Kommuniké från extra bolagsstämma 25 november 2022

Sensor Alarm Norden AB (publ), org.nr 559035-1895, (”Sensor Alarm” eller ”Bolaget”) har idag den 25 november 2022 hållit extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet genom riktade nyemissioner om totalt högst totalt 50 000 000 aktier, varav högst 30 000 000 aktier emitteras till i förslaget namngivna externa investerare och högst 20 000 000 aktier emitteras till personer i bolagsledningen. Emissionsbesluten fattades med kvalificerad majoritet enligt 13 kap. aktiebolagslagen respektive särskild kvalificerad majoritet enligt 16 kap. aktiebolagslagen.

Teckningskursen ska fastställas, i enlighet med förslagen, till den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman minus en rabatt om 25 procent; dock högst 0,40 kronor och lägst 0,10 kronor. Bolaget kommer att meddela den fastställda teckningskursen genom separat pressmeddelande efter Spotlights stängning idag den 25 november 2022.

Som kommunicerades den 25 oktober 2022 har Bolaget på förhand inhämtat teckningsåtaganden från berörda investerare om totalt 7 438 000 kronor vilket motsvarar det belopp som Bolaget avser emittera aktier för inom ramen för de beslutade emissionerna.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i en ansträngd ekonomisk situation och i behov av finansiering, samt att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i Bolaget på villkor till förmån för Bolaget. Eftersom medlemmar i Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i kap. 16 aktiebolagslagen, den s.k Leo-lagen. Med anledning härav har styrelsen noga övervägt förslaget. Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt, kostnadseffektivt och framför allt förutsebart sätt med minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden. Styrelsen har efter noga överväganden, bland annat mot bakgrund av rådande marknadssentiment, utfallen i Bolagets senaste företrädesemission respektive Bolagets senaste teckningsoptionsprogram, funnit att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som angivits ovan.

Bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femtio (50) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av besluten fattade vid extra bolagsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning § 4 och § 5 enligt följande:

Nuvarande lydelse
 
Ny lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.§ 5 Antalet aktierAntalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.§ 5 Antalet aktierAntalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.