KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 17 november 2015

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, tisdagen den 17 november 2015 kl. 11.00 i Wistrand Advokatbyrås lokaler med adress Regeringsgatan 65, 103 93 Stockholm. 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 november 2015 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, per telefon 08-402 28 00, per telefax 08-402 28 01 eller per e-mail till torbjorn.ranta@nickelmountain.se, senast kl. 16.00 fredagen den 13 november 2015.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på

stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 november 2015, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som vill delta på stämman måste underrätta DNB Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 24 05 02 56 eller via email vote@dnb.no senast kl. 12.00 måndagen den 9 november 2015 så att DNB Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 11 november 2015, då sådant införande skall vara verkställt. Efter stämman ombesörjer DNB Bank att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen.

Ombud m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall uppvisas i original och vara skriftligt dagtecknad som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmakt i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ingående av konsultavtal med Ferncliff TIH II AS avseende tjänster i samband med förvärvet av ALD Abogados S.L.

8. Godkännande av förvärv av ALD Abogados S.L.

9. Styrelsens förslag till ny bolagsordning varigenom bland annat bolagets verksamhetsföremål ändras, ändring av firma och aktieslaget A införs

10. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av aktieslaget A

11. Styrelsens förslag till beslut om apportemission av aktier av aktieslaget A

12. Styrelsens förslag till beslut om företrädesrättsemission

13. Styrelsens förslag till personaloptionsprogram

14. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

15. Beslut om avveckling av mineralverksamhet genom avyttring/avveckling av bolagets mineralverksamhet

16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 2; Val av ordförande på stämman

Bolagets valberedning föreslår att Per Dalemo väljs till stämmans ordförande.

Punkt 7; Beslut om ingående av konsultavtal med Ferncliff TIH II AS

Ferncliff TIH II AS har utfört tjänster i samband med förvärvsprocessen i förhållande till ALD Abogados S.L. och som styrelsen bedömer har varit till nytta för bolaget. Med hänsyn till potentiellt jäv avseende beslut om ingående av avtal med Ferncliff TIH II AS för dessa tjänster har styrelsen valt att hänskjuta frågan till bolagsstämman. Styrelsen föreslår således att bolagsstämman tar beslut om att ingå avtal med Ferncliff TIH II AS enligt vilken Ferncliff TIH II AS är berättigat till så kallad ”success fee” om 4 000 000 NOK under förutsättning av att förärvet av ALD Abogados S.L. genomförs.

Punkt 8; Godkännande av förvärv av ALD Abogados S.L.

Bolaget har, indirekt genom dotterbolaget Aguamenti Investments, S.L, ingått villkorat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i ALD Abogados S.L. för en köpeskilling om ca. NOK 166 miljoner varav NOK 120 miljoner erläggs kontant och NOK 46 miljoner genom emission av högst 47 miljoner A aktier i bolaget, se punkten 11 nedan. En mindre del av den kontanta delen av köpeskillingen utgår som tilläggsköpeskilling baserat på ALD Abogados S.L. prestation under 2015. Bolaget har i avtalet garanterat dotterbolagets uppfyllelse av dess förpliktelser under avtalet förutsatt att förvärvet godkänns av bolagsstämman.

För ytterligare detaljer avseende förvärvet hänvisar styrelse till pressrelease av den 16 oktober 2015.

Styrelsen bedömer att förvärvet av ALD Abogados S.L. är, bland annat mot bakgrund av svårigheterna med den fortsatta utvecklingen av bolagets mineralverksamhet, till nytta för bolaget. Styrelsen föreslår således att bolagsstämman godkänner förvärvet av ALD Abogados S.L. och att Bolaget garanterar dotterbolagets uppfyllelse av dess förpliktelser under avtalet.

Punkt 9; Styrelsens förslag till ny bolagsordning, införande av nytt aktieslag, ändring av verksamhetsföremål, ändring av firma etc.

