Partnera Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Partnera-konsernin liiketulos kääntyi selvästi positiiviseksi

Partnera Oyj

Yhtiötiedote

24.8.2023 klo 14.20

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2023 (TILINTARKASTAMATON)

PARTNERA-KONSERNIN LIIKETULOS KÄÄNTYI SELVÄSTI POSITIIVISEKSI

Tammi-kesäkuun 2023 ja tammi-kesäkuun 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi–joulukuun 2022 luvut ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. Puolivuosikatsauksessa esitetyt Partnera-konserniin (jäljempänä Partnera) kuuluneen KPA Uniconin tuloslaskelman luvut ovat kaudelta 1.1.2023–30.4.2023, jonka jälkeen KPA Uniconia ei yhdistellä konsernikirjanpitoon.

TAMMI–KESÄKUU 2023 LYHYESTI

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

 

Partnera tiedotti 29.6.2023 päivittävänsä strategiaansa. Partneran strategiana on omistaa ja kehittää teollisia yrityksiä, jotka tukevat kestävän tulevaisuuden rakentamista ja etenkin kiertotaloutta. Omistukset voivat olla kokoluokaltaan ja omistusrakenteeltaan erilaisia, mukaan lukien vähemmistöomistukset. Partnera tarkastelee omistustensa asemaa ja tilannetta sekä niiden sopivuutta yhtiön tarkennettuun strategiaan.

 

Strategiapäivityksen vuoksi Partnera ei anna lyhyen aikavälin näkymiä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Miljoonaa euroa

H1/20231)

H1/20221)

2022

Liikevaihto

28,0

39,2

 85,4

Käyttökate

5,9

-3,3

-2,9

% liikevaihdosta

21,0

-8,5

-3,4

Liiketulos

2,8

-7,4

-18,9

% liikevaihdosta

10,1

-18,8

-22,1

Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos2)

7,1

-7,4

-10,9

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-0,5

-9,3

-26,9

% liikevaihdosta

-1,7

-23,8

 -31,5

Tilikauden tulos

-0,1

-7,7

-24,1

% liikevaihdosta

-0,5

-19,7

-28,3

Tulos/osake, euroa

-0,00

-0,21

 -0,67

Taseen loppusumma

86,8

170,1

 152,7

Investoinnit

1,2

1,5

3,2

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

103

325

299

Oma pääoma

45,0

61,4

44,9

Oman pääomantuotto annualisoitu, %

-0,7

-23,2

-41,4

Oma pääoma/osake, euroa

1,24

1,70

1,24

Omavaraisuusaste, %

53,6

37,7

31,5

Osinko/osake, euroa

 

 

 0,00

 

1) Tilintarkastamaton

2) Operatiivisesta vertailukelpoisesta liiketuloksesta on oikaistu liikearvon alaskirjaus.

PETER VAPAAMIES, TOIMITUSJOHTAJA

Partnera-konsernin liiketulos parani vertailukauteen verrattuna merkittävästi ollen 2,8 (-7,4) miljoonaa euroa positiivinen. Liiketulokseen vaikuttivat Partneran omistusten positiivinen tuottokehitys sekä tappiollisen KPA Uniconin poistuminen konsernista. Kevään 2023 aikana kävi selväksi, että energiaratkaisuja toimittavan tytäryrityksemme KPA Uniconin toiminnan jatkamiselle ei ollut realistisia mahdollisuuksia, joten yritys asetettiin konkurssiin. Konkurssilla ei ollut negatiivista vaikutusta katsauskauden tulokseen, eikä tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2023 tulokseen.

Foamit Groupin osalta kysyntä jatkui alkuvuoden aikana hyvällä tasolla ja liikevaihto kokonaisuudessaan kasvoi tammi–kesäkuussa 2023 2,4 prosenttia. Foamit Groupin liiketulos oli 1,4 (0,2) miljoonaa euroa ja se parani merkittävästi vertailukaudesta. Norjan ja Ruotsin markkinoilla kysyntä oli hyvä etenkin infrarakentamisen hankkeista johtuen. Suomessa talonrakentamisen matalasuhdanne heikensi yhtiön tilauskannan kehittymistä. Yleistä kustannustason nousua pystyttiin siirtämään osittain hintoihin, minkä lisäksi Foamit Group toteutti kannattavuuden parantamiseksi lukuisia tehostamistoimenpiteitä. Yhtiön tulosta rasittivat Norjan ja Ruotsin kruunujen heikkeneminen suhteessa euroon, joka kirjattiin laskennallisina valuuttakurssieroina.

Vuoden 2023 toimintaympäristön odotetaan jatkuvan edelleen haastavana kustannustason nousun tasaantumisesta huolimatta. Arvioimme Foamit Groupin aseman markkinoilla pysyvän hyvänä, vaikkakin rakennusalaa varjostaa edelleen talonrakentamisen matalasuhdanne. Markkinanäkymiin vaikuttaa positiivisemmin infrarakentaminen, joka ei ole yhtä suhdanneherkkää kuin talonrakentaminen.

KPA Uniconiin käytetyt varat kokonaisuutena olivat noin 25 miljoonaa euroa. Summa ei sisällä yritysjärjestelyvakuutuksesta, myyjätahoilta tai konkurssipesältä Partneralle mahdollisesti maksettavia varoja. KPA Uniconin konkurssin myötä Partneran tase pieneni merkittävästi katsauskaudella, ollen 83,3 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaavan kauden tase. Tulos- ja tasevaikutusten myötä Partneran omavaraisuusaste nousi 53,6 (37,7) prosenttiin.

