Terrafamen vuoden 2021 liikevaiht­­o nousi 378,4 miljoonaan euroon – akkukemikaalitehtaan ylösajoa jatketaan

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

MEDIATIEDOTE

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti

Vuosi 2021 lyhyesti

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

2021
Q4
2020
Q4
Muutos,
%
2021 2020 Muutos,
%
Talous
Liikevaihto, M€ 116,8 103,7 12,6 % 378,4 338,3 11,8 %
Akkukemikaaliliiketoiminta 17,4 - n.a. 27,1 - n.a.
Metallipuolituoteliiketoiminta 99,4 103,7 -4,1 351,3 338,3 3,8 %
Käyttökate, M€ (1 -60,0 17,7 n.a. -48,8 23,8 n.a.
Käyttökate, M€ ilman kertaluonteisia eriä (1 12,9 17,7 -27,1 % 24,2 23,8 1,7 %
Liiketulos, M€ (1 -75,3 6,8 n.a. -95,3 -16,9 n.a.
Liiketulos, M€ ilman kertaluonteisia eriä (1 -2,3 6,8 n.a. -22,4 -16,9 n.a.
Keskeneräinen tuotanto, M€ 204,0 190,2 7,3 % 204,0 190,2 7,3 %
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€ (2 26,5 39,7 -33,3 % -43,2 13,8 n.a.
Kokonaisinvestoinnit, M€ (3 17,0 53,1 -68,0 % 117,9 201,8 -41,6 %
Ylläpitoinvestoinnit, M€ 11,4 8,3 37,3 % 60,3 39,5 52,7 %
Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€ 5,6 44,8 -87,5 % 57,6 162,3 -64,5 %
Oma pääoma, M€ 384,8 442,1 -13,0 % 384,8 442,1 -13,0 %
Taseen loppusumma, M€ 1 006,7 918,5 9,6 % 1006,7 918,5 9,6 %

1) Akkukemikaalitehtaan ylösajon vaikutus vuoden 2021 käyttökatteeseen ja liiketulokseen ilman ketaluonteisia eriä oli noin -20 miljooaa euroa.
2) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit.

3) Investointien jakoa kategorioiden kesken on korjattu takautuvasti 1-9/2021. Korjauksen vaikutus tammi-syyskuun 2021 vapaaseen kassavirtaan oli -15,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

Vuosi 2021 Terrafamella oli akkukemikaaliliiketoiminnan käynnistymisen vuosi. Lähes kolme vuotta kestänyt tehtaan rakentaminen saatiin päätökseen kesällä 2021 ja tuotannon ylösajo aloitettiin. Uuden kapasiteetin valmistuminen ajoittui hyvään markkinatilanteeseen. Vuonna 2021 sähköautojen myynti kaksinkertaistui vuoteen 2020 verrattuna ja maailmassa myytiin kaikkiaan yli 6,5 (3,2) miljoonaa sähköautoa. Kiina, jossa myytiin lähes puolet maailman sähköautoista, toimii edelleen sähköautomarkkinan veturina, mutta myös Euroopassa henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja myytiin vuonna 2021 lähes 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, yhteensä noin 2,2 (1,3) miljoonaa autoa.

Akkukemikaalitehtaan käynnistyminen muutti yhtiön erikoiskemikaalien tuottajaksi. Myös Terrafamen strategiaa tarkennettiin. Terrafamen strategisena päämääränä on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Tuotantoketjun vastuullisuus, jäljitettävyys, pieni hiilijalanjälki ja toimitusvarmuus ovat strategian ytimessä olevia vahvuuksiamme.

Ylösajovaiheessa olevan akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto loppuvuoden 2021 aikana oli 27,1 (0) miljoonaa euroa. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 351,3 (338,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 liikevaihto oli 378,4 (338,3) miljoonaa euroa, mikä on 11,8 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihdon kasvua rajoitti metallien hintasuojausten vaikutus erityisesti loppuvuoden aikana.

Teimme vuoden 2021 lopulla päätöksen korottaa taseen ympäristövarausta 159,1 miljoonasta eurosta 232 miljoonaan euroon. Päätös perustuu näkemykseen siitä, että lupaviranomainen muuttaa ympäristölupaan sisältyvän ympäristövakuuden perusteita vastaamaan aiemmin vuoden 2021 aikana saamaamme primääriliuotusaluetta koskevaa erillistä lupapäätöstä, mikä tarkoittaa vakuustason merkittävää nousua. Arvioimme saavamme lupapäätöksen maaliskuun 2022 aikana.