Med anledning av bolagets planerade förvärv av ALD Abogados S.L. enligt vad som kommunicerats i pressrelease av den 16 oktober 2015 och vad som redogjorts för under punkten 8 ovan föreslår styrelsen att bolagets verksamhetsändamål ändras till att även innefatta bedrivande av, självt eller genom dotterbolag eller samarbete med annan, inkassoverksamhet, finansiella och administrativa tjänster, juridisk uppdragsverksamhet, förvärv av skuld, fakturaservice, samt därmed förenlig verksamhet. Styrelsen föreslår vidare att bolagets firma ändras till:

i första hand: Aldexa AB;

i andra hand: Aldexa Group AB;

i tredje hand: Aldexa Credit Partner AB;

i fjärde hand: Aldexa Capital Partner AB;

i femte hand: Aldexa Credit Management AB;

under förutsättning att något av dessa namn kan registreras hos Bolagsverket.

Som en följd av punkterna 10, 11, 12 och 14 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman antar en ny bolagsordning innehållande nya gränser för aktiekapitalet. Gränserna för aktiekapitalet föreslås bli höjda från nuvarande lägsta gräns om 32 miljoner SEK och högsta gräns om 128 miljoner SEK till en lägsta gräns om 82,0625 miljoner SEK och en högsta gräns om 328,25 miljoner SEK. Det innebär att minsta antal utestående aktier efter detta beslut blir 164,125 miljoner stycken och högsta antal aktier blir 656,5 miljoner stycken.

Genom antagande av ny bolagsordning införs även att aktier ska kunna utges i två serier, befintliga stamaktier och aktier i serie A. Aktier av serie A medför 0,999 röster per aktie och stamaktier medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Vad avser företrädesrätt ska bolagsordningen reglera följande:

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska omfattas av omvandlingsförbehåll i bolagets bolagsordning varigenom sådana aktier automatiskt ska omvandlas till stamaktier vid Finansinspektionens godkännande av det prospekt som bolaget avser att ge in med anledning av de emissioner som framgår av punkterna 10, 11 och 12 nedan.

Beslut på denna punkt är villkorat av att bolagsstämman godkänner emissionerna föreslagna i punkterna 10 - 12 nedan.

Detta beslut kräver för att bli giltigt stöd av minst 2/3 av de på stämman företrädda aktierna och rösterna.

Punkt 10; Styrelsens förslag till genomförande av en riktad nyemission av aktier av aktieslaget A

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie A där rätt att teckna aktier ska tillkomma på förhand vidtalade investerare och på så vis öka aktiekapitalet med högst 200 000 000 SEK genom utgivande av högst 400 000 000 nya aktier med ett kvotvärde om 0,5 SEK per aktie och i huvudsak på följande villkor:

a)   På förhand vidtalade investerare ska äga företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen.

b)   De nya aktierna utges till en teckningskurs om 1 NOK (1 norsk krona) per aktie (som sedan omräknas till svenska kronor enligt aktuell växelkurs mot den svenska kronan). Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde som förhandlats fram med de vidtalade investerarna.

c)    Teckning sker på teckningslista senast den 17 november 2015. Betalning ska erläggas kontant och ske inom 3 bankdagar från dagen för emissionsbeslutet.

d)   Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen med hänsyn till bland annat befintligt aktieägande, respektive investerares nytta för bolaget etc.

e)   För det fall aktier representerande det fulla emissionsbeloppet inte kan tilldelas enligt d) ovan skall resterande aktier tilldelas garanter som ingått avtal avseende emissionsgaranti med bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

f)    Styrelsen kan, om den på egna grunder så finner nödvändigt, förlänga tecknings- och betalningstiden.

g)   Skillnaden mellan kvotvärdet per aktie och teckningspriset (omräknat till SEK från NOK) föreslås överföras till överkursfonden.

h)   Nyemissionen förutsätter att bolagsstämman godkänt förändringen av bolagsordningen enligt förslaget i punkt 9 ovan.

Så som skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och till grund för teckningskursen anför styrelsen följande.

Nyemissionen syftar främst till att möjliggöra en breddning och expansion av bolagets verksamhet och för genomförande av förvärv av ALD Abogados S.L. Dessutom önskar bolaget sprida ägandet i bolaget. En riktad nyemission till vissa befintliga aktieägare samt externa investerare har, med hänsyn till bland annat tidsaspekt i förhållande till förvärvet av ALD Abogados S.L. och behovet för att säkra finansieringen av detta förvärv, bedömts vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå syftena med nyemissionen.