Nordic Option Oy -osakkuusyhtiömme on ensisijaisesti Pohjois-Suomen kasvuvaiheen yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Omistuksemme Nordic Optionissa on noin 34 prosenttia. Nordic Option Oy:n sijoitukset ja lainoitukset olivat yhteensä noin 17 miljoonaa euroa kesäkuun 2023 lopussa ja kohdeyrityksiä oli 14. Omistuksista irtautumisia ei ole toteutunut viimeisen kahden ja puolen tilikauden aikana ja Partneran 2023 tulosnäkymässä Nordic Option on huomioitu tulosvaikutukseltaan neutraalina.

Finda Oy -omistuksen osinkotuotot katsauskaudella olivat 2,3 (1,0) miljoonaa euroa eli merkittävästi vertailukautta suuremmat. Viiden viimeisen tilikauden aikana osinkotuotot ovat olleet Partneralle yhteensä 8 miljoonaa euroa. Partnera omistaa Findan osakkeista suoraan noin 3,7 prosenttia ja välillisesti Telebusiness InWest Oy:n kautta noin 1,8 prosenttia eli yhteensä noin 5,5 prosenttia. Finda-konsernin 2022 tilinpäätöksen taseen loppusumma oli 1 087 miljoonaa euroa ja oma pääoma 930 miljoonaa euroa.

Telebusiness InWest Oy -osakkuusyhtiömme tulos muodostuu pääosin Finda Oy:n jakamasta osingosta. Finda Oy:n vertailukautta merkittävästi suuremmat osinkotuotot vaikuttivat positiivisesti yhtiön tulokseen ja siten myös osuuteen osakkuusyritysten voitosta Partnerassa. Partnera omistaa noin 36 prosenttia Telebusiness InWest Oy:n osakkeista.

Tiedotimme kesäkuussa käynnistämästämme työstä strategiamme ja toimintamme uudelleen suuntaamiseksi. Ydinajatuksena on konsernin tehtävän selkeyttäminen sekä nykyisten että tulevien omistusten arvioiminen tältä pohjalta.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Foamit Group

Pohjoismainen Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy, Hasopor AB ja Glasopor AS muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Group vastaanottaa ja käsittelee kiertoon päätyvää lasia ja valmistaa lasinkierrätyksen sivuvirroista vaahtolasia, joka on kevenne- ja eristemateriaali sekä 100-prosenttisesti kierrätystuote. Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

Foamit Groupin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2023 kasvoi 2,4 prosenttia ja oli 21,3 (20,8) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat myyntihintojen nousu, volyymien kasvu ja optimaalinen tuotevalikoima. Norjan maayhtiössä myynti kehittyi positiivisesti kun taas Ruotsissa ja Suomessa liikevaihtoa heikensi hankkeiden aloitusten siirtyminen. Suomessa talonrakentamisen matalasuhdanne vaikutti yhtiön tilauskannan kehittymiseen heikentävästi.

Lasiliiketoiminnassa puhdistetun kierrätyslasin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,1 prosenttia. Kiertotaloustuotteiden kysyntä kasvaa edelleen Euroopassa ja Pohjoismaissa. Tähän Foamit Group on vastannut muun muassa tuotantolaitostensa laaduntuottokyvyn nostamisella, jonka ansiosta parempilaatuisia lasituotteita voidaan tarjota entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Vastaanotetun kierrätyslasin määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,0 prosenttia, johtuen pääosin ikkunatehtaiden sivuvirtojen määrän pienenemisestä. Foamit Groupiin kuuluva Uusioaines Oy vastaanotti katsauskaudella 41 065 (42 330) tonnia kierrätyslasia. Uusioaines Oy sai vastuullisuudestaan EcoVadiksen Silver-tason tunnustuksen keväällä 2023.

Foamit Groupin käyttökate tammi–kesäkuussa 2023 oli 3,9 (2,8) miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuus on parantunut paitsi energiakustannusten laskun myötä myös Norjan ja Ruotsin maayhtiöissä toteutettujen ja edelleen jatkuvien tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Toimenpiteissä keskitytään myynnin kannattavuuden parantamiseen, tuotannon tehostamiseen, energiansäästöihin ja kiinteiden kustannusten vähentämiseen. Lisäksi kannattavuuteen on vaikuttanut Ruotsin valtiopäivien toukokuussa myöntämä sähkötuki, joka Foamitin tytäryhtiö Hasoporille oli suuruudeltaan noin 0,9 miljoonaa euroa.

Foamit Groupin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 17,5 (17,1) miljoonaa euroa. Foamitin alkuvuonna 2022 saama mittava tilaus vaahtolasin toimittamisesta Norjan Drammenissa sijaitsevan sairaalan rakennushankkeeseen vuosien 2022–2023 aikana on nyt kokonaan toimitettu. Ruotsissa vastaanotettujen tilausten arvo on laskenut verrattuna viime vuoteen, mutta vastaavasti Suomessa vastaanotettujen tilausten arvo on ollut kasvussa.

