Konjunkturläget december 2018,nyckeltal

Tabell: Nyckeltal

Procentuell förändring om inget annat anges

2018  2019  2020  2021  2022  2023 
BNP till marknadspris 2,2 1,3 1,7 1,8 1,9 2,0
BNP per invånare 1,1 0,3 0,8 0,8 1,0 1,1
BNP, kalenderkorrigerad 2,3 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2
BNP i världen 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4
Bytesbalans(1 3,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8
Arbetade tim(2 1,9 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6
Sysselsättning 1,8 0,9 0,4 0,3 0,5 0,7
Arbetslöshet(3 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8
Arbetsmark.gap(4 1,0 0,9 0,5 0,2 0,0 0,0
BNP-gap(5 1,5 0,9 0,5 0,2 0,0 0,0
Timlön(6 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,5
Arbetskostnad per timme(2,(7 3,0 2,7 2,9 3,2 3,4 3,5
Produktivitet(2 0,4 0,6 1,1 1,3 1,4 1,5
KPI 1,9 2,0 2,1 2,5 2,7 2,5
KPIF 2,1 1,9 1,7 1,9 2,0 2,0
Reporänta(8,(9 –0,50 0,00 0,25 1,00 1,50 2,00
Tioårig statsobl.ränta(8 0,7 0,8 1,4 1,9 2,4 2,8
Kronindex (KIX)(10 117,7 117,5 116,2 114,2 111,2 108,2
Offentligt finansiellt sparande(1 0,9 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3
Strukturellt sparande(11 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Maastrichtskuld(1 37,3 34,7 34,1 33,3 32,8 32,3 

1 Procent av BNP. 2 Kalenderkorrigerad. 3 Procent av arbetskraften. 4 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar. 5 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP. 6 Enligt konjunkturlönestatistiken. 7 Avser anställdas timmar. 8 Procent. 9 Vid årets slut. 10 Index 1992–11–18=100. 11 Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Läs hela Konjunkturläget på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Johan Samuelsson, prognosavdelningen, 08-453 59 50