Teckningskursen har bestämts efter förhandlingar med externa investerare och utgjorde vid tidpunkten för offentliggörandet av hela nyemissionen och den nya verksamhetsinriktningen en premie i förhållande till då rådande viktad börskurs på Oslo Börs under en månad före den 14 oktober 2015 om ca. 46 procent.

Detta beslut kräver för att bli giltigt stöd av minst 2/3 av de på stämman företrädda aktierna och rösterna.

De aktieägare som tecknat aktier i den riktade emissionen enligt denna punkt 10 avser att inte teckna aktier i företrädesemissionen enligt punkt 12 nedan.

Punkt 11; Styrelsens förslag till genomförande av en apportemission av aktier av aktieslaget A

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en apportemission av aktier av serie A där rätt att teckna aktier ska tillkomma David Martin Ibeas och Andres Lopez Sanchez och på så vis öka aktiekapitalet med högst 23 500 000 SEK genom utgivande av högst 47 000 000 nya aktier med ett kvotvärde om 0,5 SEK per aktie och i huvudsak på följande villkor:

a)   David Martin Ibeas (högst 23 500 000 aktier) och Andres Lopez Sanchez (högst 23 500 000 aktier) ska äga rätt att teckna aktier i apportmissionen.

b)   De nya aktierna utges till en teckningskurs om 1 NOK (1 norsk krona) per aktie (som sedan omräknas till svenska kronor enligt aktuell växelkurs mot den svenska kronan). Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde som förhandlats fram med David Martin Ibeas och Andres Lopez Sanchez.

c)    Teckning sker på teckningslista senast den 17 november 2015. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom bestående av fordran om 5 000 000 EUR ("Aktie Fordran") gentemot bolagets dotterbolag Aguamenti Investments, S.L. Aktie Fordran omräknas till norska kronor enligt vid teckningen aktuell växelkurs mot den norska kronan för att fastställa antal aktier som kan tecknas genom tillskjutande av Aktie Fordran, dock högst det antal aktier som framgår ovan.

d)   Styrelsen kan, om den på egna grunder så finner nödvändigt, förlänga tecknings- och betalningstiden.

e)   Skillnaden mellan kvotvärdet per aktie och teckningspriset (omräknat till SEK från NOK) föreslås överföras till överkursfonden.

f)    Nyemissionen förutsätter att bolagsstämman godkänt förändringen av bolagsordningen enligt förslaget i punkt 9 ovan.

Punkt 12; Styrelsens förslag till genomförande av en emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare och på så vis öka aktiekapitalet med högst 30 000 000 SEK genom utgivande av högst 60 000 000 nya aktier med ett kvotvärde om 0,5 SEK per aktie och i huvudsak på följande villkor:

a)   Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 24 november 2015 (avstämningsdagen) skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger av stamaktier eller serie A. För varje aktie oavsett slag som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av stamaktie. De aktieägare som tecknat aktier i den riktade emissionen enligt punkt 10 ovan avser att inte vare sig handla med teckningsrätter eller teckna aktier i företrädesemissionen.

b)   Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det belopp, högsta belopp eller det lägsta och högsta belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas (dock inom ramen för ökning av aktiekapital och antal aktier som framgår ovan), det antal aktier, högsta antal aktier eller det lägsta och högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

c)    Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning eller, då enligt styrelsens bedömning detta inte kan ske av praktiska eller administrativa skäl, genom anmälan på särskild teckningslista, under tiden från och med den 27 november 2015, eller sådant senare datum som infaller tre bankdagar efter att prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom anmälan på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier, dock senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnotan. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning skall ske.

d)   Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya stamaktier. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

e)   Skillnaden mellan kvotvärdet per aktie och teckningspriset (omräknat till SEK från NOK) föreslås överföras till överkursfonden.

Företrädesemissionen förutsätter att bolagsstämman godkänt förändringen av bolagsordningen enligt förslaget i punkt 9 ovan.

Syftet med företrädesemissionen är att bereda de aktieägare som inte fick tillfälle att teckna aktier i den riktade emissionen enligt punkt 10 ovan att teckna aktier på motsvarande villkor.

