Kommuniké från årsstämma den 27 september 2019

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll årsstämma den 27 september 2019 enligt kallelse.

Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

7 a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018/2019.

7 b) Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

7. c) Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

8. Stämman beslutade att styrelsearvodena kvarstår oförändrade.

9. Till ordinarie styrelseledamöter beslutades om omval av Torvald Thedéen, Jarmo Järvenpää, Bawan Faraj och Peter Klein. Gothia Revision i Göteborg AB, omvaldes som revisionsbyrå i enlighet med styrelsens förslag.

10.Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning med ett belopp om 1.533.771,33 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,23 kronor per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 4 oktober 2019. Avstämningsdagen är den 1 oktober 2019.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT Sweden AB (publ) är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt.