DistIT påkallar förtida återlösen av 2014/2019 obligationer med ISIN SE0005962214

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERANDE ELLER DISTRIBUERANDE AV DETTA MEDDELANDE ÄR OLAGLIGT. DETTA OFFENTLIGGÖRANDE INNEHÅLLER INTE NÅGOT ERBJUDANDE ATT TECKNA ELLER FÖRVÄRVA NÅGOT AV HÄRI BESKRIVNA VÄRDEPAPPER.  

Följande meddelande skickas idag till innehavare av de seniora icke säkerställda obligationer som DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) emitterat den 15 maj 2014 (med ISIN SE0005962214) om totalt 100 miljoner kronor (inom en ram om maximalt 200 miljoner kronor) med avtalat förfallodatum 15 maj 2019 (”2014/2019-Obligationerna”):

DistIT påkallar härmed i enlighet med villkor 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) och villkor 23.1 (Notices) i Obligationsvillkoren förtida inlösen av samtliga utestående 2014/2019-Obligationer med förtida återlösendag den 30 maj 2018 (”Återlösendagen”).

På Återlösendagen kommer personer som på i Obligationsvillkoren angiven avstämningsdag (vilken i detta fall är 23 maj 2018) är registrerad innehavare av 2014/2019-Obligation(er) att motta ersättning (genom Euroclear) för dess 2014/2019-Obligation(er) med ett belopp om sammanlagt 101,00 procent av det nominella beloppet av dess 2014/2019-Obligation(er) tillsammans med på denna/dessa upplupen och obetald ränta per Återlösendagen i enlighet med Obligationsvillkoren.

Detta påkallande av förtida inlösen är oåterkalleligt och styrs av svensk rätt.

Stockholm den 8 maj 2018

För mer information vänligen kontakta:

Arne Myhrman, tf. VD

+46 73 383 64 67

arne.myhrman@distit.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 15:00 CET.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.wkr0006.pdf