Q1-rapport 2015 – försäljningsökning med 65 procent i kvartalet

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2014
NYCKELTAL jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning, MSEK 16,4 10,6 68,1
Omsättningstillväxt 55% -14% -17%
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 13,7 8,3 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt, MSEK 65% -15% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 6,6 4,5 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 7,1 3,6 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 7,4 5,9 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 54% 71% 60%
Avgår: underabsorption -3,2 -2,7 -11,4
Bruttoresultat, MSEK 4,2 3,2 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 30% 38% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK -2,5 -5,0 -13,9
Rörelseresultat, MSEK -4,8 -7,1 -22,4
Resultat efter skatt, MSEK -7,5 -9,2 -32,4
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -2,1 -9,0 -27,0
Mognadslager, bokfört värde, MSEK 172,2 167,1 173,1
Finansiell nettoskuld exklusive konvertibla skuldebrev, MSEK 150,8 160,0 159,4
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,92 kr -2,26 kr -4,90kr

Mackmyras åtgärdsprogram för ökad tillväxt har börjat visa resultat:

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT


Styrelsen föreslår en företrädesemission

Den föreslagna företrädesemissionen innebär den naturliga fortsättningen på både tillväxtarbetet och finansieringen av detsamma. Vinterns fulltecknade konvertibelemissioner om totalt cirka 11 MSEK var riktad till ett fåtal större finansiärer.  Samtliga aktieägare erbjuds nu att försvara sin ägarandel till en kurs jämförbar med den som användes vid den riktade konvertibelemissionen.

En bättre finansiell ställning behövs för att säkerställa och accelerera vårt tillväxtarbete. Närmast ska vi permanenta en stark tillväxttakt i våra prioriterade exportländer Tyskland, Frankrike och UK, samt etablera vår whisky på B2B-marknaden i Sverige. Under förutsättning av en fortsatt god försäljningsutveckling är även målsättningen att öka destilleringstakten något under hösten 2015, framför allt för att tillgodose behovet av Mackmyras rökiga produkter. Detta är motiven till att styrelsen föreslår en företrädesemission om totalt cirka 11 MSEK inför årsstämman 2015.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 

För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se

Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.wkr0006.pdf

Mackmyra_ Q1_rapport_2015.pdf