Kallelse till extra bolagsstämma i RW Capital AB (publ)

Aktieägarna i RW Capital AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2015 kl. 16:00 i bolagets lokaler, Krossverksgatan 7f, Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 november 2015, dels anmäla sitt deltagande senast den 27 november 2015 kl. 15:00 under adress RW Capital AB (publ), Box 60098, 216 10 Limhamn. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut – godkännande av transaktioner med närstående.

8. Beslut – antagande av ny bolagsordning.

9. Stämmans avslutande.

För beslut enligt punkt 7 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut enligt punkt 8 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Malmö, november 2015

RW Capital AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Hamberg, vd RW Capital marcus.hamberg@rwcapital.se, 0705-52 52 23

Besök även: http://www.rwcapital.se

Om RW Capital

RW Capital omvandlar flerfamiljsfastigheter med eftersatt underhåll till attraktiva bostäder med goda driftnetton och låga förvaltningskostnader. Bolaget har sin verksamhet i Skåne och merparten av fastigheterna är belägna i Malmöområdet. Fastighetsportföljens aktuella marknadsvärde uppgår till cirka 300 MSEK.wkr0006.pdf