Foamit Groupin viime vuosien yrityskauppojen tuomat synergiaedut alkavat toteutua. Pohjoismaissa toimiva Foamit on hyvässä asemassa hyödyntäessään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia kasvaneiden resurssien ansiosta. Tehokkuuden parantamisella oletetaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden kasvun mahdollistamisessa esimerkiksi keskittämällä ja tehostamalla resurssien käyttöä ja pohjoismaisen tason toimitusvalmiutta. Parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamisen odotetaan tukevan myyntiä, parantavan operatiivista tehokkuutta sekä tukevan eri maayhtiöiden organisaatioita.

KPA Unicon

Partnera tiedotti aiemmin keväällä, että KPA Unicon ja sen omistajat arvioivat, että yrityssaneeraus mahdollistaisi KPA Uniconin toimitusvaikeuksissa olevien projektien vastuiden ja velkojen uudelleen järjestelyn ja erilaisten strategisten vaihtoehtojen arvioimisen. Due2Energy Oy:n, KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät 13.3.2023 yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta ja jättivät hakemukset Oulun käräjäoikeudelle, ja käräjäoikeus päätti 22.3.2023 ja 6.4.2023 yrityssaneerausmenettelyiden aloittamisesta.

16.5.2023 yhtiöiden saneeraushallinto esitti kantanaan, että yhtiöitä koskien on olemassa yrityksen saneerauksesta annetussa laissa säädetty menettelyjen keskeyttämisperuste. Yhtiöt olivat maksukyvyttömiä ja saneeraushallinnon selvitysten mukaan oli todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa. Lisäksi oli olemassa korostunut riski siitä, että yhtiöiden saneerausohjelmien aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei olisi edellytyksiä.

Due2Energy Oy on saneerausmenettelyn selvittäjän toimesta esittänyt 12.5.2023 vakuutusyhtiölle ja myyjätahoille yritysostoon liittyvät vaatimuskirjeet kauppasopimuksen ja yritysjärjestelyvakuutuksen mukaisesti. Vaatimuskirjeillä Due2Energy Oy turvaa oikeuden esittää vakuutusyhtiölle ja myyjätahoille myöhemmin mahdollisia korvausvaatimuksia yrityskauppaan liittyen.

Partneraan kuuluvien Due2Energy Oy:n ja sen tytäryhtiöiden KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n hallitukset päättivät 16.5.2023 jättää konkurssihakemukset Oulun käräjäoikeuteen, joka antoi 25.5.2023 päätöksen yhtiöiden konkurssiin asettamisesta. Tästä eteenpäin yhtiöihin kohdistuvat toimenpiteet, mukaan lukien tiedottaminen, on konkurssihallinnon vastuulla.

Konkurssin taustalla olivat KPA Uniconin liiketoiminnan kehitystä heikentäneet toimitusvaikeudet pitkään jatkuneissa kansainvälisissä voimalaitosten kokonaisprojektitoimituksissa. Projektien edistämistä haittasivat koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ja kustannusten nousu. Partnera omisti Due2Energy Oy:stä 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy vastaavasti 30 prosenttia. KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy olivat Due2Energy Oy:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä.

Partneran KPA Uniconiin käyttämät varat kokonaisuutena olivat noin 25 miljoonaa euroa. Summa ei sisällä yritysjärjestelyvakuutuksesta, myyjätahoilta tai konkurssipesältä Partneralle mahdollisesti maksettavia varoja. KPA Uniconin konkurssin myötä Partneran tase pieneni merkittävästi katsauskaudella, ollen 83,3 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaavan kauden tase. Tulos- ja tasevaikutusten myötä Partneran omavaraisuusaste nousi 53,6 (37,7) prosenttiin.

Muut strategiset omistukset

Foamit Groupin lisäksi Partneran strategisiin omistuksiin kuuluu osakkuusyhtiö Nordic Option Oy, jonka osakkeista yhtiö omistaa noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta. Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto. Oulu ICT Sijoitus on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Nordic Optionin tulos vaikuttaa Partnerassa osuuteen osakkuusyritysten voitosta.

Nordic Option on mukana rakentamassa kasvua pienissä ja keskisuurissa kasvuvaiheen yrityksissä ensisijaisesti Pohjois-Suomessa tekemällä pääomasijoituksia toimintansa jo vakiinnuttaneisiin yrityksiin. Nordic Option Oy:n sijoitukset ja lainoitukset olivat yhteensä noin 17 miljoonaa euroa kesäkuun 2023 lopussa ja kohdeyrityksiä oli 14.

Muut omistukset

Partneran muut omistukset ovat Finda Oy ja Telebusiness InWest Oy. Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktiivista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa sijoittamalla tyypillisesti listattuihin yhtiöihin. Partnera omistaa Findan osakkeista suoraan noin 3,7 prosenttia. Finda-konsernin 2022 tilinpäätöksen taseen loppusumma oli 1 087 miljoonaa euroa ja oma pääoma 930 miljoonaa euroa. Partnera sai katsauskaudella osinkoja Finda Oy:ltä 2,3 miljoonaa euroa. Viiden viimeisen tilikauden aikana osinkotuotot ovat olleet Partneralle yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Partnera omistaa noin 36 prosenttia Telebusiness InWest Oy:n osakkeista, joka puolestaan omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista. Telebusiness InWest Oy:n tulos muodostuu pääosin Finda Oy:n jakamasta osingosta. Telebusiness InWest Oy:n tulos vaikuttaa Partnerassa osuuteen osakkuusyritysten voitosta.

