Q1 RAPPORT 2014 - KVARTALET PRÄGLAT AV OMSTÄLLNING

KVARTALET I KORTHET

jan-mar 2014 jan-mar 2013 Helår 2013
Nettoomsättning, MSEK 10,6 12,4 82,4
Omsättningstillväxt -14 % -2 % 0 %
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 8,3 9,8 64,3
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt, MSEK -15 % -3 % 1 %
Försäljning Flaskor, MSEK 4,5 5,3 36,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 3,6 4,5 28,2
Bruttoresultat, MSEK 3,2 7,7 44,2
Bruttovinstmarginal, procent 38 % 79 % 69 %
Rörelseresultat, MSEK -7,1 -3,9 -17,3
   Varav omstruktureringskostnader, MSEK - - -9,1
Resultat efter skatt, MSEK -9,2 -5,0 -24,1
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -2,25 kr -1,23 kr -5,90 kr

Första kvartalet, som normalt är Mackmyras svagaste kvartal, har i år även påverkats negativt av det kraftfulla åtgärdsprogram som inleddes i februari 2014. Programmet innebär en omställning av organisationen vilken innebär kortsiktigt negativa effekter på försäljningen.

En del av åtgärdsprogrammet berörde destilleringsvolymen som under första kvartalet reducerades till en väsentligt lägre nivå än föregående år. Den lägre destilleringsnivån slår mot bruttovinsten och bruttomarginalen då resultatet belastats med cirka 2,7 MSEK (-) avseende fasta kostnader som inte skäligen kan påföras värdet för mognadslagret med hänsyn till den låga destilleringsvolymen, så kallad underabsorbtion. Vid normalt kapacitetsutnyttjande, 400 000 – 1 000 000 flaskor per år, påförs de fasta kostnaderna för destilleringen i sin helhet värdet för mognadslagret och har därmed inte någon resultatpåverkan vid destillering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET


HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För frågor, intervjuer och anmälan, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
wkr0006.pdf

Q1-rapport 2014 - Slutlig 2014-05-16.pdf