Kommuniké från DistIT AB (publ) årsstämma, 26 april 2016

Utdelning

I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,60 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2015. Avstämningsdag beslutades till torsdagen den 28 april 2016. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 3 maj 2016.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden 

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson samt nyvaldes Stefan Charette. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt arvode till styrelsen om 820 000 kronor som fördelas enligt följande;

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens ordförande är höjt med 50 000 kronor mot tidigare år och för övriga oförändrat mot tidigare år.

Årsstämman beslutade även om ett årligt särskilt styrelsearvode till styrelseledamöter i Alcadon Holding AB ej anställda i Alcadon. Detta arvode utbetalas genom Alcadon Holding AB. Detta berör, från den 26 april 2016 och fram till listning och utdelning av och kommande årsstämma i Alcadon Holding AB styrelseledamöterna Arne Myhrman och Jonas Mårtensson.

Styrelsearvodet i Alcadon Holding AB beslutades att utgå med totalt 200 000 kronor, 100 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med DistIT AB och Alcadon Holding AB, kan fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning

Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses skall gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav så gäller samma principer som antogs vid årsstämman 2015 även vid nästkommande Valberedning 2017.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 

Stockholm tisdagen den 26 april 2016 

DistIT AB (publ) 

Styrelsen

För ytterligare information: 

Siamak Alian, VD DistIT AB 
Telefon: +46 8 555 76 241 
Mobil: 46 70 742 29 13 
siamak.alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Telefon: +46 8 518 169 42
Mobil: 46 70 325 49 73
ove.ewaldsson@distit.se

DistIT AB ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum.
Koncernen har drygt 200 anställda, är verksam i alla nordiska länder och Baltikum och omsätter ca 1,5 mdkr om året. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se
www.distit.se.wkr0006.pdf