TALOUDELLINEN KEHITYS

KPA Uniconin konkurssin vaikutus konserniin

KPA Uniconia koskevat tuloslaskelman luvut on yhdistelty konserniin katsauskaudella ajanjaksolta 1.1.–30.4.2023. KPA Uniconin konkurssin seurauksena yhtiön merkittävän suurta tasetta ja kertyneitä tappioita ei enää yhdistellä konsernilukuihin.

KPA Uniconin konkurssin myötä Partnera on menettänyt tytäryhtiöiden määräysvallan, ja kyseiset tytäryhtiöt ovat irtautuneet Partnerasta konkurssihetkestä 25.5.2023 alkaen. Partnera katsoo, että sillä on ollut määräysvalta konkurssiin menneisiin tytäryhtiöihin 30.4.2023 saakka.

Partnera kirjasi konserniin konkurssista johtuvasta määräysvallan menettämisestä positiivisen liiketulosvaikutuksen 5,6 miljoonaa euroa. Tulosvaikutus koostuu pääosin KPA Uniconin tappiollisten nettovarojen poistumisesta konsernista. Liiketulosvaikutus sisältää 4,3 miljoonan euron suuruisen liikearvon alentumisen. Esitetyissä tunnusluvuissa vertailukelpoisesta operatiivisesta liiketuloksesta on oikaistu liikearvon alaskirjaus. Konkurssin ei odoteta aiheuttavan negatiivisia tulosvaikutuksia. Tehdyt kirjaukset eivät pidä sisällään mahdollisia Partneralle maksettavia varoja yritysjärjestelyvakuutuksesta, myyjätahoilta tai konkurssipesältä.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2023 oli 28,0 (39,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 21,3 (20,8) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus liikevaihdosta oli 6,7 (18,4) miljoonaa euroa.

 

Liikevaihto, miljoonaa euroa

H1/20231)

H1/2022

2022

Foamit Group

21,3  

20,8

45,7

KPA Unicon

6,7  

18,4

39,7

Yhteensä

28,0  

39,2

85,4

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

Kannattavuus

Konsernin käyttökate tammi–kesäkuussa 2023 oli 5,9 (-3,3) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 1,1 (0,6) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta. Foamit Groupin käyttökate oli 3,9 (2,8) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate 6,0 (-5,9) miljoonaa euroa. KPA Unicon – ja Muu konserni -riveillä esitettyyn katsauskauden lukuun sisältyy KPA Uniconin konkurssiin liittyviä kirjauksia.

 

Käyttökate, miljoonaa euroa

H1/20231)

H1/2022

2022

Foamit Group

3,9

2,8

6,5

KPA Unicon

6,0

-5,9

-8,5

Osuus osakkuusyritysten voitosta

1,1

0.6

0,5

Muu konserni

-5,1

-0,8

-1,5

Yhteensä

5,9

-3,3

-2,9

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

Konsernin liiketulos tammi–kesäkuussa 2023 oli 2,8 (-7,4) miljoonaa euroa. Foamit Groupin liiketulos oli 1,4 (0,2) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin 1,2 (-7,3) miljoonaa euroa. KPA Unicon – ja Muu konserni -riveillä esitettyyn katsauskauden lukuun sisältyy KPA Uniconin konkurssiin liittyviä kirjauksia.

 

Liiketulos, miljoonaa euroa

H1/20231)

H1/2022

2022

Foamit Group

1,4

0,2

1,4

KPA Unicon

1,2

-7,3

-19,3

Muu konserni

0,2

-0,3

-1,0

Yhteensä

2,8

-7,4

-18,9

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2)

4,3

0,0

8,0

Operatiivinen liiketulos, vertailukelpoinen

7,1

-7,4

-10,9

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

2) KPA Uniconin liikearvon alaskirjaus.

Konsernin tulos tammi–kesäkuussa 2023 oli -0,1 (-7,7) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tulos oli -1,8 (-1,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -2,5 (-9,9) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 2,3 (1,0) miljoonaa euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa sekä rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattua laskennallista valuuttakurssivaikutusta -1,8 (-1,5) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten Telebusiness InWest Oy:n ja Nordic Option Oy:n tuloksesta oli 1,1 (0,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen konsernin tulos oli -0,00 (-0,21) euroa osakkeelta. KPA Unicon – ja Muu konserni -riveillä esitettyyn katsauskauden lukuun sisältyy KPA Uniconin konkurssiin liittyviä kirjauksia.

 

Tulos, miljoonaa euroa

H1/20231)

H1/2022

2022

Foamit Group

-1,8

-1,5

-1,6

KPA Unicon

-2,5

-9,9

-28,4

Osuus osakkuusyritysten voitosta

1,1

0,6

0,5

Vähemmistöomistusten osinkotuotot

2,3

1,0

1,0

Muu konserni

0,7

2,1

4,3

Yhteensä

-0,1

-7,7

-24,1

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 86,8 (170,1) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä. Taseen loppusumman pieneneminen edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna johtui KPA Uniconin konserniyhdistelyn päättymisestä. Konsernin oma pääoma oli 45,0 (61,4) miljoonaa euroa eli 1,24 (1,70) euroa osakkeelta. Konsernin omavaraisuusaste oli 53,6 (37,7) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyritykset on arvostettu hankintamenoon.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 6,8 (8,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden nettokassavirta oli -3,0 (-4,3) miljoonaa euroa.

