Q2 RAPPORT 2014 – KASSAFLÖDESFÖRBÄTTRING I KVARTALET

KVARTALET I KORTHET

RESULTATSAMMANDRAG 2014 
apr-jun
2013 
apr-jun
2014 
jan-jun
2013 
jan-jun
2013 
helår
Nettoomsättning,   MSEK 19,7 25,4 30,3 37,8 82,4
Omsättningstillväxt -23 % -3 % -20 % -3 % 0 %
Nettoomsättning   exklusive alkoholskatt, MSEK 15,1 20,2 23,4 30,0 64,3
Omsättningstillväxt   exklusive alkoholskatt, MSEK -25 % -1 % -22 % -1 % 1 %
Försäljning Flaskor, MSEK 9,0 11,8 13,5 17,1 36,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,1 8,3 9,7 12,8 28,2
Bruttoresultat,   MSEK 8,1 13,8 11,3 21,5 44,2
Bruttovinstmarginal,   procent 54 % 68 % 48 % 72 % 69 %
Rörelseresultat   före underapsorbtion, MSEK -1,7 0,4 -6,1 -3,5 -17,3
Avgår:   underabsorpition -2,5 - -5,2 - -
Rörelseresultat,   MSEK -4,2 0,4 -11,3 -3,5 -17,3
   Varav omstruktureringskostnader, MSEK - - - - -9,1
Resultat   efter skatt, MSEK -6,4 -1,5 -15,5 -6,5 -24,1
Resultat   per aktie före full utspädning, SEK -1,04 kr -0,36 kr -1,89 kr -1,59 kr -5,90 kr

Det åtgärdsprogram som inleddes i februari har fortlöpt enligt plan under andra kvartalet vad gäller besparingar. Programmet innebär en lägre destilleringstakt, minskat antal anställda samt en lägre investeringsnivå.

Sammantaget har åtgärdsprogrammet under andra kvartalet förbättrat kassaflödet efter investeringar med 5,5 MSEK jämfört med föregående år. Trots att merparten av de besparingar som det minskade antalet anställda innebär får effekt först under tredje kvartalet var övriga rörelsekostnader 1,1 MSEK lägre än föregående år.

Den totala försäljningen minskade under andra kvartalet medan försäljningen till Mackmyras utlandsmarknader fortsatte att visa på en stabil och tydlig ökning, om än från låga nivåer. Den minskade försäljningen på hemmamarknaden bedöms vara en direkt följd av den omställning som genomförts samt att bolagets kommunikation i hög grad varit kopplad till åtgärdsprogrammet och omstrukturering.  

Utvecklingen av försäljningsorganisationen och genomförande av försäljningsstrategin pågår. Som ett led i att åter öka försäljningen har därför försäljningsorganisationen förstärkts med Susanne Tedsjö som tillträdde som försäljnings- och marknadschef den 2 juni. Susanne arbetade för Mackmyra under 2003 – 2012 och har varit en av de nyckelpersoner som byggt upp Mackmyras försäljning av fat och flaskor. Den lägre destilleringsnivån slår mot bruttovinsten och bruttomarginalen då resultatet för andra kvartalet belastats med cirka 2,5 MSEK (-) avseende fasta kostnader som inte skäligen kan påföras värdet för mognadslagret med hänsyn till den låga destilleringsvolymen, så kallad underabsorbtion.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer information, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
wkr0006.pdf

Pressrelease 2014-08-27.pdf.pdf