Partnera Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
3.3.2023 klo 10.50
  

  

PARTNERA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2022 - ERITTÄIN HAASTEELLINEN VUOSI KPA UNICONIN OSALTA, FOAMIT GROUPIN LIIKEVAIHTO KASVOI

  
Heinä–joulukuun 2021 ja 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi–joulukuun 2021 sekä 2022 luvut ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. Due2Energy Oy -konsernin (jäljempänä KPA Unicon) osalta esitetyt koko tilikautta 2021 koskevat luvut ovat kaudelta 1.5.2021–31.12.2021. Foamit Group Oy -konsernin (jäljempänä Foamit Group) osalta esitetyt luvut sisältävät Glasopor AS:n 1.9.2021 alkaen.

HEINÄ–JOULUKUU 2022

TAMMI–JOULUKUU 2022

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Miljoonaa euroa H2/20221) H2/20211) 2022 2021
Liikevaihto 46,2  55,2 85,4  78,2
Käyttökate 0,4  8,1 -2,9  11,5
% liikevaihdosta 0,9  14,6 -3,4  14,7
Liiketulos -11,5  4,4 -18,9  5,6
% liikevaihdosta -24,9  8,0 -22,1  7,1
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos2) -3,5 4,0 -10,9 5,2
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -17,6  2,7 -26,9  4,4
% liikevaihdosta -38,1  4,9 -31,5  5,6
Tilikauden tulos -16,4  1,7 -24,1  3,3
% liikevaihdosta -35,6  3,0 -28,3  4,2
Tulos/osake, euroa -0,45  0,05 -0,67  0,09
Taseen loppusumma 152,7  182,5 152,7  182,5
Investoinnit 1,7 4,7 3,2 5,7
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 299  309 299  309
Oma pääoma 44,9  71,7 44,9  71,7
Oman pääomantuotto annualisoitu, % -61,9  4,7 -41,4  4,6
Oma pääoma/osake, euroa 1,24  1,98 1,24  1,98
Omavaraisuusaste, % 31,5  41,6 31,5  41,6
Osinko/osake, euroa 3) 0,00  0,08

1) Tilintarkastamaton
2) Ilman raportoituja kertaluonteisia eriä liittyen Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin ja liikearvon alaskirjaukseen.

3) Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Partnera ei anna toistaiseksi näkymiä vuodelle 2023 KPA Uniconin liiketoimintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

PARTNERAN TOIMITUSJOHTAJA JARI PIRKOLA

Partneran vuosi 2022 oli kokonaisuudessaan erittäin haasteellinen. KPA Uniconin projektitoimitusten vaikeuksien johdosta tehtiin merkittävä liikearvon alaskirjaus ja varaumia projektien negatiivisiin vaikutuksiin. Epävarmuutta ja riskejä ovat lisänneet pitkään jatkunut koronapandemia sekä Ukrainassa käytävä sota. Foamit Groupin liikevaihto kasvoi haastavasta markkinasta huolimatta.

Foamit Groupin osalta kysyntä jatkui vuoden aikana hyvällä tasolla ja liikevaihto tammi–joulukuussa 2022 kasvoi 49 prosenttia. Kasvun taustalla vaikuttavan norjalaisen Glasoporin yritysoston lisäksi liiketoiminta kasvoi orgaanisesti 23 prosenttia erityisesti asiakaskunnan onnistuneen laajentamisen ansiosta.

Foamit Groupin kannattavuus parani heikon alkuvuoden jälkeen, jolloin sodasta johtuva energian hintojen nousu lisäsi raaka-aineiden sekä kuljetusten kustannuksia merkittävästi. Loppuvuodesta kustannustason nousua pystyttiin siirtämään osittain hintoihin ja yhtiö toteutti kannattavuuden parantamiseksi erilaisia tehostamistoimenpiteitä, jotka jatkuvat edelleen.

Yksi vuoden kohokohdista oli Norjassa saatu mittava vaahtolasitilaus, joka toimitetaan vuosien 2022–2023 aikana. Vaahtolasi valittiin Norjan Drammenissa sijaitsevaan sairaalan rakennushankkeeseen kevennemateriaaliksi sen teknisten ja ympäristöominaisuuksien ansiosta.

Vuoden lopussa teimme myös tärkeän päätöksen saattaa loppuun Foamit Groupin merkittävän investoinnin suunnittelun. Toteutuessaan investointi kaksinkertaistaa Norjassa sijaitsevan Onsoyn tehtaan valmistuskapasiteetin, jonka yhteydessä laitteet konvertoidaan käyttämään sähköä fossiilisen polttoaineen sijaan. Käytössä on uusiutuva sähkö, joten tuotanto on jatkossa lähes päästötöntä.

Pitkään jatkuneet toimitusvaikeudet heikensivät KPA Uniconin liiketoiminnan kehitystä. Toimitusvaikeuksissa olevien projektien odotettua hitaampi loppuunsaattaminen, Tanskan projektin peruuntuminen ja yleinen kustannusten nousu johtivat selkeästi tavoitetasoa heikompaan kannattavuuteen. Lisäksi Ukrainassa käytävä sota on kasvattanut KPA Uniconin Venäjän tytäryhtiöön liittyvän luottotappioriskin todennäköisyyttä. Näistä syistä kirjasimme KPA Uniconin liiketoimintaan liittyen tilikaudella yhteensä 18,0 miljoonan euron arvosta alaskirjauksia ja varaumia. KPA Uniconin konserniyhtiöiden pääomia vahvistettiin konvertoimalla lainoja ja luottolimiittejä osakkeiksi ja pääomalainoiksi omistusosuuksien suhteessa.

