I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av perioden 

”Stark avslutning på ett spännande år” 

Oktober till december 2018 

Januari till september 2018 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Finansiellt sammandrag 

Alla belopp i TSEK  2018 okt-dec  2017 okt-dec  2018 jan-dec  2017 jan-dec 
Nettoomsättning  10 870  7 156  28 947  17 849 
Rörelseresultat  -2 882  -2 061  -13 625  -7 448 
Resultat efter skatt  -2 994  -2 168  -13 737  -8 418 
Rörelsen kassaflöde  -764  -2 226  -11 945  -6 238 
Eget kapital vid periodens slut  102 981  36 955  102 981  36 955 
Likvida medel vid periodens slut  46 538  20 535  46 538  20 535 


VD ord

I-Tech avslutade året med att påvisa en stark leveranskapacitet vilket bekräftade att produktionssystemet nu är fullt kapabelt. Satsningarna i produktionssystemet som bedrivits under året har börjat ge effekt och bruttomarginalen ökade för perioden till 44% (32%) och för helåret till 36% (32%). Försäljningen uppgick till 10,9 MSEK (7,2 MSEK) och på helåret uppnåddes en nettoomsättning om 29,0 MSEK (17,8 MSEK).

Tillväxten visar att bolaget är i fas med utfästa målsättningar kring omsättning och det fjärde kvartalet indikerar att vägen mot betydande förbättringar av bruttomarginalen är inslagen. Produktionstakten är nu i fas med efterfrågan, men däremot byggdes inga lager under kvartalet då i princip allt som tillverkades levererades till kund. I syfte att parera för varierande efterfrågan från kunderna är bolaget inställt på att öka lagerkapaciteten så fort tillfälle ges. Det anses som en nödvändighet för att hålla rätt service-grad till kunderna.

Kundsidan är i stort sig lik under fjärde kvartalet. Chugoku Marine Paints drar full nytta av Selektope och arbetar med att ta nya affärer baserat på fina resultat från olika fallstudier, varav data från tre års drift för m/t Calypso kommunicerades offentligt under december månad. Att under tre år kunna påvisa ett skrov med hög prestanda både visuellt och i uppmätt data är ett bevis för att det finns tydliga ekonomiska- och miljömässiga fördelar med att använda Selektope-teknologin. 

Bland övriga potentiella kunder märks en ökad aktivitet. Kommande förändringar av lagstiftningen kopplat till utsläpp driver på efterfrågan av premiumprodukter kommande åren och CMPs framsteg ger också en tydlig signal som sätter press på övriga tillverkare att följa med i utvecklingen.

I en bransch där få ger sig på abrupta förändringar är det uthållighet och långsiktighet som är ledorden. Desto fler fartyg som seglar med Selektope-produkter och ger bra resultat under flera år desto lättare får teknologin en bredare acceptans. I-Techs tillväxt harmonierar väl med implementering av lagkrav som kommer att öka bränslekostnaderna avsevärt. De förväntade ökade bränslekostnaderna ger incitament till investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Vi ser därför med tillförsikt fram emot 2019 med en fortsatt positiv utveckling hos befintliga kunder och där vi tror oss kunna säkerställa Selektope baserade produkter på marknaden från ytterligare tillverkare.

Philip Chaabane, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: 
philip.chaabane@i-tech.se 


I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@erikpenser.se.


Denna information är sådan som I-Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari kl. 08:00 CET.wkr0006.pdf