Ympäristövarauksen korottamisella oli merkittävä tulosvaikutus ja vuoden 2021 käyttökate laski -48,8 (23,8) miljoonaan euroon. Käyttökate ilman ympäristövarauksen muutosta oli 24,2 (23,8) miljoonaa euroa, mikä on 6,4 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Akkukemikaalitehtaan ylösajon vaikutus käyttökatteeseen oli noin -20,0 miljoonaa euroa.

Terrafamen akkukemikaalituotanto on täysin integroitu omaan kaivostoimintaan ja metallien jalostukseen, joissa keskeinen strateginen tavoite on olla nikkelintuottajana maailman kustannustehokkaimman neljänneksen joukossa. Yhtiön tulevaisuuden kannalta myös metallipuolituoteliiketoiminnan on oltava tehokasta ja kannattavaa. Käynnistimme tammikuussa 2022 säästöohjelman, jonka tavoitteeksi asetettiin yhteensä 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt sekä yhtiön kansainvälisen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen. Neuvotteluiden lopputuloksena päätettiin tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toimintojen uudelleen järjestelyiden perusteella vähentää 65 henkilötyövuotta, joista irtisanomisia on 42.

Vuoden 2020 lopulla käynnistetty jatkuvan parantamisen ohjelma on alkanut näkyä turvallisuustyön tuloksissa erityisesti oman henkilöstön osalta, jolla vuoden 2021 tapaturmataajuus (LTIFR) oli 5,5 (8,3) miljoonaa työtuntia kohden. Kumppaniyritysten turvallisuuskehitys ei ole ollut riittävää ja kumppaneiden turvallisuuskulttuurin kehittämiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota.”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti on jatkunut vahvana. Vuonna 2021 maailmassa myytiin kaikkiaan yli 6,5 (3,2) miljoonaa sähköautoa. Sähköautojen myynti kaksinkertaistui vuoteen 2020 verrattuna, jolloin tuotantomäärät jäivät matalammiksi koronapandemian vuoksi.

Sähköautojen myynti oli edelleen erityisen vahvaa Kiinassa, jossa henkilöautojen sekä kevyiden hyötyajoneuvojen myynti vuonna 2021 kasvoi 136 prosenttia verrattuna vuoteen 2020, ja oli yhteensä noin 3,2 miljoonaa autoa. Sähköautojen myynti lähes kaksinkertaistui myös USAssa ja Kanadassa. Euroopassa henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja myytiin vuonna 2021 yhteensä noin 2,2 (1,3) miljoonaa autoa, mikä on lähes 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Vuonna 2021 kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko oli 45,3 kWh (46,6 kWh). NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuonna 2021 noin 18 prosenttiin, kun se vuonna 2020 oli noin 8 prosenttia. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli noin 24 prosenttia, kun se vuonna 2020 oli noin 36 prosenttia. Kesällä 2020 markkinoille tulleiden NCM 712 -akkujen markkinaosuus oli joulukuussa 2021 noin 3 prosenttia.

Nikkeli ja sinkki

Perusmetallien hinnat Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) olivat katsauskaudella selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2020 vertailujaksoilla.

Vuonna 2021 nikkelisuflaatin keskimääräinen hintapreemio (SPOT China) nikkelin LME-hintaan nähden oli 2 979 (1 086) USD/nikkelitonni. Vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä nikkelisulfaatin keskimääräinen hintapreemio oli 2 264 (1 908) USD/nikkelitonni.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuonna 2021 oli 18 469 (13 789) USD/t, mikä on 34 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä oli 19 821 (15 930) USD/t, mikä on 24 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella ja korkein vuosineljänneskohtainen noteeraus sitten vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen. Nikkelin hinta nousi 3,6 prosenttia verrattuna vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen (19 125).

Sinkin keskimääräinen markkinahinta vuonna 2021 oli 3 006 (2 267) USD/t, mikä oli 33 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Sinkin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä oli 3 364 (2 628) USD/t, mikä on 28 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella ja korkein noteeraus sitten vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen. Sinkin hinta nousi 13 prosenttia verrattuna vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen (2 991).

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat vuoden 2021 lopussa 106 313 tonnia. Varastot laskivat merkittävästi verrattuna vuoden 2020 lopun tilanteeseen (266 091). Varastotasojen lasku oli erityisen voimakasta vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla.  Vuoden lopun varastotaso vastaa noin 2 viikon (6) kysyntää. Sinkkivarastot olivat vuoden 2021 lopussa yhteensä 257 919 tonnia, mikä vastaa noin 1 (1) viikon kysyntää. Varastotasot nousivat jonkin verran vuoden 2020 lopun tilanteesta (231 154), mutta laskivat hieman verrattuna vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (261 177).