KPA Uniconin liikevaihto tammi–joulukuussa 2022 laski 16,7 prosenttia. Haasteista huolimatta KPA Uniconin palveluliiketoiminta kehittyi vuoden aikana suunnitellun mukaisesti ja yhtiö sai useita uusia laitosten modernisointiin liittyviä tilauksia. Kannattavuutta heikensi ja liiketoimintaa supisti pitkään jatkuneiden projektien ennakoitua hitaampi eteneminen ja uusien projektien viivästyminen. Lisäksi operatiiviseen vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttivat yhteensä 10,0 miljoonan euron projektikohtaiset alaskirjaukset ja varaumat sekä yleinen kustannustason kasvu. . KPA Uniconin projektiliiketoiminnassa projektien edistymisen ja niistä saatavan kassavirran ennustamiseen liittyy epävarmuutta. Maksuvalmiuden osalta KPA Uniconin tilanne on edelleen heikko. KPA Uniconin rahoitukseen liittyy olennaista epävarmuutta seuraavan 12 kuukauden osalta ja tämä saattaa vaikuttaa KPA Uniconin toiminnan jatkuvuuteen. Rahoituksen varmistaminen vaatii, että KPA Uniconin projektien loppuunsaattaminen ja myynti etenevät suunnitelmien mukaisesti sekä KPA Uniconin rahoitusratkaisu saadaan neuvoteltua rahoittajien kanssa. KPA Uniconin tilanteella ei ole vaikutusta Partnera-emoyhtiön toiminnan jatkuvuuteen.

KPA Unicon päivitti vuoden aikana strategiansa ja teki muutoksia organisaatioonsa. Katsauskauden jälkeen, tammikuussa 2023 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Matti Huttunen. Hänen johdollaan KPA Unicon keskittyy jatkossa vahvaan teknologiaosaamiseen sekä palveluliiketoimintaan. Laitostoimitusten laajuuden osalta keskitytään osatoimituksiin ja kokonaistoimitusprojekteja tarjotaan vain harkiten. Partnera tutkii strategisia vaihtoehtoja omistukselleen KPA Uniconissa.

Vuoden 2023 toimintaympäristön odotetaan jatkuvan edelleen haastavana kustannustason nousun tasaantumisesta huolimatta. Arvioimme Foamitin aseman markkinoilla pysyvän hyvänä, vaikkakin rakennusalaa varjostaa mahdollinen talouskasvun hidastuminen. KPA Uniconin markkinat ovat energiakriisin ja vihreän siirtymän myötä aktiiviset ja yhtiö pyrkii suuntaamaan myyntiä uuden strategian mukaisesti. KPA Uniconin ensisijaisena tavoitteena on parantaa maksuvalmiutta, saattaa viivästyneet toimitusprojektit loppuun ja sen myötä rakentaa pohjaa kannattavalle kasvulle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Foamit Group

Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy, Hasopor AB ja Glasopor AS muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Group vastaanottaa ja käsittelee kiertoon päätyvää lasia ja valmistaa lasinkierrätyksen sivuvirroista vaahtolasia, joka on kevenne- ja eristemateriaali sekä 100 %:sti kierrätystuote. Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

Foamit Groupin liikevaihto tammi–joulukuussa 2022 kasvoi 49 prosenttia ja oli 45,7 (30,6) miljoonaa euroa. Kasvun taustalla vaikutti norjalaisen Glasoporin yritysosto, joka toteutui syyskuussa 2021. Liikevaihto kasvoi myös orgaanisesti 23 prosenttia, erityisesti vaahtolasiliiketoiminnassa asiakaskunnan onnistuneen laajentamisen ansiosta. Pandemiarajoitusten purkaminen näkyi lasiliiketoiminnassa vastaanotetun kierrätyslasin määrän pienenä kasvuna. Puhdistetun kierrätyslasin myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 35 prosenttia korkeiden energianhintojen lisätessä kierrätetyn lasin kysyntää.

Ukrainassa käytävä sota vaikutti kustannusten nousun myötä Foamit Groupin vaahtolasiliiketoiminnan kannattavuuteen negatiivisesti erityisesti Suomen markkinoilla, joilla infrarakentamisen syklisyys ovat pysäyttäneet ja siirtäneet hankkeita eteenpäin. Kiinteistörakentamisen markkina kasvoi Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa vaahtolasiliiketoiminta kehittyi tasaisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Foamit Groupin käyttökate tammi–joulukuussa 2022 oli 6,5 (6,6) miljoonaa euroa. Kannattavuutta onnistuttiin parantamaan heikon alkuvuoden jälkeen, jolloin sodasta johtuva energian ja sähkön hintojen nousu vaikutti sekä suoraan että epäsuorasti nostamalla raaka-aineiden sekä kuljetusten kustannuksia merkittävästi. Loppuvuodesta kustannustason nousua pystyttiin myös siirtämään osittain hintoihin. Norjan ja Ruotsin maayhtiöissä Foamit Group toteutti ja jatkaa edelleen tehostamistoimenpiteitä, joissa keskitytään myynnin kannattavuuden parantamiseen, tuotannon tehostamiseen, energiansäästöihin ja kiinteiden kustannusten vähentämiseen.

Foamit Groupin tilauskanta oli tilikauden lopussa 19,9 (18,6) miljoonaa euroa. Foamit Group sai ensimmäisellä vuosipuoliskolla mittavan tilauksen vaahtolasin toimittamisesta Norjan Drammenissa sijaitsevaan sairaalan rakennushankkeeseen vuosien 2022–2023 aikana. Vaahtolasi valittiin sairaalan perustusten kevennemateriaaliksi sen teknisten ja ympäristöominaisuuksien ansiosta. Ruotsissa ja Suomessa kirjattiin tyydyttävä määrä keskisuuria ja pienempiä tilauksia.

KPA Unicon Group

KPA Unicon Group suunnittelee ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Se myös uudistaa, huoltaa ja operoi olemassa olevia energiantuotantolaitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin energiantuotannon ratkaisujen avulla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä hyödyntämällä muun muassa erilaisia biomassoja ja sivu- ja jätejakeita. Partnera omistaa KPA Uniconista Due2Energy Oy:n kautta 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy 30 prosenttia.

