 2022 luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukko-osan luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. KPA Unicon on yhdistelty konserniin kaudelta 1.1.2023–30.4.2023, jonka jälkeen KPA Uniconia ei ole yhdistely konsernikirjanpitoon.

KONSERNITULOSLASKELMA
tuhatta euroa 1.7.2023
-31.12.2023
1.7.2022
-31.12.2022
1.1.2023
-31.12.2023
1.1.2022
-31.12.2022
LIIKEVAIHTO 22 427 46 163 50 423 85 370
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 968 -2 165 1 235 2 828
Liiketoiminnan muut tuotot 71 163 10 523 432
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -7 275 -9 385 -17 650 -29 304
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -45 483 36 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -7 318 -8 902 -17 615 -28 934
Ulkopuoliset palvelut -4 584 -14 004 -10 114 -23 875
Materiaalit ja palvelut yhteensä -11 903 -22 907 -27 728 -52 809
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 518 -8 196 -10 228 -16 738
Henkilösivukulut
Eläkekulut -417 -1 221 -1 337 -2 518
Muut henkilösivukulut -265 -583 -762 -1 194
Henkilösivukulut yhteensä -682 -1 804 -2 099 -3 712
Henkilöstökulut yhteensä -4 201 -10 000 -12 327 -20 450
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -2 020 -2 504 -4 311 -5 070
Konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys -565 -1 456 -1 343 -2 929
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0 -7 965 0 -7 965
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 584 -11 925 -5 654 -15 964
Liiketoiminnan muut kulut -4 590 -10 792 -14 567 -18 792
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -441 -62 661 486
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -255 -11 524 2 565 -18 900
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 2 286 1 000
Muut korko- ja rahoitustuotot 73 96 451 583
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 0 0
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien arvopapereista 0 128 0 120
Korkokulut ja muut rahoituskulut 100 -6 297 -5 864 -9 723
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 174 -6 073 -3 127 -8 020
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -81 -17 596 -563 -26 921
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0
Tilinpäätössiirrot yhteensä 0 0 0 0
Tuloverot -94 -147 -411 -443
Vähemmistöosuudet -313 1 313 336 3 215
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -489 -16 430 -638 -24 149

KONSERNITASE
tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 0 5 594
Aineettomat oikeudet 68 45
Konserniliikearvo 6 804 12 081
Muut aineettomat hyödykkeet 573 470
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 445 18 190
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 1 401 1 780
Rakennukset ja rakennelmat 5 198 7 577
Koneet ja kalusto 14 559 17 431
Muut aineelliset hyödykkeet 441 533
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 702 2 033
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 24 301 29 355
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 14 251 14 935
Muut osakkeet ja osuudet 13 191 15 115
Sijoitukset yhteensä 27 442 30 051
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 59 188 77 596
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 2 740 3 345
Keskeneräiset tuotteet 0 7 401
Valmiit tuotteet 4 289 3 370
Tavarat 1 246 1 215
Ennakkomaksut 42 33
Vaihto-omaisuus yhteensä 8 317 15 365
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 090 3 090
Lainasaamiset 157 210
Muut saamiset 0 2 469
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 247 5 769
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 4 857 21 824
Lainasaamiset 4 10
Muut saamiset 239 3 521
Siirtosaamiset 535 16 060
Laskennalliset verosaamiset 504 2 087
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6 139 43 501
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 0 667
Rahoitusarvopaperit yhteensä 0 667
Rahat ja pankkisaamiset 6 190 9 839
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 23 893 75 141
VASTAAVAA YHTEENSÄ 83 081 152 737

KONSERNITASE
tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 413 6 413
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37
Muut rahastot yhteensä 37 37
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 38 283 62 432
Muuntoerot 275 149
Tilikauden voitto (tappio) -638 -24 149
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 44 371 44 882
VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 558 1 855
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Verotusperusteiset varaukset 0 0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0 0
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 100 808
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 100 808
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 19 228 15 189
Ostovelat 0 0
Muut velat 6 668 9 038
Pääomalainat 0 3 875
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 25 897 28 102
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 971 25 370
Saadut ennakot 143 4 375
Ostovelat 3 974 19 284
Muut velat 822 7 099
Siirtovelat 2 854 19 369
Laskennalliset verovelat 1 392 1 592
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 156 77 090
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 37 053 105 192
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 83 081 152 737