Valuuttakurssi

Vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,14, kun se vuoden 2020 vastaavana ajankohtana oli 1,19. US-dollarin kurssi suhteessa euroon vahvistui neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen (1,18). Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä EUR/USD oli 1,17.

Tuotanto

Nikkelin tuotanto oli 28 582 (28 740) tonnia, mikä on 0,6 prosenttia vertailukautta vähemmän. Sinkin tuotanto oli 54 353 (55 100) tonnia, mikä on 1,4 prosenttia vertailukautta vähemmän. Nikkelin ja sinkin tuotantomäärät pysyivät vuoden 2020 tasolla.  Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo käynnistettiin kesäkuussa.

Neljännellä vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto oli 7 976 (8 600) tonnia, mikä on 7,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2020 neljännen vuosineljänneksen nikkelintuotanto oli erityisen vahva. Sinkin tuotanto oli 15 193 (15 037) tonnia, mikä on 1,0 prosenttia edellisvuotta enemmän. Akkukemikaalitehtaan ylösajoa jatkettiin neljännellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Vuoden 2021 liikevaihto oli 378,4 (338,3) miljoonaa euroa, mikä on 11,8 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihdon kasvua rajoitti metallien hintasuojausten vaikutus erityisesti loppuvuoden aikana.

Uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo käynnistyi kesäkuussa, minkä jälkeen aloitettiin ensimmäisten tuote-erien toimitukset asiakkaiden tuotehyväksyntäprosesseihin. Akkukemikaalitehdashanke ja sitä myöten akkukemikaaliliiketoiminnan käynnistyminen viivästyivät alkuperäisestä suunnitelmasta koronapandemian takia.

Vuonna 2021 akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 27,1 miljoonaa euroa ja metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto 351,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 koko liikevaihto kertyi metallipuolituoteliiketoiminnasta.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli yhteensä 116,8 (103,7) miljoonaa euroa, mikä on 12,6 prosenttia vertailukautta enemmän. Liikevaihdon kasvua rajoitti metallien hintasuojausten vaikutus.

Neljännellä vuosineljänneksellä akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa ja metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto 99,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä koko liikevaihto kertyi metallipuolituoteliiketoiminnasta.

Vuoden 2021 tilinpäätökseen tehtiin ympäristövarauksen korotus aiemmasta 159,1 miljoonasta eurosta 232 miljoonaan euroon. Tällä oli kertaluonteinen -72,9 miljoonan euron heikentävä vaikutus vuoden 2021 taloudelliseen tulokseen. Ympäristövarauksen muutoksella ei ollut vaikutusta kassavirtaan.

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 24,2 (23,8) miljoonaa euroa, mikä on 6,4 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Akkukemikaaliliiketoiminnan vaikutus käyttökatteeseen ilman kertaluonteisia eriä oli noin -20 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 raportoitu käyttökate oli -48,8 (23,8) miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 12,9 (17,7) miljoonaa euroa, mikä on 11,0 (17,1) prosenttia liikevaihdosta. Akkukemikaaliliiketoiminnan vaikutus käyttökatteeseen ilman kertaluonteisia eriä oli noin -8 miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen raportoitu käyttökate oli -60,0 (17,7) miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -22,4 (-16,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 raportoitu liiketulos oli -95,3 (-16,9) miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -2,3 (6,8) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen raportoitu liiketulos oli -75,3 (6,8) miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 liiketoiminnan vapaa kassavirta* oli -43,2 (13,8) miljoonaa euroa.

Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan vapaa kassavirta* oli 26,5 (39,7) miljoonaa euroa.

*Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit.

Investoinnit

Investointeja tarkastellaan Terrafamessa kahdessa ryhmässä: investointeina tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen sekä investointeina tuotannon ylläpitoon.

Investoinnit, miljoonaa euroa  2021 2020 Muutos-%
Ylläpitoinvestoinnit  60,3  39,5  52,7 
Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun  57,6  162,3  -64,5 
Investoinnit yhteensä 117,9  201,8  -41,6 

Vuonna 2021 investointeihin käytettiin yhteensä 117,9 (201,8) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 57,6 (162,3) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 60,3 (39,5) miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 investoinnit kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan rakentamiseen sekä primääriliuotusalueen lohkojen 2 ja 3 pidentämiseen 150 m jatko-osuudella. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa.

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat Kuusilammen louhoksen laajentaminen, sivukivialueen uuden lohkon rakennustyöt, kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat sekä bioliuotuksen ja vesienhallintaan liittyvän allaskapasiteetin kasvattaminen.
 