KPA Uniconin liikevaihto tammi–joulukuussa 2022 oli 39,7 (47,6) miljoonaa euroa. KPA Uniconin liiketoiminnan vaikeudet liittyivät laitostoimituksiin Bosnia-Hertsegovinassa, Espanjassa, Uudessa-Seelannissa, Ruotsissa sekä Tanskassa. Koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ja kustannusten nousu ovat haitanneet projektien edistämistä, ja vaikeudet ovat eskaloituneet toimitusten viimeistelyvaiheessa. Toimitusvaikeuksista johtuvien viivästymisten vuoksi KPA Uniconin käyttöpääoman tarve kasvoi ja yhtiön maksuvalmius heikentyi ollen edelleen heikko. KPA Uniconin rahoitukseen liittyy olennaista epävarmuutta seuraavan 12 kuukauden osalta ja tämä saattaa vaikuttaa KPA Uniconin toiminnan jatkuvuuteen.

Ukrainassa käytävän sodan jatkuminen kasvatti KPA Uniconin Venäjän tytäryhtiöön liittyvän luottotappioriskin todennäköisyyttä. Sodan vuoksi KPA Unicon pidättäytyy uusista liiketoimista Venäjällä, mutta sen Venäjällä paikallisesti toimiva tytäryhtiö OOO KPA Unicon jatkaa energiantuotantoon liittyvien sopimusvelvoitteidensa täyttämistä paikallisen henkilöstön voimin.

Laitostoimitusvaikeuksiin ja Venäjän yhtiöön liittyen KPA Unicon teki yhteensä 10,0 miljoonan euron arvosta operatiiviseen vertailukelpoiseen liiketulokseen luettavia alaskirjauksia ja varaumia. Lisäksi Partnera päätti tehdä KPA Uniconin heikentyneiden tulevaisuuden tuotto-odotusten vuoksi KPA Uniconin liikearvoon noin 8 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen, mikä vastaa noin 2/3 koko KPA Uniconin liikearvosta Partnera-konsernin taseessa. Alaskirjaus ei sisälly operatiiviseen vertailukelpoiseen liiketulokseen. Alaskirjaukset ja varaumat ovat yhteensä noin 18,0 miljoonaa euroa. Lisäksi KPA Uniconin konserniyhtiöiden pääomia vahvistettiin konvertoimalla lainoja ja luottolimiittejä osakkeiksi ja pääomalainoiksi omistusosuuksien suhteessa.

KPA Uniconin käyttökate tammi–joulukuussa 2022 oli -8,5 (4,6) miljoonaa euroa. Kannattavuutta painoivat liiketoiminnan supistumisen ja alaskirjausten lisäksi yleinen kustannustason kasvu ja erityisesti teräksen hinnan nousu. Vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä kuitenkin parani.

KPA Uniconin palveluliiketoiminta kehittyi tilikauden aikana suunnitellun mukaisesti ja yhtiö sai uusia laitosten modernisointiin liittyviä tilauksia Ruotsista, Belgiasta ja Suomesta. KPA Uniconin tilauskanta oli tilikauden lopussa 40,3 (42,4) miljoonaa euroa.

KPA Unicon jatkoi PlantSys®-tuoteperheen kehittämistä tutkimalla eri sidosryhmien kanssa tekoälyn hyödyntämistä energiantuotannon ohjauksessa. Myös yhä haastavampien kierrätyspolttoaineiden kehitystyö jatkui ja energianvarastoinnin hyödyntämiseen liittyen solmittiin yhteistyösopimuksia.

KPA Unicon on tarkentanut strategiaansa ja keskittyy jatkossa teknologiatoimituksiin sekä palveluliiketoimintaan. Laitostoimitusten laajuuden osalta keskitytään osatoimituksiin ja kokonaistoimituksia tarjotaan vain harkiten. Tilikauden jälkeen Matti Huttunen nimitettiin KPA Unicon Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Huttunen aloitti tehtävässä 16.1.2023. KPA Uniconin aiempi toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen jatkaa yhtiön palveluksessa operatiivisissa tehtävissä ja johtoryhmän jäsenenä. Partnera tutkii strategisia vaihtoehtoja omistukselleen KPA Uniconissa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto heinä–joulukuussa 2022 oli 46,2 (55,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin liikevaihto oli 24,9 (18,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin liikevaihto oli 21,3 (36,7) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto tammi–joulukuussa 2022 oli 85,4 (78,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin liikevaihto oli 45,7 (30,6) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin liikevaihto oli 39,7 (47,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihto, miljoonaa euroa H2/2022 H2/2021 2022 2021
Foamit Group 24,9 18,5 45,7 30,6
KPA Unicon 21,3 36,7 39,7 47,6
Konserni, yhteensä 46,2 55,2 85,4 78,2

 
Kannattavuus

Konsernin käyttökate heinä–joulukuussa 2022 oli 0,4 (8,1) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää -0,0 (-0,1) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten tuloksesta. Foamit Groupin käyttökate oli 3,7 (4,3) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate -2,6 (3,7) miljoonaa euroa.

Konsernin käyttökate tammi–joulukuussa 2022 oli -2,9 (11,5) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 0,5 (0,5) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten tuloksesta. Foamit Groupin käyttökate oli 6,5 (6,6) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate -8,5 (4,6) miljoonaa euroa.

Vertailukaudella konsernin käyttökatetta paransi Arkistokatu 4 -kiinteistön pakollisen varauksen purkaminen 0,4 miljoonaa euroa. 

Käyttökate, miljoonaa euroa H2/2022 H2/2021 2022 2021
Foamit Group 3,7 4,3 6,5 6,6
KPA Unicon -2,6 3,7 -8,5 4,6
Osuus osakkuusyritysten voitosta -0,0 -0,1 0,5 0,5
Muu konserni -0,6 0,1 -1,5 -0,2
Konserni, yhteensä 0,4 8,1 -2,9 11,5

 
Konsernin
liiketulos heinä-joulukuussa 2022 oli -11,5 (4,4) miljoonaa euroa. Foamit Groupin operatiivinen liiketulos oli 1,2 (2,0) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -12,0 (2,3) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli -18,9 (5,6) miljoonaa euroa. Foamit Groupin operatiivinen liiketulos oli 1,4 (2,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -19,3 (2,7) miljoonaa euroa.

Konsernin operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos tammi-joulukuussa oli -10,9 (5,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoiseen liiketulokseen sisältyvät KPA Uniconin tekemät yhteensä 10,0 miljoonan euron arvoiset alaskirjaukset ja varaumat. Liikearvon alaskirjaus 8,0 miljoonaa euroa ei sisälly operatiiviseen vertailukelpoiseen liiketulokseen.