Konsernilla on likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä raha- ja pankkisaamisina yhteensä 7,5 (9,9) miljoonaa euroa.

Konsernin oman pääoman tuotto oli -0,7 (-23,2) prosenttia katsauskaudella.

Rahoituskovenantit

Partneran rahoitusjärjestelyihin sisältyy mm. taloudellisiin tunnuslukuihin liittyviä irtisanomisehtoja, jotka liittyvät omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä korollisten velkojen ja käyttökatteen suhteeseen.

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2023 lopussa konsernin palveluksessa oli 103 (325) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa oli 5 (4). Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 230 (308) henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 4 (4).

 

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

H1/20231)

H1/2022

2022

Foamit Group

98

97

97

KPA Unicon

 

224

198

Partnera

5

4

4

Konserni, yhteensä

103

325

299

1) KPA Uniconia koskevat luvut ovat kaudelta 1.1.–30.4.2023.

MUUTOKSET JOHDOSSA

Partnera Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Jari Pirkola sopivat, että Pirkola jättää Partnera Oyj:n toimitusjohtajan tehtävät 17.5.2023. Pirkola toimi yhtiön toimitusjohtajana lokakuusta 2017 alkaen. Partnera Oyj:n hallitus nimitti yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Peter Vapaamiehen (DI, MBA, CTP) 17.5.2023 alkaen. Katsauskauden jälkeen, 24.8.2023, Peter Vapaamies nimitettiin Partnera Oyj:n toimitusjohtajaksi.

YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2023 Oulussa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Sami Mäentausta ja Erja Sankari sekä uutena jäsenenä Jari Pirinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pirinen ja varapuheenjohtajaksi Sami Mäentausta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 18 000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous myönsi 20.4.2023 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet päättää yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli 30.6.2023 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 30.6.2023 yhteensä 25 616 (26 258) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,84 (65,7) prosenttia osakkeista.

 

Osakkeenomistaja

Osakkeita yhteensä

Osakkeet, %

Oulun kaupunki

17 634 491

47,15

Arvo Invest Nordic Oy

3 810 652

10,19

Partnera Oyj

1 240 772

3,32

Pakarinen Janne Heikki Petteri

472 036

1,26

Japak Oy

377 062

1,01

Oulun Kulta Oy

267 000

0,71

Mininvest Oy

232 571

0,62

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta

212 500

0,57

Haloan Oy

200 299

0,54

Osuuskauppa Arina

177 850

0,48

10 suurinta omistajaa yhteensä

24 625 233

65,84

Muut

12 776 733

34,16

Yhteensä

37 401 966

100,00

KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vaihdettiin 1.1.–30.6.2023 yhteensä 656 387 Partneran osaketta eli 1,8 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 0,5 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 0,70 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 0,65 euroa per osake, ylin 0,90 euroa per osake ja kauden keskikurssi 0,76 euroa per osake. Partneran markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 26,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa markkina-arvo oli 28,1 miljoonaa euroa.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2022 uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisessä kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde suhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Järjestelmän toisen ansaintajakson palkkio perustuu jaksolla 2022–2024 Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 74 968 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmänä on ansaintajaksolla 2022–2024 yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana.

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille, konserniyhtiöiden liiketoimintaan liittyville riskeille, rahoitusriskeille sekä konsernin kasvustrategian toteuttamiseen liittyville riskeille.

Markkinariskit

Kasvava kansainvälisen talouden ja politiikan epävarmuus voivat vaikuttaa Partneran ja sen tytäryhtiön Foamit Groupin tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja kustannuksiin. Näiden seurauksena investointeja voi siirtyä tai peruuntua kokonaan. Kustannusten nousulla ja materiaalien saatavuudella on vaikutusta tytäryhtiön kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Partneran tytäryhtiön Foamit Groupin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa julkisesti omistettuja yhtiöitä tai tahoja, joiden rahoitus tapahtuu julkisista menoista, tästä syystä tytäryhtiö altistuu julkisten investointien suhdannevaihteluille. Foamit Groupin asiakaskuntaan kuuluu myös rakentamisliiketoimintaa harjoittavia asiakkaita, joiden kautta Foamit Group altistuu rakentamisen suhdannevaihteluille.

Liiketoimintariskit

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta tytäryhtiö Foamit Groupin liiketoimintariskeille, joihin vaikuttaa kasvava talouden ja kansainvälisen politiikan epävarmuus. Konserniyhtiöiden liiketoiminnan riskit liittyvät muun muassa sopimuksiin, kustannusten arviointiin, aikatauluun, laatuun, suorituskykyyn, alihankkijoihin ja materiaalinhallintaan. Edellä mainitut riskit voivat johtaa kustannusten nousuun ja maksuviivästyksiin ja ne voivat lisätä luottotappioiden riskiä.

Partneraan ja sen tytäryhtiö Foamit Groupiin kohdistuu yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, asiakkaiden maksukyvyn ja maksukäyttäytymisen muutoksiin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Partneran ja sen tytäryhtiö Foamit Groupin operatiiviseen toimintaan ja liiketoiminta-alueiden kehitykseen voi liittyä liiketoimintaympäristön rakenteellisia muutoksia, jotka toteutuessaan voivat laukaista näiden riskien toteutumisen. Tämänkaltaiset muutokset ja tapahtumat ovat esimerkiksi teknologinen kehitys, digitalisaatio, kestävyysriskit sekä kyberturvallisuuteen liittyvät riskit, jotka toteutuessaan saattavat johtaa siihen, etteivät tuotteet ja palvelut vastaa asiakkaiden odotuksia, käyttökatkoihin palveluissa ja prosesseissa, taloudellisiin menetyksiin esimerkiksi rikollisen toiminnan seurauksena ja/tai mainehaittoihin. Lisäksi muutokset sääntely-ympäristössä voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan.

Partneran tytäryhtiöllä on merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Projektiliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset projektien viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä heikompana kannattavuutena tai kassavirtavaihteluna.

Strategian toteutuksessa on olennaisena osana Partneran laajentaminen uusilla yritysjärjestelyillä. Yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, joita hallitaan toteuttamalla hankinnat yhtiön määrittämän viisivaiheisen prosessin mukaan hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset

Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut Partneran ja sen tytäryhtiö Foamit Groupin liiketoimintaan lisäämällä markkinoiden epävarmuutta ja lisäämällä materiaalien ja energian hinnanvaihtelua. Partneralla tai sen tytäryhtiöillä ei ole toimintaa tai myyntiä Venäjän, Valko-Venäjän tai Ukrainan markkinoilla.

Rahoitusriskit

Partnera altistuu liiketoiminnassaan korko- ja valuuttakurssiriskeille, luottotappioriskeille, maksuvalmiusriskeille ja hintariskeille sekä sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen arvostuksiin. Likvidit varat on sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partnera rahoittaa liiketoimintaansa operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksen lisäksi markkinaehtoisella lisärahoituksella. Yhtiöllä on lainoja ja luottolimiittisopimuksia, joissa on tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovuttamiseen ja panttaamiseen liittyviä rahoitusehtoja. Rahoitusehtojen rikkominen ja muiden rahoitussopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa Partneran tai sen tytäryhtiön rahoituksen jatkumisen. Lisäksi kiihtyvä inflaatio saattaa nostaa korkoja, mikä nostaa rahoituskustannuksia ja heikentää Partneran ja sen tytäryhtiön kannattavuutta.

Liiketoimintariskien realisoituminen tai liiketoiminnan odotettua heikompi kehittyminen voi heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja, sekä voi johtaa lisärahoitus- ja lisäkäyttöpääomatarpeisiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Peter Vapaamies nimitettiin toimitusjohtajaksi 24.8.2023.

Oulussa, 24.8.2023
Partnera Oyj
Hallitus

Lisätietoja

 

Peter Vapaamies, toimitusjohtaja, Partnera Oyj
puhelin: +358 40 777 9269

sähköposti: peter.vapaamies@partnera.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy

puhelin: +358 207 280 190

sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

 

Jakelu

 

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön verkkosivut

 

Partnera lyhyesti

 

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka toiminnallaan edistää kestävää kehitystä omistusyhtiöidensä kautta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

 

   

  

TAULUKKO-OSA

   

Laadintaperiaatteet

Tammi-kesäkuun 2023 ja 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tammi-joulukuun 2022 luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukko-osan luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. KPA Unicon on yhdistelty konserniin kaudelta 1.1.2023–30.4.2023, jonka jälkeen KPA Uniconia ei yhdistellä konsernikirjanpitoon.

KONSERNITULOSLASKELMA

 

 

 

 

tuhatta euroa

 

1.1.2023
-30.6.2023

1.1.2022
-30.6.2022

 1.1.2022
-31.12.2022

LIIKEVAIHTO

 

27 996

39 207

85 370

 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

 

267

4 992

2 828

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

10 452

269

432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalit ja palvelut

 

 

 

 

 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

 

 

 

 

 

 

 

Ostot tilikauden aikana

 

-10 376

-19 919

-29 304

 

 

 

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

 

80

-113

370

 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä

 

-10 296

-20 032

-28 934

 

 

Ulkopuoliset palvelut

 

-5 529

-9 871

-23 875

 

Materiaalit ja palvelut yhteensä

 

-15 825

-29 903

-52 809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstökulut

 

 

 

 

 

 

Palkat ja palkkiot

 

-6 710

-8 542

-16 738

 

 

Henkilösivukulut

 

 

 

 

 

 

 

Eläkekulut

 

-920

-1 297

-2 518

 

 

 

Muut henkilösivukulut

 

-496

-611

-1 194

 

 

Henkilösivukulut yhteensä

 

-1 416

-1 908

-3 712

 

Henkilöstökulut yhteensä

 

-8 126

-10 450

-20 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

 

 

 

 

 

 

Suunnitelman mukaiset poistot

 

-2 292

-2 566

-5 070

 

 

Konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys

-778

-1 473

-2 929

 

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä

 

0

0

-7 965

 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

 

-3 070

-4 039

-15 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-9 977

-8 001

-18 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)

 

1 102

548

486

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

 

2 819

-7 377

-18 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

 

2 286

1 000

1 000

 

 

Muut korko- ja rahoitustuotot

 

378

487

583

 

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

 

0

0

0

 

 

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien arvopapereista

 

0

-8

120

 

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

 

-5 965

-3 427

-9 723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

 

-3 301

-1 948

-8 020

 

 

 

 

 

 

 

 

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

 

-482

-9 325

-26 921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätössiirrot

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

 

0

0

0

 

 

Tilinpäätössiirrot yhteensä

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuloverot

 

