DESTIAN LIIKETOIMINNAN KEHITYS OLI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA POSITIIVINEN

Destia Group Oyj

PÖRSSITIEDOTE

9.8.2016 kello 9.00

Tämä on tiivistelmä Destian puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2016. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteesta www.destia.fi

Destian puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016

DESTIAN LIIKETOIMINNAN KEHITYS OLI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA POSITIIVINEN

Markkinaohjeistusta vuodelle 2016 täsmenetty

Konserni Destia Group Destia Group Destia Group Destia Group Destia Group
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liikevaihto 116,8 105,3 200,1 179,6 462,8
Liiketulos 4,4 1,1 -1,2 -3,7 12,9
% liikevaihdosta 3,8 1,1 -0,6 -2,0 2,8
Katsauskauden tulos 2,9 -0,1 -1,9 -4,7 6,7
% liikevaihdosta 2,4 -0,1 -1,0 -2,6 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,9 6,7 9,4
Tulos/osake EUR -37,91 -72,70 56,14
Omavaraisuusaste, % 31,3 28,9 31,2
Nettovelkaantumisaste, % 75,9 97,1 32,6
Henkilöstö keskimäärin 1 455 1 474 1 505
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 5,3 6,8 7,6
Tilauskanta katsauskauden lopussa 800,2 821,4 717,4
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Destian toinen vuosineljännes sujui kohtuullisesti alan kireästä kilpailusta huolimatta. Tarjouspyyntöjä on ollut liikkeellä runsaasti ja kokonaiskysyntä jatkaa kohtuullisella tasolla. Tästä osoituksena sekä liikevaihtomme että liiketulos kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilauskantamme kehittyi myönteisesti katsauskauden aikana sekä ydinliiketoiminnoissa että strategisen kasvun painopistealueilla. Vahvistimme markkina-asemaamme radanpidon koko elinkaaren osaajana voittamalla katsauskauden aikana rataverkon kunnossapitoalue 6:n hoidon. Destian hoidettavana on kappalemääräisesti nyt yli puolet radan kunnossapitourakoista. Teimme myös merkittävän laiteinvestoinnin hankkimalla rataliiketoimintaamme uuden raiteen- ja vaihteentukemiskoneen.

Huhtikuun alussa päätökseen saatetun yrityskaupan myötä vahvistimme osaamistamme pohja-, insinööri- ja kalliorakentamisen erikoisosaamisen saralla. Yhteistyö uusien tositoimijoidemme kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Olemme pystyneet tarjoamaan ratkaisuja entistä laaja-alaisemmin.  

Vahvat panostuksemme henkilöstön osaamisen ja työturvallisuuden kehittämiseen näkyvät toiminnassamme. Olen tyytyväinen, että työturvallisuuteen tekemämme panostukset näkyvät käytännön tekemisessä. Tapaturmataajuutemme 5,3 on alallamme erinomainen. Tänä vuonna työskentelee myös ennätyksellisen paljon harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä yhtiön palveluksessa infrarakentamisen, -suunnittelun ja -kunnossapidon näköalapaikalla.”

Näkymät vuodelle 2016

Euroalueen taloudessa on havaittavissa elpymisen merkkejä, joskin Britannian Brexit-äänestyksen tuloksien vaikutusta talouden kehitykseen ei vielä tiedetä. Myös Suomen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna erityisesti rakennusinvestointien tukemana. Rakennusalan toimintaympäristöön piristystä tuo muun muassa Suomen hallituksen kevään kehysriihessä tekemä toimenpideohjelma, johon sisältyy rahoitusta useille keskeisille väylähankkeille. Nämä vaikuttavat positiivisesti koko alan kehitykseen tänä ja kahtena seuraavana vuonna. Julkisen sektorin lisäksi muutamia yksityisiä suurhankkeita on käynnistynyt tai suunnitteilla, ja ne vaikuttavat myönteisesti alan tulevaisuuden näkymiin. Markkinatilanne jatkuu haastavana kilpailun säilyessä kireänä.

Infra-alan näkymät ja Destian useammalle vuodelle ulottuva tilauskanta antaa hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Myös asiakastyön ja projektienhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet tukevat liiketoiminnan volyymien ja kassavirran säilymistä kohtuullisella tasolla.

Markkinaohjeistus vuodelle 2016

Destia täsmentää 11.2.2016 annettua ohjeistusta vuodelle 2016:

Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta, koska liiketoiminnan muiden tuottojen arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmiksi.

Vantaalla 8.8.2016

Destia Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen 2016

Destia on ottanut soveltuvin osin käyttöön 3.7.2016 voimaan tulleen Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) vaatimukset sisältävän tiedonantopolitiikan.

Destia julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 26.10.2016.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.destia.fi

Destia: Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.wkr0006.pdf