Liiketulos, miljoonaa euroa H2/2022 H2/2021 2022 2021
Foamit Group 1,2 2,0 1,4 2,5
KPA Unicon -12,0 2,3 -19,3 2,7
Muu konserni -0,7 0,1 -1,0 0,3
Konserni, yhteensä -11,5 4,4 -18,9 5,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 8,0 -0,4 8,0 -0,4
Operatiivinen liiketulos, vertailukelpoinen -3,5 4,0 -10,9 5,2

 
Konsernin tulos heinä-joulukuussa 2022 oli
-16,4 (1,7) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tulos oli -0,1 (1,1) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -18,5 (0,6) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos tammi-joulukuussa 2022 oli -24,1 (3,3) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 1,0 (1,0) miljoonaa euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa sekä rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattuja valuuttakurssivaikutusta -0,7 (-0,0) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja vähemmistöomistusten osinkotuotot olivat samalla tasolla. Osakekohtainen konsernin tulos oli -0,67 (0,09) euroa osakkeelta.

Tulos, miljoonaa euroa H2/2022 H2/2021 2022 2021
Foamit Group -0,1 1,1 -1,6 0,7
KPA Unicon -18,5 0,6 -28,4 0,6
Muu konserni 2,2 0,0 5,8 2,0
Konserni, yhteensä -16,4 1,7 -24,1 3,3

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 60,2 (61,0) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tilauskanta oli 19,9 (18,6) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin 40,3 (42,4) miljoonaa euroa.

Tilauskanta, miljoonaa euroa 2022 2021
Foamit Group 19,9 18,6
KPA Unicon 40,3 42,4
Konserni, yhteensä 60,2 61,0

  
Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 152,7 (182,5) miljoonaa euroa 31.12.2022. Konsernin oma pääoma oli 44,9 (71,7) miljoonaa euroa eli 1,2 (2,0) euroa osakkeelta. Konsernin omavaraisuusaste oli 31,5 (41,6) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt on arvostettu hankintamenoon. Konsernin ensisijainen taloudellinen mittari on oman pääoman tuotto, joka oli -41,4 (4,6) prosenttia katsauskaudella.

Partnera kirjasi vuoden toisella puoliskolla KPA Uniconin heikentyneiden tulevaisuuden tuotto-odotusten vuoksi noin 8 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen KPA Uniconin liikearvoon, mikä vastaa noin 2/3 koko KPA Uniconin liikearvosta Partnera-konsernin taseessa. Lisäksi KPA Uniconin konserniyhtiöiden pääomia vahvistettiin konvertoimalla lainoja ja luottolimiittejä osakkeiksi ja pääomalainoiksi omistusosuuksien suhteessa.

Konsernilla oli tilikauden päättyessä likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä raha- ja pankkisaamisina yhteensä 10,5 (16,8) miljoonaa euroa.

Partnera -konsernin rahoitusjärjestelyihin sisältyy mm. taloudellisiin tunnuslukuihin liittyviä irtisanomisehtoja, jotka liittyvät omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä korollisten velkojen ja käyttökatteen suhteeseen.

Foamit Groupin osalta rahoitusjärjestelyiden ehdot täyttyivät katsauskauden lopussa.

KPA Uniconin osalta ehdot eivät täyttyneet katsauskauden lopussa. Päärahoittajien kanssa käydään neuvotteluita kovenanttiehtojen täyttämättä jättämisen mahdollisista seurauksista.

KPA Uniconin  rahoitukseen liittyy olennaista epävarmuutta seuraavan 12 kuukauden osalta ja tämä saattaa vaikuttaa KPA Uniconin toiminnan jatkuvuuteen. Projektiliiketoiminnassa projektien edistymisen ja niistä saatavan kassavirran ennustamiseen liittyy epävarmuutta. Rahoituksen varmistaminen vaatii, että KPA Uniconin projektien loppuunsaattaminen ja myynti etenevät suunnitelmien mukaisesti sekä KPA Uniconin rahoitusratkaisu saadaan neuvoteltua rahoittajien kanssa. KPA Uniconin tilanteella ei ole vaikutusta Partnera-emoyhtiön toiminnan jatkuvuuteen.

Helmikuussa 2023 KPA Uniconin asiakas nosti Uuden-Seelannin projektiin liittyen pankkitakauksen, josta KPA Uniconille muodostuu maksuvelvoite rahoittajille. KPA Unicon  neuvottelee projektiin liittyvistä vaatimuksista ja maksusuorituksista asiakkaan kanssa, samoin kuin pankkitakauksen maksujärjestelyistä rahoittajien kanssa. KPA Uniconin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää pankkitakauksen maksujärjestelystä sopimista. KPA Uniconilla on riidanalaisia projektisaamisia, joihin saattaa liittyä epävarmuutta ja joista ei välttämättä saada arvioitua kassavirtaa. Samoin on epävarmaa, voidaanko 2023 uusmyynnin ennusteiseen tulleita viivästymiä vuodelle 2024 kompensoida muulla myynnillä. Yhtiö ei ole budjetoinut myyntituloja keskeytetyistä hankkeista ja jos niissä saadaan aikaan edistystä, vaikuttaa se positiivisesti myynnin toteumaan.

Konsernin kassavarat olivat 9,8 (13,1) miljoonaa euroa 31.12.2022. Tilikauden nettokassavirta oli -3,2 (-10,1) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 3,2 (5,7) miljoonaa euroa.