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
tuhatta euroa 1.7.2023
-31.12.2023
1.7.2022
-31.12.2022
1.1.2023
-31.12.2023
1.1.2022
-31.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 9 942 -11 523 2 565 -18 900
Poistot 1 616 11 925 5 654 15 964
Muut oikaisut -15 143 3 012 -15 163 2 993
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -112 62 -661 -486
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta - 3 700 3 478 -7 606 -429
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten saamisten lis-/väh+ -462 -385 59 136
Lyhytaikaisten saamisten lis-/väh+ -3 563 2 445 2 245 8 259
Vaihto-omaisuuden lis-/väh+ 3 886 1 388 -519 -3 017
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lis+/väh- 13 313 -2 272 9 027 -6 557
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 473 4 655 3 207 -1 608
Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista 123 -2 311 -2 200 -4 633
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 44 -25 225 157
Maksetut välittömät verot -65 -113 -588 -635
Liiketoiminnan rahavirta 9 575 2 206 645 -6 720
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -659 -1 656 -2 188 -3 185
Luovutusvoitot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -12 0 13 25
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -746 0 -842 -97
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 0
Luovutusvoitot tytäryhtiöosakkeista 0 0 0 0
Saadut osingot investoinneista 1 725 0 3 414 1 689
Saadut korot muista sijoituksista 0 0 0 0
Saadut luovutusvoitot muista sijoituksista -20 0 0 20
Investoinnit rahoitusomaisuusarvopapereihin 0 0 0 0
Saadut tuotot rahoitusomaisuusarvopapereista -1 878 511 667 3 056
Investointien kassavirta -1 590 -1 146 1 064 1 507
Rahavirta ennen rahoitusta 7 985 1 061 1 709 -5 212
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lis(-)/väh(+) -37 0 -37 0
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot -83 0 0 83
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 996 -1 707 -5 320 -3 031
Lyhytaikaisten lainojen nostot -6 107 1 710 0 7 817
Pääoman palautus osakkeenomistajille 0 0 0 0
Maksetut osingot 2 893 2 0 -2 891
Rahoituksen rahavirta -7 330 5 -5 358 1 978
Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-) 653 1 067 -3 648 -3 234
Rahavarat kauden alussa 5 536 8 770 9 838 13 072
Rahavarat kauden lopussa 6 190 9 838 6 190 9 838

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT
tuhatta euroa
1.7.2023-31.12.2023 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.7.2023 6 413 37 398 38 134 44
Tilikauden tulos -489 -489
Muuntoerot -123 -123
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut 0
Oma pääoma 31.12.2023 6 413 37 275 37 645 44 371
1.7.2022-31.12.2022 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.7.2022 6 413 37 294 54 610 61 355
Tilikauden tulos -16 430 -16 430
Muuntoerot -146 101 -45
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2018 2 2
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut 0 0
Oma pääoma 31.12.2022 6 413 37 149 38 283 44 883
1.1.2023-31.12.2023 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 6 413 37 149 38 283 44 883
Tilikauden tulos -638 -638
Muuntoerot 126 0 126
Osingonjako 0 0
Oma pääoma 31.12.2023 6 413 37 275 37 645 44 371
1.1.2022-31.12.2022 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 6 413 37 -80 65 345 71 715
Tilikauden tulos -24 149 -24 149
Muuntoerot 230 -22 208
Osingonjako -2 893 -2 893
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2018 2 2
Oma pääoma 31.12.2022 6 413 37 149 38 283 44 882

KONSERNIN VASTUUT 31.12.2023 31.12.2022
Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut
tuhatta euroa
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat 20 542 28 053
Nostettu luottolimiitti 699 7 902
Myönnetty limiitti 12 939 19 597
Nostamaton limiitti 12 240 11 695
Rahoituslainojen vakuudet
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo 20 487 20 005
Yrityskiinnitykset 11 800 45 520
Kiinteistökiinnitykset 9 510 9 315
Pantit 9 300 9 590
Vakuudet yhteensä 30 610 84 430
Leasingvastuut
Seuraavan 12kk kuluessa maksettavat 706 495
Myöhemmin maksettavat 1 587 617
Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta 101 317
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset
Muut vastuut
Rahoitus- ja takauslaitosten omasta ja konsernin puolesta antamat takaukset tarjousaikaiset sekä työ- ja takuuajan takaukset 7 170 9 671
Muut sitoumukset 88 88
Yrityskortit 12 9

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100
Liiketulos (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Liiketulos liikevaihdosta, % = Liiketulos / Liikevaihto x 100
Maksuvalmius, % = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma kauden lopussa + vähemmistöosuudet + tilinpäätössiirrot (vapaaehtoinen varaus + poistoero verovelalla vähennettynä) / (Taseen loppusumma kauden lopussa - Saadut ennakot kauden lopussa) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma keskimäärin x 100
Osinko per osake (€) = Tilikauden osingot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Oma pääoma per osake (€) = Oma pääoma kauden lopussa / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Tulos/osake, ilman vähemmistöosuutta ja liikearvopoistoja = Tilikauden voitto (tappio) + vähemmistöosuudet + liikearvopoistot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Osingonjakosuhde (%) = Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos x 100
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätwkr0006.pdf