-317

-296

-443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vähemmistöosuudet

 

649

1 901

3 215

 

 

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

 

-149

-7 720

-24 149

 

KONSERNITASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuhatta euroa

30.6.2023

30.6.2022

31.12.2022

VASTAAVAA

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

 

 

 

 

Kehittämismenot

0

5 853

5 594

 

 

 

Aineettomat oikeudet

36

80

45

 

 

 

Konserniliikearvo

7 074

21 689

12 081

 

 

 

Muut aineettomat hyödykkeet

296

494

470

 

 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

7 406

28 116

18 190

 

 

Aineelliset hyödykkeet

 

 

 

 

 

 

Maa- ja vesialueet

1 367

2 024

1 780

 

 

 

Rakennukset ja rakennelmat

5 296

7 606

7 577

 

 

 

Koneet ja kalusto

15 088

18 411

17 431

 

 

 

Muut aineelliset hyödykkeet

481

570

533

 

 

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

2 783

1 563

2 033

 

 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

25 015

30 174

29 355

 

 

Sijoitukset

 

 

 

 

 

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

0

0

0

 

 

 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

14 692

14 998

14 935

 

 

 

Muut osakkeet ja osuudet

13 191

15 115

15 115

 

 

Sijoitukset yhteensä

27 883

30 113

30 051

 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

60 304

88 403

77 596

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

 

 

 

 

 

 

Aineet ja tarvikkeet

2 739

3 165

3 345

 

 

 

Keskeneräiset tuotteet

0

7 913

7 401

 

 

 

Valmiit tuotteet

3 286

4 771

3 370

 

 

 

Tavarat

1 235

720

1 215

 

 

 

Ennakkomaksut

73

96

33

 

 

Vaihto-omaisuus yhteensä

7 333

16 665

15 365

 

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

 

 

 

Myyntisaamiset

3 090

6 430

3 090

 

 

Lainasaamiset

207

219

210

 

 

Muut saamiset

0

2 219

2 469

 

 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

3 297

8 868

5 769

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

 

 

 

Myyntisaamiset

6 878

19 904

21 824

 

 

Lainasaamiset

6

7

10

 

 

Muut saamiset

547

2 924

3 521

 

 

Siirtosaamiset

474

21 400

16 060

 

 

Laskennalliset verosaamiset

485

2 052

2 087

 

 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

8 390

46 287

43 501

 

 

Rahoitusarvopaperit

 

 

 

 

 

Muut arvopaperit

667

1 094

667

 

 

Rahoitusarvopaperit yhteensä

667

1 094

667

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

6 802

8 770

9 839

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

26 489

81 684

75 141

 

 

 

 

 

 

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ

86 793

170 087

152 737

 

KONSERNITASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuhatta euroa

30.6.2022

30.6.2022

31.12.2022

VASTATTAVAA

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

Osakepääoma

6 413

6 413

6 413

 

 

Muut rahastot

 

 

 

 

 

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

37

37

37

 

 

Muut rahastot yhteensä

37

37

37

 

 

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

38 283

62 331

62 432

 

 

Muuntoerot

399

294

149

 

 

Tilikauden voitto (tappio)

-149

-7 720

-24 149

 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

44 983

61 355

44 882

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄHEMMISTÖOSUUDET

1 316

1 828

1 855

 

 

 

 

 

 

 

 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

 

 

 

 

 

Verotusperusteiset varaukset

0

0

0

 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKOLLISET VARAUKSET

 

 

 

 

 

Muut pakolliset varaukset

100

778

808

 

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

100

778

808

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

 

 

 

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

21 278

22 767

15 189

 

 

 

Ostovelat

0

131

0

 

 

 

Muut velat

8 874

14 519

9 038

 

 

 

Pääomalainat

0

497

3 875

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

30 152

37 914

28 102

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 

 

 

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

1 213

15 873

25 370

 

 

 

Saadut ennakot

433

2 690

4 375

 

 

 

Ostovelat

3 374

14 531

19 284

 

 

 

Muut velat

1 285

5 796

7 099

 

 

 

Siirtovelat

2 475

27 678

19 369

 

 

 

Laskennalliset verovelat

1 462

1 644

1 592

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

10 242

68 212

77 090

 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

40 394

106 126

105 192

 

 

 

 

 

 

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

86 793

170 087

152 737

 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

 

 

 

tuhatta euroa

1.1.2023
-30.6.2023

1.1.2022
-30.6.2022

1.1.2022
-31.12.2022

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

 

Liikevoitto

2 819

-7 377

-18 900

Poistot

3 070

4 039

15 964

Muut oikaisut

-15 595

-20

2 993

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-1 102

-548

-486

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-10 807

-3 906

-429

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos

 

 

 

Pitkäaikaisten saamisten lis-/väh+

3

521

136

Lyhytaikaisten saamisten lis-/väh+

-539

5 808

8 259

Vaihto-omaisuuden lis-/väh+

599

-4 404

-3 017

Lyhytaikaisen vieraan pääoman lis+/väh-

9 567

-4 285

-6 557

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-1 177

-6 266

-1 608

 

 

 

 

Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista

-1 510

-2 322

-4 633

Saadut korot ja muut rahoitustuotot

78

181

157

Maksetut välittömät verot

-524

-522

-635

Liiketoiminnan rahavirta

-3 133

-8 929

-6 720

 

 

 