Marraskuussa 2022 Foamit Groupin hallitus päätti tehdyn esiselvityksen pohjalta saattaa loppuun arviolta 8–10 miljoonan euron investointisuunnitelman koskien Norjan vaahtolasitehtaan tuotantolinjojen modernisointia ja lisäkapasiteettia. Suunnitellun investoinnin myötä Foamit Groupin vaahtolasin tuotantokapasiteetti kasvaa noin 20 prosenttia. Investoinnin odotetaan vaikuttavan positiivisesti Partneran liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Suunniteltu investointi valmistuisi arviolta vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Lopullinen investointipäätös tehdään investointisuunnitelman valmistuttua vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

STRATEGISET OMISTUKSET

Foamit Groupin ja KPA Uniconin lisäksi Partneran strategisiin omistuksiin kuuluu Nordic Option Oy, jonka osakkeista yhtiö omistaa noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta. Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tuo kasvurahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun Pohjois-Suomen alueella. Oulu ICT Sijoitus on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

MUUT OMISTUKSET

Partneran muista omistuksista merkittävimmät ovat Finda Oy ja Telebusiness InWest Oy. Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktiivista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa sijoittamalla tyypillisesti listattuihin yhtiöihin. Partnera omistaa suoraan noin 3,7 prosenttia Findan osakkeista. Lisäksi Partnera omistaa noin 36 prosenttia Telebusiness InWest Oy:n osakkeista, joka puolestaan omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2022 lopussa konsernin palveluksessa oli 299 (309) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4 (4). Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 308 (219) henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 4 (4).

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 2022 2021
Foamit Group 97 100
KPA Unicon 198 205
Partnera 4 4
Konserni, yhteensä 299 309

KESTÄVÄ KEHITYS

Partneran tavoitteena on kannattava kasvu toimialoilla, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli Partneran strategisessa päätöksenteossa: tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja rakentaa kestävämpi tulevaisuus aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Partneran nykyisiin strategisiin omistuksiin kuuluva Foamit Group on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka visiona on olla vahva vaahtolasin ja kierrätyslasiratkaisujen tarjoaja, joka vähentää omalla toiminnallaan hiilijalanjälkeä ja vaikuttaa kestävästi ympäröivään yhteiskuntaan. Foamit Group vastaanottaa ja käsittelee kiertoon päätyvää lasia ja valmistaa lasinkierrätyksen sivuvirroista vaahtolasia, joka on kevenne- ja eristemateriaali sekä 100 %:sti kierrätystuote. Vaahtolasi sopii infra- ja talonrakentamiseen ja sen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset on todennettu verifioidulla EPD-ympäristöselosteella.

Toinen strategisista omistuksista on KPA Unicon, joka suunnittelee ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Yhtiön ratkaisujen avulla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä hyödyntämällä muun muassa erilaisia biomassoja ja sivu- ja jätejakeita. KPA Uniconin kasvua tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta.

Partnera julkaisee toisen vastuullisuusraporttinsa maaliskuussa 2023. Raportti sisältää liiketoimintakonsernin lähestymistavan vastuullisuuteen sekä sen tytäryhtiöiden, Foamit Groupin ja KPA Uniconin, oleellisimmat kestävää kehitystä tukevat toimet.

STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Partneran tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa rakentamalla kestävämpää tulevaisuutta ja aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtiö keskittyy teemoihin, joihin vaikuttavat globaalien megatrendien mukanaan tuomat erinomaiset kasvumahdollisuudet. Näitä teemoja ovat luonnonvarojen vastuullinen käyttö ja hiilineutraali yhteiskunta. Yhtiö käyttää osaamistaan ja verkostoaan teemojen mukaisen liiketoiminnan ja toimialan kehittämiseen.

Partneran strategian kulmakivet:

1. Käytämme varamme strategisiin omistuksiin vaikuttavuussijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

2. Toimimme enemmistöomistajina ja kehitämme aktiivisesti ja vastuullisesti omistamiemme yhtiöiden liiketoimintaa.

3. Liiketoiminnoissamme haemme kannattavaa kansainvälistä kasvua orgaanisesti ja epäorgaanisesti hyödyntäen kestävän kehityksen tuomia mahdollisuuksia.

Partnera on asettanut seuraavat keskipitkän-pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

• oman pääoman tuotto yli 10 %;

• vakaa voitonjako osakkeenomistajille; ja

• pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Nämä tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Sami Mäentausta sekä uutena jäsenenä Erja Sankari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 18.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille 10.000 euroa kullekin. Vuosipalkkioiden lisäksi yhtiökokous päätti maksaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa hallituksen kokoukselta. Hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous myönsi 21.4.2022 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet päättää yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät tilikauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli 31.12.2022 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 31.12.2022 yhteensä 25 983 (26 594) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,8 (65,6) prosenttia osakkeista.

Osakkeenomistaja Osakkeita yhteensä Osakkeet, %
Oulun kaupunki 17 634 491 47,15
Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19
Partnera Oyj 1 240 772 3,32
Pakarinen Janne Heikki Petteri 433 500 1,16
Japak Oy 402 340 1,08
Oulun Kulta Oy 267 000 0,71
Mininvest Oy 239 603 0,64
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 212 500 0,57
Haloan Oy 189 949 0,51
Osuuskauppa Arina 177 850 0,48
10 suurinta omistajaa yhteensä 24 608 657 65,80
Muut 12 793 309 34,20
Yhteensä 37 401 966 100

KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vaihdettiin 1.1.–31.12.2022 yhteensä 1 694 256 Partneran osaketta eli 4,5 % prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 2,58 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 0,75 euroa per osake. Tilikauden alin kaupankäyntikurssi oli 0,71 euroa per osake, ylin 2,74 euroa per osake ja kauden keskikurssi 1,52 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo tilikauden lopussa oli 28,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa markkina-arvo oli 83,4 miljoonaa euroa.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2022 uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisessä kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde suhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Järjestelmän toisen ansaintajakson palkkio perustuu jaksolla 2022–2024 Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 74 968 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmänä on ansaintajaksolla 2022–2024 yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 47 458 509,81 euroa, josta tilikauden tappio on -7 384 218,38 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Partnera Oyj:n tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa. Osingon lähtökohtana on 50 % konsernin vuosituloksesta ottaen lisäksi huomioon yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema.

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille, konserniyhtiöiden liiketoimintaan liittyville riskeille, rahoitusriskeille sekä konsernin kasvustrategian toteuttamiseen liittyville riskeille.

