Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556154-2381 Fingerprint Cards AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-28
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 027 254
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter18 027 254
Andel
 - aktier5,74 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,9 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9 %18 027 254
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,104 %384 827
 
TOTALT5,004 %18 412 081
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 412 081
 - andel av rösträtter5,004 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJonas Lexmark
 - telefon08-40942107
 - mejljonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapprena.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---