KORJAUSTIEDOTE: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: DESTIAN LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT, LIIKEVOITTO JÄI HIEMAN EDELLISVUODESTA

Destia Group Oyj

PÖRSSITIEDOTE

12.2.2016 kello 9.00 (CET +1)

Destia korjaa 11.2.2016 klo14.30 julkaistua tilinpäätöstiedotetta seuraavasti: kohdassa "Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä" -kohdassa ensimmäisessä kappaleessa todettu Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden tappio 3.051.660,32 euroa muutettu voitoksi 3.051.660,32 euroa.

Korjattu tiedote ja raportti ovat kokonaisuudessaan alla.

Destian tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015: DESTIAN LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT, LIIKEVOITTO JÄI HIEMAN EDELLISVUODESTA

Konserni Destia Group Destia Group Destia Group Destia Group Destia-alakonserni
Avainluvut   (IFRS), Milj. EUR 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 7-12/2014 1-12/2014
Liikevaihto 130,9 125,5 462,8 261,8 431,5
Liikevoitto 5,0 3,1 12,9 12,5 15,1
%   liikevaihdosta 3,8 2,5 2,8 4,8 3,5
Katsauskauden   tulos 3,1 2,1 6,7 5,5 10,5
%   liikevaihdosta 2,4 1,7 1,5 2,1 2,4
Sijoitetun   pääoman tuotto, % 9,4 9,2 20,9
Tulos/osake   EUR 56,14 53,77
Omavaraisuusaste,   % 31,2 29,4 34,3
Nettovelkaantumisaste,   % 32,6 42,4 -41,2
Henkilöstö   keskimäärin 1 505 1 502 1 502
Poissaoloon   johtaneet työtapaturmat *) 7,6 9,3 9,3
Tilauskanta   katsauskauden lopussa 717,4 628,2 628,2
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tilikautta:

”Vuosi 2015 onnistui kohtuullisesti tiukasta toimintaympäristöstä huolimatta. Suomen heikon taloustilanteen johdosta infra-alan kysyntä oli edelleen melko alhaisella tasolla, mikä näkyi kireänä kilpailuna projekteista. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat. Liikevoittomme jäi hieman edellisvuodesta. Yksittäiset epäonnistuneet hankkeet alkuvuoden aikana heikensivät tulostamme edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä solmimme liiketoimintakaupan, jolla luovuimme mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalveluistamme selkeyttääksemme liiketoimintaportfoliotamme. Liiketoimintojen myynti vahvisti tasettamme luoden paremmat edellytykset ydinliiketoimintojemme kehittämiseen ja kasvuun.

Strategisten päämääriemme saavuttamiseksi jatkoimme vuoden aikana panostusta henkilöstömme kehittämiseen. Erityisesti keskityimme osaamiseen, asiakastyöhön ja työturvallisuuteen. Olen tyytyväinen tapaturmataajuuteemme, joka on ennätyksellisen alhainen: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Työturvallisuuden paraneminen on näkynyt myös asiakkailta ja työsuojeluviranomaisilta saamassamme hyvässä palautteessa.

Päättyneenä vuonna solmimme merkittävän sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisurakasta. Projekti on meille ensimmäinen allianssimallilla toteuttava hanke. Erityisen vaativassa työympäristössä toteutettavassa hankkeessa voimme hyödyntää laajasti infra-alan osaamistamme. Kasvustrategiamme painopistealueita ovat ratarakentaminen ja -kunnossapito sekä kallio- ja energiainfran rakentaminen, joissa onnistuimme vuoden aikana vahvistamaan asemiamme. Rataliiketoiminnassa olemme saavuttaneet merkittävän välitavoitteen, kun puolet Suomen rataverkon kunnossapitourakoista on Destialla.

Olemme voimakkaasti panostaneet viimevuosina toimintamme kehittämiseen ja digitalisointiin. Vuonna 2015 käynnistimme ja veimme eteenpäin useita kehityshankkeita, joilla luomme pohjaa kannattavalle kasvullemme. Merkittävin kehitysprojekteistamme on Voima-hanke, jolla tehostamme toimintaamme ja parannamme kilpailukykyämme suoraviivaistamalla sekä digitalisoimalla ja automatisoimalla prosessejamme. Vuoden 2016 aikana etenemme toimintaa tukevan tietojärjestelmän käyttöönottoihin.

Päättynyt vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi yksityisessä omistuksessa. Omistajamme on tukenut meitä vahvasti strategiamme toteuttamisessa sekä yhtiön kehittämisessä eteenpäin. Määrätietoinen työmme kannattavan kasvun eteen jatkuu.”

Näkymät vuodelle 2016

Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava, ja kilpailu hankkeista jatkuu tiukkana. Kysyntä hankkeista pysynee kuitenkin kohtuullisena johtuen muutamista suurista yksityisen sektorin hankkeista sekä valtion ilmoittamasta lisärahoituksesta infrahankkeisiin perusväylänpitoon ja korjausvelan vähentämiseen.

Tilauskanta yhdessä asiakas- ja myyntityön kehittymisen kanssa antavat hyvät lähtökohdat vuodelle 2016. Vuoden vaihteen tilauskannan katesisältö ei sisällä sopimuksiin liittyviä palkkiomahdollisuuksia, minkä vuoksi tilauskannan kate on edellisvuotta alhaisempi. Tilauskanta yhdessä asiakastyön ja projektienhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet muodostavat hyvän perustan kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla.

Markkinaohjeistus vuodelle 2016

Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä

Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden voitto oli 3.051.660,32 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi voitot ja tappiot -tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 35.884.803,10 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 38.000.000 euroa.

Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Vantaalla 11. helmikuuta 2016

Destia Group Oyj
Hallitus

Tämä on tiivistelmä Destian tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2015. Täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteesta www.destia.fi

Lisätietoja

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen

Destia julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksen, sisältäen tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, 3.3.2016

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.destia.fi

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 400 tositoimijan voimin ympäri Suomen. www.destia.fiwkr0006.pdf