BETYDANDE RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 18 % TILLVÄXT I Q1

2017 inleds med fortsatt stark försäljningstillväxt motsvarande 18 procent i jämförelse med föregående år. Därmed lägger Mackmyra det nionde kvartalet i följd av försäljningstillväxt till handlingarna. Tillväxten är driven av utvecklingen på den svenska hemmamarknad där både fat och flaskor växte tydligt i jämförelse med föregående år.  

RESULTATET I KORTHET 2017 2016 2016
jan-mar jan-mar helår
Nettoomsättning   exklusive alkoholskatt, MSEK 17,1 14,4 73,4
Omsättningstillväxt   exklusive alkoholskatt 18% 5% 18%
Försäljning Flaskor, MSEK 10,6 9,7 47,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,5 4,7 26,3
Bruttoresultat   före underabsorption, MSEK 8,7 6,9 36,2
Bruttoresultat   före underabsorption, % 51% 48% 49%
Bruttoresultat,   MSEK 8,7 4,8 29,5
Bruttovinstmarginal,   procent 51% 33% 40%
Rörelseresultat,   MSEK -1,3 -4,6 -13,6
Räntekostnader,   MSEK -3,0 -2,9 -12,4
Skatt,   MSEK 0,0 0,0 -0,1
Resultat   efter skatt, MSEK -4,3 -7,5 -26,1
Kassaflöde   efter investeringar, MSEK -7,3 -7,9 -9,5
Resultat   per aktie före full utspädning, SEK -0,37 kr -0,83 kr -2,70 kr

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q1

Kvartalets starka försäljningstillväxt är ett resultat av framgångar på ett flertal parallella områden:

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q1

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -1,3 MSEK (-4,6) vilket innebar en förbättring motsvarande ca 3,3 MSEK jämfört med föregående år. Resultatförbättringen är dels en effekt av försäljningstillväxten i kvartalet samt en något stärkt underliggande bruttomarginal i försäljningen, men även av minskad kostnad avseende underabsorption som en effekt av den sedan slutet av 2016 ökade destilleringstakten.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-7,5). Resultatförbättringen förklaras av det förbättrade bruttoresultatet enligt ovan.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för kvartalet till -7,3 MSEK (-7,9). Årets första kvartal är traditionellt mycket svagt kassaflödesmässigt beroende på säsongsvariationerna i whiskyförsäljningen. Den marginella förbättringen av kvartalets kassaflöde ska ses i perspektivet av att destilleringstakten mer än tredubblades i kvartalet jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026- 455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf

Pressrelease Q1-rapport 170511.pdf