Regeringen avslår överklagandena av bearbetningskoncessionerna Rönnbäcken K nr 1-3

IGE Resources AB’s (OSE: IGE) dotterbolag Nickel Mountain Resources AB kan nu meddela att den svenska regeringen avslår överklagandena av bearbetningskoncessionerna
Rönnbäcken K nr 1-3 avseende dess helägda nickelprojekt Rönnbäcken i Storumans kommun, Västerbottens län.

Regeringen har idag beslutat att avslå överklagandena från Vapstens sameby m.fl. avseende Bergmästarens beslut att bevilja de tre bearbetningskoncessionerna Rönnbäcken K nr 1-3 till Nickel Mountain AB, ett helägt dotterbolag till Nickel Mountain Resources AB.

Klagandena hade bl.a. hänvisat till den planerade gruvans inverkan på rennäringen och natur- och kulturmiljön i området. Området är av riksintresse både för värdefulla ämnen eller material och för rennäring och dessa intressen bedömdes oförenliga. Regeringen behövde därför göra en avvägning av vilket av dessa intressen som på bästa sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Regeringen fann i beslutet att företräde ska ges åt riksintresset för värdefulla ämnen eller material. Regeringen bedömde att den planerade gruvan kommer att ge upphov till betydande samhällsekonomiska vinster under den tid verksamheten pågår. Därefter kommer marken att efterbehandlas och återigen att kunna tas i bruk av rennäringen. Regeringen angav också att området som är utpekat som riksintresse för rennäringen är betydligt större än de nu aktuella områdena. Vidare bedömde regeringen att verksamheten inte påtagligt kommer att skada områdenas natur- och kulturvärden.

Talesmannen för Nickel Mountain, Fredric Bratt, ser positivt på att denna process nu har utmynnat i ett klart besked om bearbetningskoncessionerna: “Verksamheten kan nu blicka framåt efter ett långdraget uppehåll, och bolaget kan fokusera på att börja förbereda en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Denna ansökan prövas av mark- och miljödomstolen och bolaget kommer att ta fram de utredningar och annat underlag som krävs för domstolens prövning. Inför upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning som krävs för ansökan kommer samråd att genomföras med berörda myndigheter och sakägare. ”

För information om innehållet i detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Fredric Bratt

Direktör Nickel Mountain Resources AB
Telefon +46 8 402 28 00 / Mobil +46 762 35 32 60
E-post: fredric.bratt@nickelmountain.se 

För allmän information om IGE Resources, vänligen kontakta:
Stefan Persson

Ordförande, IGE Resources AB
Telefon +46 8 402 28 00 / Mobil +46 70 486 21 90
E-post: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på Oslo Börs (ticker: IGE). Se www.ige.se för ytterligare information.wkr0006.pdf