Rahoitusjärjestelyt

Terrafame nosti vuoden 2021 aikana yhteensä noin 92 miljoonaa euroa elokuussa 2020 Suomen Malmijalostuksen ja Galenan kanssa sovitusta, yhteensä 115 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Näiden nostojen jälkeen Terrafame on käyttänyt koko rahoituspaketin. 

Seuraavassa taulukossa esitettävät summat sisältävät kaikki Terrafamen toiminta-aikanaan osakkeenomistajilta saamat rahoituserät sekä omaksi pääomaksi konvertoidut vieraan pääoman ehtoiset erät. 

Oman pääoman
ehtoinen rahoitus
Konvertoitu  
oma pääoma
Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus Rahoitus
yhteensä
Suomen
Malmijalostus Oy 
537,3 537,3
Galena
asset management 
225,7 225,7
Trafigura  20,2 160,6 180,8
Sampo-konserni  6,8 38,8 45,6
Yhteensä  763,0 27,0 199,4 989,4

Valuuttamääräiset erät on arvostettu euroiksi katsauskauden päätöspäivän kurssiin. 

Syyskuussa 2021 Terrafame allekirjoitti 90 miljoonan dollarin vakuudettoman rahoitusjärjestelyn kansainvälisen pankin kanssa. Järjestely on nelivuotinen ja sille on sovittu 12 kuukauden lyhennysvapaa jakso. Akkukemikaalien tuotannon ja myynnin aloituksesta johtuen yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoman tarve kasvaa noin 100 miljoonaa euroa. Allekirjoitettu rahoitusjärjestely on suunnitelman mukainen ja tärkeä askel käyttöpääoman kasvun rahoittamisessa. Järjestelystä nostettiin loppuvuoden 2021 aikana yhteensä 20 miljoonaa dollaria. 

Yhtiö uudelleen rahoitti syyskuussa myös ympäristövakuuden kansainvälisen vakuuttajasyndikaatin kanssa. Sopimus on neljän vuoden mittainen ja summaltaan 161 miljoonaa euroa ja se kattaa voimassa olevan ympäristöluvan mukaisen vakuustarpeen. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Terrafamella on yksi osakelaji. Vuoden 2021 lopussa yhtiöllä oli 4 988 040 osaketta, osakepääomaa 2,0 miljoona euroa ja omaa pääomaa 384,8 (442,1) miljoonaa euroa.  

Suomen Malmijalostus Oy (’Finnish Minerals Group’, ’FMG’) omisti 31.12.2021 Terrafamesta 67,1 %, Galena-rahastot 31,1 % ja Sampo Oyj 1,8 %. Vuoden 2021 aikana tehdyt osakejärjestelyt esitetään seuraavassa taulukossa: 

Galena 2 Galena 3 Galena 4 Sampo FMG Trafigura Yhteensä
Omistus 31.12.2020  14,1 %  17,2 %  0,0 % 1,9 %  66,8 %  0,0 %  100,0 % 
31.12.2020  602 952  733 233  0 79 422  2 847 556  4 263 163 

Osakemäärien muutokset tilikaudella: 
OPO:n ehtoinen rahoitus  0 0 215 181 0 501 686  0
Osakesiirto 
Korkojen ja järjestelypalkkioiden maksu osakkeina  0 0 0 8 010 0 0
31.12.2021  602 952 733 233 215 181 87 432 3 349 242 0 4 988 040

Omistus 31.12.2021 
12,1 % 14,7 % 4,3 % 1,8 % 67,1 % 0,0 %  100,0 %

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura, Galena ja Sampo käyttävät optio-oikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan ja Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Sammon noin 5,0 prosenttia.  

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli vuoden 2021 aikana säännöllisesti lähes 1 800 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli katsauskauden lopussa 879 (870) henkilöä. Akkukemikaalitehtaalla ja sitä palvelevissa tukitoiminnoissa (mm. laboratorio ja logistiikka) työskenteli vuoden lopussa yhteen157 henkilöä. Terrafamen, Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettävän prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen opiskelijoiden osuus henkilöstöstä oli vuoden lopussa 23 henkilöä. Kesäaikaan yhtiö tarjosi kesätyöpaikan noin 80 henkilölle.

Teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 883 (1 166) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Ulkopuolisen henkilöstön määrän pieneneminen johtuu erityisesti akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskennelleiden määrän vähenemisestä. Vuonna 2021 akkukemikaalitehtaan rakennusprojektissa työskenteli enimmillään (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE) 368 henkilöä (534).  

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kiinteä osa Terrafamen liiketoimintaa. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan YK:n Global Compact -periaatteisiin. Yhtiö kunnioittaa toiminnassaan myös ILOn työelämää koskevia perusperiaatteita ja perusoikeuksia. Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Vastuullisuusohjelma

Terrafamen strategisena päämääränä on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. 

