Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2018 kl. 13:00 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Inregistrering kan ske från kl. 12:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2018, dels anmäla sitt deltagande senast den 26 april 2018 kl. 16:00 under adress RW Bostad AB (publ), Box 1113, 131 26 Nacka Strand eller via e-post till arsstamma@rwbostad.se . Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtagas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om:

i)     fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

ii)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning samt

iii)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningens §5 Antal aktier, aktieslag och företrädesrätt mm i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

13. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkten 8 ii) – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktierna. Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 8 kr per preferensaktie, totalt 1 976 160 kronor. Avstämningsdag för utdelning på preferens­aktierna är den 10 januari varje år.

Punkten 11 – Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Styrelsens i RW Bostad AB (publ), org.nr 556575-4537, förslag till bolagsstämma om sammanläggning av aktier samt för att möjliggöra sammanläggningen även ändring av bolagsordningens §5 Antal aktier, aktieslag
och företrädesrätt mm.

Sammanläggningen av aktier avser samtliga stamaktier serie A och preferensaktier serie B.

För att möjliggöra sammanläggningen kommer Marcus Hamberg, nedan ”Garanten”, att vederlagsfritt överlåta egna aktier enligt punkten ii).

Styrelsens föreslår att:

i) för att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier under punkten ii), att bolagsstämman beslutar om att ändra §5 i bolagsordningen så att gränsen för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.

ii) bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier (1:4) varvid 4 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie i syfte att uppnå ett för bolaget mer ändamålsenligt kvotvärde per aktie.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer aktieägaren av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-3) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, bli jämnt delbart med 4, så kallad avrundning uppåt.

iii) Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Punkten 12 – Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och preferensaktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

För beslut enligt punkt 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Stockholm i april 2018

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden. RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur och stabila projekt vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsidawkr0006.pdf