Q3 2014 – BESPARINGSÅTGÄRDERNA GENOMFÖRDA

KVARTALET I KORTHET

2014 2013 2014 2013 2013
RESULTATSAMMANDRAG jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår
Nettoomsättning, MSEK 14,5 16,4 44,7 54,2 82,4
Omsättningstillväxt -12% 22% -18% 4% 0%
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 11,3 12,7 34,7 42,7 64,3
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt, MSEK -11% 14% -19% 3% 1%
  Försäljning Flaskor, MSEK 5,4 7,1 18,9 24,2 36,1
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,0 5,6 15,7 18,5 28,2
Bruttoresultat, MSEK 2,1 7,4 13,4 29,0 44,2
Bruttovinstmarginal, procent 18% 59% 39% 68% 69%
Rörelseresultat före underabsorption, MSEK -2,2 -5,1 -8,4 -8,6 -17,3
Avgår: underabsorption -4,4 - -9,6 - -
Rörelseresultat, MSEK -6,6 -5,1 -18,0 -8,6 -17,3
   Varav omstruktureringskostnader, MSEK - - - - -9,1
Resultat efter skatt, MSEK -8,9 -7,0 -24,5 -13,4 -24,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -9,2 -18,7 -24,6 -45,5 -48,4
Resultat per aktie före full utspädning,SEK -1,09 kr -1,71 kr -1,99 kr -3,30 kr -5,90 kr

Åtgärdsprogrammets aktiviteter för att öka försäljningen har börjat verka och försäljningsnedgången har bromsats upp jämfört med föregående kvartal. Den totala försäljningen minskade under tredje kvartalet med 11 procent. Försäljningen av fat och upplevelser utvecklades positivt och ökade med 7 procent under tredje kvartalet. Försäljningen av flaskor visade en fortsatt svag utveckling i kvartalet, vilket främst var hänförligt till hemmamarknaden. Mackmyras utlandsmarknader fortsatte dock att visa på en väsentlig ökning. Försäljningen till dessa exportmarknader har under årets första nio månader fördubblats jämfört med föregående år.

Vid utgången av tredje kvartalet har åtgärdsprogrammet som inleddes i februari nått full takt vad gäller kassaflödespåverkande besparingar. Lägre destilleringstakt, minskat antal anställda, övriga kostnadsreduktioner samt en lägre investeringsnivå har medfört väsentliga besparingar.

Under tredje kvartalet har åtgärdsprogrammet sammantaget förbättrat kassaflödet efter investeringar med 9,5 MSEK jämfört med föregående år. För perioden januari - september var motsvarande förbättring 20,9 MSEK. Periodens kassaflödespåverkande likviditetsbesparingar uppgår till 23,5 MSEK och hänförs till lägre destilleringstakt och investeringar, vilket är i nivå med de tidigare bedömningar bolaget gjort.

Den låga destilleringsvolymen medför fortsatt så kallad underabsorption. Bruttovinsten har belastats med fasta kostnader som inte skäligen kan påföras värdet för mognadslagret med hänsyn till den låga destilleringsvolymen. Detta har belastat resultatet med 4,4 MSEK (-) för tredje kvartalet och 9,6 MSEK (-) för perioden januari – september.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utantillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.wkr0006.pdf

Mackmyra_Q3_pressrelease.pdf