Företrädesemissionen är villkorad av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen (med beaktande även av den riktade nyemission som behandlas i punkt 10) enligt styrelsens bedömning kan uppnås. Företrädesemissionen enligt denna punkt 12 kan sålunda komma att återkallas.

Beslut på denna punkt är villkorat av att bolagsstämman godkänner nyemissionen föreslagen i punkten 10 ovan.

Punkt 13; Styrelsens förslag till personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om följande personaloptionsprogram. Personaloptionerna är vederlagsfria och skall tilldelas Bolagets VD/CEO och Head of Strategy and Projects samt övriga nyckelpersoner. 

Det totala antalet personaloptioner som kan komma att utges är högst 55,5 miljoner och fördelas med 16,5 miljoner optioner till kommande VD/CEO och 10,5 miljoner optioner till Head of Strategy and Projects samt att 6 nyckelpersoner erbjuds poster mellan 0,3 miljoner och 9 miljoner optioner. 10,5 miljoner optioner sätts av för framtida nyckelpersoner.

Personaloptionerna ställs ut i på följande villkor:

27 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 12 månader till en teckningskurs om 1 NOK.

27 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 24 månader till en teckningskurs om 1,15 NOK.

27 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 36 månader till en teckningskurs om 1,25 NOK.

19 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 48 månader till en teckningskurs om 1,30 NOK.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva (1) en aktie i bolaget.

Personaloptionerna löper till och med den 31 december 2020. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Punkt 14; Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att Bolaget vederlagsfritt emitterar totalt högst 55,5 miljoner teckningsoptioner, fördelade på 4 serier. Serie 2015:1, 2015:2 samt 2015:3 omfattar 15 miljoner optioner vardera, och serie 2015:4 omfattar 10,5 miljoner optioner.  Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag som har rätt och skyldighet att fullgöra bolagets åtagande i enlighet med ovanstående förslag om personaloptioner.

Respektive series teckningskurs överensstämmer med villkoren för personaloptionerna ovan. Teckningsoptionerna i serierna 1-4 får utnyttjas från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2020.

Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär en utspädning av bolagets kapital och röster om ca 8,5 %.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av bolagets åtagande enligt personaloptionerna i det ovan beskrivna incitamentsprogrammet.

Eftersom dotterbolaget kommer att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i programmet för fullgörande av incitamentsprogrammet, krävs godkännande till överlåtelsen enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att godkänna dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner inom ramen för det ovan beskrivna incitamentsprogrammet.

Förslagen enligt ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens och aktieägarens fullständiga förslag finns att tillgå på bolagets hemsida från och med den 27 oktober 2015 och skickas till de aktieägare som begär det.

Punkt 15; Beslut om avveckling av mineralverksamhet genom avyttring/avveckling av verksamhet i Nickel Mountain Resources AB (publ) och i Nickel Mountain AB

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats beslutade bolaget i juni 2015 att temporärt upphöra med utvecklingen av mineralverksamheten i Rönnbäcken. Styrelsen har därefter ytterligare analyserat möjligheterna till fortsatt utveckling av mineralfyndigheten i Rönnbäcken. Mot bakgrund av förvärvet av ALD Abogados S.L. och styrelsens bedömning avseende fortsatt utveckling av Rönnbäcken föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att avveckla mineralverksamheten i Nickel Mountain Resources AB (publ) och i Nickel Mountain AB genom att avyttra ett av eller bägge dessa dotterbolag alternativt rörelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ) och i Nickel Mountain AB. För det fall styrelsen inte lyckas med en avyttring bemyndigas styrelsen att avveckla verksamheten genom nedläggning av verksamheten i Nickel Mountain Resources AB (publ) och i Nickel Mountain AB.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9, 10, 11, 12, 13 och 14 ovan samt övriga erforderliga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer från och med tre veckor närmast före stämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Kopia på nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 90 809 360 stycken.

Stockholm i oktober 2015

Nickel Mountain Group AB (publ)

Styrelsen

Torbjörn Ranta

Managing Director

Tel: 46 8 402 28 00

Mobile: 46 708 855504

E-mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.sewkr0006.pdf