Markkinariskit

Kasvava kansainvälisen talouden ja politiikan epävarmuus voivat vaikuttaa Partneran ja sen tytäryhtiöiden tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja kustannuksiin. Näiden seurauksena investointeja voi siirtyä tai peruuntua kokonaan. Kustannusten nousulla ja materiaalien saatavuudella on vaikutusta tytäryhtiöiden kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Partneran tytäryhtiöiden asiakaskuntaan kuuluu muun muassa julkisesti omistettuja yhtiöitä tai tahoja, joiden rahoitus tapahtuu julkisista menoista, tästä syystä Partneran tytäryhtiöt altistuvat julkisten investointien suhdannevaihteluille. Foamit Groupin asiakaskuntaan kuuluu myös rakentamisliiketoimintaa harjoittavia asiakkaita, joiden kautta Foamit Group altistuu rakentamisen suhdannevaihteluille. KPA Uniconin asiakasryhmään kuuluu myös teollisuuden asiakkaita, joiden energiainvestointien ajoitukseen voi vaikuttaa sekä yleiset että toimialakohtaiset suhdannevaihtelut. Näiden riskien vaikutus Partneran liikevaihtoon ja liiketulokseen voi olla merkittävä.

Liiketoimintariskit

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta tytäryhtiöiden liiketoimintariskeille, joihin vaikuttaa kasvava talouden ja kansainvälisen politiikan epävarmuus. Konserniyhtiöiden liiketoiminnan riskit liittyvät muun muassa sopimuksiin, kustannusten arviointiin, aikatauluun, laatuun, suorituskykyyn, alihankkijoihin ja materiaalinhallintaan. Edellä mainitut voivat johtaa kustannusten nousuun, maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

Partneraan ja sen tytäryhtiöihin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, asiakkaiden maksukyvyn ja maksukäyttäytymisen muutoksiin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Partneran ja sen tytäryhtiöiden operatiiviseen toimintaan ja liiketoiminta-alueiden kehitykseen voi liittyä liiketoimintaympäristön rakenteellisia muutoksia, jotka toteutuessaan voivat laukaista näiden riskien toteutumisen. Tämänkaltaiset muutokset ja tapahtumat ovat esimerkiksi teknologinen kehitys, digitalisaatio, kestävyysriskit sekä kyberturvallisuuteen liittyvät riskit, jotka toteutuessaan saattavat johtaa siihen, etteivät palvelut vastaa asiakkaiden odotuksia, käyttökatkoihin palveluissa ja prosesseissa, taloudellisiin menetyksiin esimerkiksi rikollisen toiminnan seurauksena ja/tai mainehaittoihin. Lisäksi muutokset sääntely-ympäristössä voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan.

Partneran tytäryhtiöillä on merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Projektiliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset projektien viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä heikompana kannattavuutena tai kassavirtavaihteluna.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia konsernin toimintaympäristöön ja vaikuttaa siihen edelleen. Koronaviruspandemia on vaikuttanut muun muassa raaka-aineiden hintoihin, investointipäätöksiin, hankkeiden ja projektien toteuttamis- ja toimitusaikatauluihin sekä työvoiman saantiin ja liikkuvuuteen. Tilanteen kestoa ja sen vaikutusta liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida, mutta sen vaikutuksesta käyttöpääoman tarve on kasvanut huomattavasti aiempaa suuremmaksi.

Strategian toteutuksessa on olennaisena osana Partnera-konsernin laajentaminen uusilla yritysjärjestelyillä. Yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, joita hallitaan toteuttamalla hankinnat yhtiön määrittämän viisivaiheisen prosessin mukaan hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset

Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut Partneran ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan lisäämällä markkinoiden epävarmuutta ja kiihdyttämällä hintojen nousua. KPA Uniconilla on Venäjällä paikallisesti toimiva tytäryhtiö OOO KPA Unicon, joka jatkaa energiantuotantoon liittyvien sopimusvelvoitteidensa täyttämistä paikallisen henkilöstön voimin. KPA Unicon pidättäytyy Ukrainassa käytävän sodan vuoksi uusista liiketoimista Venäjällä. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdollinen taloudellinen riski KPA Uniconin Venäjän liiketoiminnasta rajoittuu tytäryhtiön arvon alenemiseen ja mahdollisiin luottotappioihin. KPA Unicon seuraa säännöllisesti Venäjän tilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia Venäjällä toimivan tytäryhtiön toimintaan.

Rahoitusriskit

Partnera altistuu liiketoiminnassaan korko- ja valuuttakurssiriskeille, luottotappioriskeille, maksuvalmiusriskeille ja hintariskeille sekä sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen arvostuksiin. Likvidit varat on sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partnera rahoittaa liiketoimintaansa operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksen lisäksi markkinaehtoisella lisärahoituksella. Yhtiöllä on lainoja ja luottolimiittisopimuksia, joissa on tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovuttamiseen ja panttaamiseen liittyviä rahoitusehtoja. Rahoitusehtojen rikkominen ja muiden rahoitussopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa Partneran tai sen tytäryhtiöiden rahoituksen jatkumisen. Lisäksi kiihtyvä inflaatio saattaa nostaa korkoja, mikä nostaa rahoituskustannuksia ja heikentää Partneran ja sen tytäryhtiöiden kannattavuutta.

KPA Uniconin liiketoimintaan kuuluu tyypillisesti takausten antaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille, erityisesti isoissa projekteissa, esimerkiksi ennakkomaksujen, sopimusvelvoitteiden suorittamisen, ja takuuajan velvoitteiden vakuudeksi. Rahoituspalvelujen välittäjät antavat tyypillisesti nämä takaukset KPA Uniconin puolesta. Ei ole varmuutta, että yhtiöllä olisi tällaisiin takauksiin jatkuva saatavuus rahoituspalvelujen välittäjiltä kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, ja mikäli takauksia ei saataisi, sillä saattaisi olla haitallinen vaikutus KPA Uniconin liiketoiminnalle ja taloudelliselle tilanteelle. Talouden epävarmuus, geopoliittinen epävarmuus ja KPA Uniconin taloudellinen asema ovat lisänneet yleistä riskitasoa liittyen takauslimiittien saatavuuteen.

KPA Uniconin osalta kovenanttiehdot eivät ole täyttyneet katsauskauden lopussa. Päärahoittajien kanssa käydään neuvotteluita kovenanttiehtojen täyttämättä jättämisen mahdollisista seurauksista.