 

Investointien rahavirta

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 208

-1 529

-3 185

Luovutusvoitot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

0

25

25

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin

-842

-96

-97

Investoinnit muihin sijoituksiin

0

0

0

Luovutusvoitot tytäryhtiöosakkeista

0

0

0

Saadut osingot investoinneista

3 414

1 689

1 689

Saadut korot muista sijoituksista

0

0

0

Saadut luovutusvoitot muista sijoituksista

0

20

20

Investoinnit rahoitusomaisuusarvopapereihin

0

0

0

Saadut tuotot rahoitusomaisuusarvopapereista

0

2 545

3 056

Investointien kassavirta

1 364

2 654

1 507

 

 

 

 

Rahavirta ennen rahoitusta

-1 769

-6 275

-5 212

 

 

 

 

Rahoituksen rahavirta

 

 

 

Pitkäaikaisten annettujen lainojen lis (-) väh (+)

0

0

0

Lyhytaikaisten korollisten saamisten lis(-)/väh(+)

-37

0

0

Maksullinen oman pääoman lisäys

0

0

0

Pitkäaikaisten lainojen nostot

0

83

83

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-1 230

-1 324

-3 031

Lyhytaikaisten lainojen nostot

0

6 107

7 817

Pääoman palautus osakkeenomistajille

0

0

0

Maksetut osingot

0

-2 893

-2 891

Rahoituksen rahavirta

-1 268

1 973

1 978

 

 

 

 

Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-)

-3 035

-4 302

-3 234

 

 

 

 

Rahavarat kauden alussa

9 838

13 072

13 072

Rahavarat kauden lopussa

6 802

8 770

9 838

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

 

 

 

 

 

 

tuhatta euroa

 

 

 

 

 

1.1.2023 - 30.6.2023

Osake-
pääoma

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

Muuntoerot

Kertyneet
voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2023

6 413

37

149

38 283

44 882

Tilikauden tulos

 

 

 

-149

-149

Muuntoerot

 

 

249

0

249

Osingonjako

 

 

 

0

0

Oma pääoma 30.6.2023

6 413

37

398

38 134

44 983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2022 - 30.6.2022

Osake-
pääoma

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

Muuntoerot

Kertyneet
voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2022

6 413

37

-80

65 344

71 715

Tilikauden tulos

 

 

 

-7 720

-7 720

Muuntoerot

 

 

374

-121

253

Osingonjako

 

 

 

-2 893

-2 893

Oma pääoma 30.6.2022

6 413

37

294

54 610

61 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2022-31.12.2022

Osake-pääoma

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

Muuntoerot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2022

6 413

37

-80

65 345

71 715

Tilikauden tulos

 

 

 

-24 149

-24 149

Muuntoerot

 

 

230

-22

208

Osingonjako

 

 

 

-2 893

-2 893

Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2018

 

 

 

2

2

Oma pääoma 31.12.2022

6 413

37

149

38 283

44 882

 

KONSERNIN VASTUUT

 

 

 

 

Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

 

 

30.6.2023

30.6.2022

31.12.2022

 

tuhatta euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

 

 

 

 

Rahoituslainat

 

22 434

31 434

28 053

Nostettu luottolimiitti

 

0

7 924

7 902

Myönnetty limiitti

 

11 452

15 796

19 597

Nostamaton limiitti

 

11 452

7 872

11 695

 

 

 

 

 

Rahoituslainojen vakuudet

 

 

 

 

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo

 

17 336

24 062

20 005

Yrityskiinnitykset

 

27 510

45 520

45 520

Kiinteistökiinnitykset

 

7 970

9 315

9 315

Pantit

 

9 300

9 590

9 590

Vakuudet yhteensä

 

62 116

88 487

84 430

 

 

 

 

 

Leasingvastuut

 

 

 

 

Seuraavan 12kk kuluessa maksettavat

 

265

781

495

Myöhemmin maksettavat

 

606

739

617

 

 

 

 

 

Vuokravastuut

 

 

 

 

Vuokravastuut irtisanomisajalta

 

317

151

317

Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut vastuut

 

 

 

 

Rahoitus- ja takauslaitosten omasta ja konsernin puolesta antamat takaukset tarjousaikaiset sekä työ- ja takuuajan takaukset

 

0

11 456

9 671

Muut sitoumukset

 

88

88

88

Yrityskortit

 

9

11

9

    
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

 

Tunnusluku

 

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)

Käyttökate liikevaihdosta, %

=

Käyttökate / Liikevaihto x 100

Liiketulos (EBIT)

=

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)

Liiketulos liikevaihdosta, %

=

Liiketulos / Liikevaihto x 100

Maksuvalmius, %

=

(Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma x 100

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma kauden lopussa + vähemmistöosuudet + tilinpäätössiirrot (vapaaehtoinen varaus + poistoero verovelalla vähennettynä) / (Taseen loppusumma kauden lopussa - Saadut ennakot kauden lopussa) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma keskimäärin x 100

Osinko per osake (€)

=

Tilikauden osingot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Oma pääoma per osake (€)

=

Oma pääoma kauden lopussa / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Tulos/osake, ilman vähemmistöosuutta ja liikearvopoistoja

=

Tilikauden voitto (tappio) + vähemmistöosuudet + liikearvopoistot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Osingonjakosuhde (%)

=

Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos x 100

Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos

=

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

 

 

 wkr0006.pdf