Deltacos styrelse föreslår incitamentsprogram

Deltacos styrelse har idag föreslagit att en extra bolagsstämma den 10 juni 2011 beslutar om ett konvertibelprogram för bolagets medarbetare. För närvarande saknas aktierelaterade incitamentsprogram i Deltaco. Styrelsens utvärdering har visat på flera skäl för att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram för Deltacos anställda, genom vilket medarbetares belöning kan knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna konvertibelprogrammet är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att omfattas av konvertibelprogrammet.

 

Villkoren för det föreslagna incitamentsprogrammet i korthet:

För mer information se separat kallelse till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande
Telefon: 073- 383 64 67
E-mail:
arne.myhrman@deltaco.se

 

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland och Danmark. Aktierna i Deltaco är noterat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se.wkr0005.pdf