Kallelse till extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ)

Aktieägarna i Deltaco AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 10 juni 2011 kl. 9.30, på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

 

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 juni 2011, dels anmäler sig till stämman senast fredagen den 3 juni 2011 per post under adress Deltaco AB, attention: Cecilia Halvarsson, Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge, per telefon 08-555 76 237 eller via e-post till cecilia@deltaco.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.deltacoab.se.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 3 juni 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Deltaco finns per dagen för kallelsens utfärdande 11.053.961 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Förslag till beslut om emission av konvertibler.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om emission av konvertibler (punkt 7)
Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att besluta om emission av konvertibler till de anställda i Deltaco. För närvarande saknas aktierelaterade incitamentsprogram i Deltaco. Styrelsens utvärdering har visat på flera skäl för att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram för Deltacos anställda, genom vilket medarbetares belöning kan knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna konvertibelprogrammet är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut omfattar en emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 30 000 000 kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen. För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 10 procent av aktiekapitalet, ska dock det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 10 procent. Konvertiblerna föreslås löpa från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2014. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i Deltaco AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas från och med den 13 juni 2011 till och med den 20 juni 2011. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 30 juni 2011.

Emissionskursen för konvertiblerna ska motsvara nominellt belopp. Konvertiblerna ska löpa med ränta från den 1 juli 2011. Räntesatsen fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR 360 med ett tillägg om 1,20 procentenheter. Envar konvertibel ska kunna konverteras till en (1) ny aktie. Konvertering till aktier kan påkallas från och med 1 juni 2014 till och med den 13 juni 2014. Konverteringskursen ska motsvara 120 procent av den för aktien på NASDAQ OMX First North noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 1 juni 2011 till och med den 9 juni 2011. Konverteringskursen ska dock fastställas till lägst 15 kronor. Förutsatt att lånet fulltecknas till ett belopp om 30 000 000 kronor, kommer aktiekapitalet att öka med högst 4 000 000 kronor vid full konvertering av konvertiblerna, till en konverteringskurs om 15 kronor och baserat på ett kvotvärde om 2 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Alfred Nobels Allé 109, Tullinge samt på www.deltacoab.se senast två veckor före stämman och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

__________

Deltaco AB

Stockholm i maj 2011

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande
Telefon: 073- 383 64 67
E-mail:
arne.myhrman@deltaco.se

 

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland och Danmark. Aktierna i Deltaco är noterat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se.wkr0005.pdf