KPA Uniconin rahoitukseen liittyy olennaista epävarmuutta seuraavan 12 kuukauden osalta ja tämä saattaa vaikuttaa KPA Uniconin toiminnan jatkuvuuteen. Projektiliiketoiminnassa projektien edistymisen ja niistä saatavan kassavirran ennustamiseen liittyy epävarmuutta. Rahoituksen varmistaminen vaatii, että KPA Uniconin projektien loppuunsaattaminen ja myynti etenevät suunnitelmien mukaisesti sekä KPA Uniconin rahoitusratkaisu saadaan neuvoteltua rahoittajien kanssa. KPA Uniconin tilanteella ei ole vaikutusta Partnera-emoyhtiön toiminnan jatkuvuuteen.

Liiketoimintariskien realisoituminen tai liiketoiminnan odotettua heikompi kehittyminen voi heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja, sekä voi johtaa lisärahoitus- ja lisäkäyttöpääomatarpeisiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

KPA Uniconin hallitus nimitti 16.1.2023 uudeksi toimitusjohtajaksi Matti Huttusen, joka siirtyi tehtävään hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Aiempi toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen jatkaa johtoryhmässä vastuullaan strategiset projektit. Yhtiön omistajat nimesivät samalla hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Vesa Silaskiven.

KPA Uniconin asiakas nosti helmikuussa 2023 Uuden-Seelannin projektiin liittyen pankkitakauksen, josta yhtiölle muodostuu maksuvelvoite rahoittajille. KPA Unicon neuvottelee projektiin liittyvistä vaatimuksista ja maksusuorituksista asiakkaan kanssa, samoin kuin pankkitakauksen maksujärjestelyistä rahoittajien kanssa. KPA Uniconin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää pankkitakauksen maksujärjestelystä sopimista.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2023

Kaikki Partneran taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi ja tilikaudesta 2022 alkaen myös englanniksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Oulussa torstaina 20.4.2023 klo 11.00.

Tiedot yhtiökokouksen järjestämisestä ja ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan 22.3.2023, sekä yhtiön internetsivuilta https://www.partnera.fi.

Oulussa, 3.3.2023
Partnera Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jari Pirkola, toimitusjohtaja, Partnera Oyj
puhelin: +358 400 867 784

sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat sijoittajasivut

Partnera lyhyesti:

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

Taulukko-osa

Laadintaperiaatteet
Heinä-joulukuun 2022 ja 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tammi-joulukuun 2022 ja 2021 luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukko-osan luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.

KONSERNITULOSLASKELMA
tuhatta euroa 1.7.2022
-31.12.2022
1.7.2021
-31.12.2021
1.1.2022
-31.12.2022
1.1.2021
-31.12.2021
LIIKEVAIHTO 46 163 55 199 85 370 78 208
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -2 165 -897 2 828 -748
Liiketoiminnan muut tuotot 163 1 283 432 1 356
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -9 385 -21 506 -29 304 -28 874
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 483 564 370 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -8 902 -20 942 -28 934 -28 427
Ulkopuoliset palvelut -14 004 -10 712 -23 875 -15 132
Materiaalit ja palvelut yhteensä -22 907 -31 654 -52 809 -43 559
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 196 -7 252 -16 738 -10 893
Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 221 -852 -2 518 -1 578
Muut henkilösivukulut -583 -770 -1 194 -1 046
Henkilösivukulut yhteensä -1 804 -1 623 -3 712 -2 624
Henkilöstökulut yhteensä -10 000 -8 875 -20 450 -13 517
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -2 504 -2 225 -5 070 -3 782
Konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys -1 456 -1 450 -2 929 -2 161
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -7 965 0 -7 965 0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -11 925 -3 674 -15 964 -5 943
Liiketoiminnan muut kulut -10 792 -6 929 -18 792 -10 701
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -62 -47 486 474
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -11 524 4 406 -18 900 5 569
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 1 000 1 000
Muut korko- ja rahoitustuotot 96 146 583 859
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 -336 0 -336
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien arvopapereista 128 5 120 28
Korkokulut ja muut rahoituskulut -6 297 -1 535 -9 723 -2 736
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -6 073 -1 720 -8 020 -1 185
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -17 596 2 687 -26 921 4 384
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0
Tilinpäätössiirrot yhteensä 0 0 0 0
Tuloverot -147 -414 -443 -636
Vähemmistöosuudet 1 313 -593 3 215 -448
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -16 430 1 680 -24 149 3 300

 

KONSERNITASE
tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 5 594 6 093
Aineettomat oikeudet 45 117
Konserniliikearvo 12 081 23 378
Muut aineettomat hyödykkeet 470 451
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 18 190 30 040
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 1 780 2 066
Rakennukset ja rakennelmat 7 577 7 938
Koneet ja kalusto 17 431 19 044
Muut aineelliset hyödykkeet 533 607
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 033 1 836
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 29 355 31 491
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 14 935 15 139
Muut osakkeet ja osuudet 15 115 15 135
Sijoitukset yhteensä 30 051 30 274
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 77 596 91 805
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 3 345 3 543
Keskeneräiset tuotteet 7 401 3 658
Valmiit tuotteet 3 370 4 462
Tavarat 1 215 617
Ennakkomaksut 33 68
Vaihto-omaisuus yhteensä 15 365 12 348
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 090 6 430
Lainasaamiset 210 607
Muut saamiset 2 469 2 352
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 5 769 9 388
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 21 824 17 805
Lainasaamiset 10 601
Muut saamiset 3 521 1 982
Siirtosaamiset 16 060 29 746
Laskennalliset verosaamiset 2 087 2 028
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 43 501 52 161
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 667 3 684
Rahoitusarvopaperit yhteensä 667 3 684
Rahat ja pankkisaamiset 9 839 13 072
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 75 141 90 654
VASTAAVAA YHTEENSÄ 152 737 182 459

 

KONSERNITASE
tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 413 6 413
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37
Muut rahastot yhteensä 37 37
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 62 432 62 044
Muuntoerot 149 -80
Tilikauden voitto (tappio) -24 149 3 300
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 44 882 71 715
VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 855 3 606
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Verotusperusteiset varaukset 0 0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0 0
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 808 847
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 808 847
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 15 189 24 132
Ostovelat 0 261
Muut velat 9 038 13 982
Pääomalainat 3 875 497
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 28 102 38 872
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 25 370 21 192
Saadut ennakot 4 375 1 527
Ostovelat 19 284 11 534
Muut velat 7 099 4 609
Siirtovelat 19 369 26 838
Laskennalliset verovelat 1 592 1 718
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 77 090 67 419
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 105 192 106 291
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 152 737 182 459

 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
tuhatta euroa 1.7.2022
-31.12.2022
1.7.2021
-31.12.2021
1.1.2022
-31.12.2022
1.1.2021
-31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -11 523 4 406 -18 900 5 569
Poistot 11 925 3 674 15 964 5 943
Muut oikaisut 3 012 -549 2 993 -538
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 62 43 -486 -478
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 478 7 574 -429 10 496
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten saamisten lis-/väh+ -385 3 502 136 3 757
Lyhytaikaisten saamisten lis-/väh+ 2 445 -7 435 8 259 -11 211
Vaihto-omaisuuden lis-/väh+ 1 388 -2 093 -3 017 -3 817
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lis+/väh- -2 272 6 167 -6 557 478
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 655 7 715 -1 608 -297
Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista -2 311 -1 810 -4 633 -2 319
Saadut korot ja muut rahoitustuotot -25 135 157 360
Maksetut välittömät verot -113 -453 -635 -666
Liiketoiminnan rahavirta 2 206 5 587 -6 720 -2 922
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 656 -4 638 -3 185 -5 731
Luovutusvoitot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 0 0 25 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 -8 642 -97 -16 499
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 7 0 7
Luovutusvoitot tytäryhtiöosakkeista 0 0 0 0
Saadut osingot investoinneista 0 0 1 689 1 409
Saadut korot muista sijoituksista 0 0 0 0
Saadut luovutusvoitot muista sijoituksista 0 0 20 0
Investoinnit rahoitusomaisuusarvopapereihin 0 0 0 0
Saadut tuotot rahoitusomaisuusarvopapereista 511 2 604 3 056 8 428
Investointien kassavirta -1 146 -10 669 1 507 -12 386
Rahavirta ennen rahoitusta 1 061 -5 082 -5 212 -15 308
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lis(-)/väh(+) 0 -1 000 0 -1 000
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 8 533 83 14 782
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 707 -2 222 -3 031 -5 524
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 710 1 000 7 817 1 000
Pääoman palautus osakkeenomistajille 0 0 0 -34
Maksetut osingot 2 7 -2 891 -3 971
Rahoituksen rahavirta 5 6 318 1 978 5 253
Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-) 1 067 1 236 -3 234 -10 055
Rahavarat kauden alussa 8 770 11 836 13 072 23 127
Rahavarat kauden lopussa 9 838 13 072 9 838 13 072

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT
tuhatta euroa
1.7.2022-31.12.2022 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.7.2022 6 413 37 294 54 610 61 355
Tilikauden tulos -16 430 -16 430
Muuntoerot -146 101 -45
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2018 2 2
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut 0 0
Oma pääoma 31.12.2022 6 413 37 149 38 283 44 883
1.7.2021-31.12.2021 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.7.2021 6 413 37 -30 63 624 70 044
Tilikauden tulos 1 680 1 680
Muuntoerot -50 66 16
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2017 7 7
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut -32 -32
Oma pääoma 31.12.2021 6 413 37 -80 65 345 71 715
1.1.2022-31.12.2022 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 6 413 37 -80 65 345 71 715
Tilikauden tulos -24 149 -24 149
Muuntoerot 230 -22 208
Osingonjako -2 893 -2 893
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2018 2 2
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut 0 0
Oma pääoma 31.12.2022 6 413 37 149 38 283 44 883
1.1.2021-31.12.2021 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 6 413 37 -82 66 035 72 404
Tilikauden tulos 3 300 3 300
Muuntoerot 2 56 58
Osingonjako -3 978 -3 978
Vähemmistöltä lunastetut osakkeet sekä eliminoidun SVOP-rahaston ero vähemmistön omistusosuudesta -44 -44
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2017 7 7
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut -32 -32
Oma pääoma 31.12.2021 6 413 37 -80 65 345 71 715

   

KONSERNIN VASTUUT 31.12.2022 31.12.2021
Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut
tuhatta euroa
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat 28 053 29 129
Nostettu luottolimiitti 7 902 1 274
Myönnetty limiitti 19 597 10 017
Nostamaton limiitti 11 695 8 743
Rahoituslainojen vakuudet
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo 20 005 24 062
Yrityskiinnitykset 45 520 45 520
Kiinteistökiinnitykset 9 315 9 315
Pantit 9 590 9 590
Vakuudet yhteensä 84 430 88 487
Leasingvastuut
Seuraavan 12kk kuluessa maksettavat 495 799
Myöhemmin maksettavat 617 674
Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta 317 174
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset
Muut vastuut
Rahoitus- ja takauslaitosten omasta ja konsernin puolesta antamat takaukset tarjousaikaiset sekä työ- ja takuuajan takaukset 9 671 20 513
Muut sitoumukset 88 88
Yrityskortit 9 5

    

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100
Liiketulos (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Liiketulos liikevaihdosta, % = Liiketulos / Liikevaihto x 100
Maksuvalmius, % = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma kauden lopussa + vähemmistöosuudet + tilinpäätössiirrot (vapaaehtoinen varaus + poistoero verovelalla vähennettynä) / (Taseen loppusumma kauden lopussa - Saadut ennakot kauden lopussa) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma keskimäärin x 100
Osinko per osake (€) = Tilikauden osingot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Oma pääoma per osake (€) = Oma pääoma kauden lopussa / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Tulos/osake, ilman vähemmistöosuutta ja liikearvopoistoja = Tilikauden voitto (tappio) + vähemmistöosuudet + liikearvopoistot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Osingonjakosuhde (%) = Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos x 100


wkr0006.pdf