Terrafamen vastuullisuustyötä toteutetaan yhtiön vuonna 2020 käynnistetyllä vastuullisuusohjelmalla, jossa on asetettu kunnianhimoisia numeerisia ja laadullisia tavoitteita toiminnan kehittämiselle vuosille 2020-2024. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin vastuullisuustavoitteissa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on nähty yhtymäkohtia. Vastuullisuusohjelman toteutumista seurataan vuosittain yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Vastuullisuus julkaistavassa kestävän kehityksen katsauksessa, jossa esitetään kootusti myös yhtiön vastuullisuusteemoihin liittyviä tunnuslukuja, mukaan lukien ilmastoon liittyvät päästömittarit (Scope 1, Scope 2, Scope 3). Seuraava kestävän kehityksen katsaus julkaistaan kesällä 2022.

Terrafame on sitoutunut noudattamaan suomalaisen Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaperiaatteita. Terrame on tehnyt verkoston kaivosvastuujärjestelmän itsearvioinnit vuodesta 2017 alkaen. Loppuvuonna 2021 yhtiö toteutti kaivosvastuujärjestelmän itsearvioinnin ulkoisen todentamisen. Todennetut tulokset olivat linjassa yhtiön itsearvioinnin kanssa. Järjestelmän viisiportaisella asteikolla (C-B-A-AA-AAA, jossa C = noudattaa sääntelyä, AAA = osoittaa edelläkävijyyttä) yhtiön ympäristöturvallisuuden kannalta merkittävimmät, patoturvallisuuteen ja vesienhallintaan liittyvät osa-alueet ovat hyvällä tasolla A. 

Osaamisen kehittäminen

Osaava henkilöstö on Terrafamen tärkeä avainvoimavara.

Vuonna 2021 henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteisiin lukeutuivat mm. akkukemikaalitehtaan operointi ja kunnossapito, turvallisuus- ja johtamiskulttuurin kehittäminen sekä tuotannonkäyttövarmuustaidot. Vuoden alkupuoliskolla toteutettiin vuosittaiset henkilökohtaiset kehityskeskustelut.

Yhtiön henkilöstöstrategiassa painopisteet ovat kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämisessä, taitavassa esihenkilötyössä sekä tehokkaan, läpi yhtiön toimivan sisäisen yhteistyön rakentamisessa.

Vuonna 2021 yhtiössä jatkettiin panostuksia henkilöstön kehittämiseen. Uusi akkukemikaalitehdas tarjosi usealle terrafamelaiselle mahdollisuuden työkiertoon ja urakehitykseen. Henkilöstöä täydennettiin uusrekrytointien lisäksi myös oppisopimuskoulutuksen kautta pätevöityneillä henkilöillä. Akkukemikaalitehtaan henkilöstölle järjestettiin intensiivisesti koulutusta tukemaan turvallista ja tehokasta käyttöönottoa. 

Terrafame kannustaa henkilöstöään kouluttautumaan. Vuoden aikana 174 terrafamelaista suoritti työnsä ohessa mm. prosessiteollisuuden, ajoneuvoalan, kunnossapidon sekä sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto-opintoja tai tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkintoa. Muu koulutustoiminta jatkui myös vahvana, joskin koronatilanteen vuoksi lähikoulutuksia toteutettiin hieman aiempaa vähemmän. Ammatillisten koulutusten lisäksi järjestettiin laajasti mm. työturvallisuus-, kemikaali- ja ensiapukoulutuksia. Esihenkilöstyötä kehitettiin niin ikään koulutusten ja valmennusten avulla. Kaikkiaan rekisteröityjä koulutuksia kertyi 6,1 (3,1) päivää/henkilö. Esihenkilökoulutuksia oli 1 (1,5) päivää esihenkilöä kohden.    

Oppilaitosyhteistyö

Terrafamella on ollut kolme prosessiteollisuuden ammattitutkintoon tähtäävää oppisopimusryhmää, joista kaksi sai opintonsa suunnitellusti päätökseen vuoden 2021 aikana. Opiskelijoita valmistui kahdesta ryhmästä yhteensä 44, ja heistä valtaosa jatkaa yhtiön palveluksessa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Keväällä 2020 alkaneessa ryhmässä oppisopimuskoulutusta suorittaa vielä 23 opiskelijaa. Oppisopimusopiskelun avulla Terrafamella sekä koulutetaan uutta ammattitaitoista henkilöstöä että kehitetään jo talossa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.  

Oppilaitostyötä jatkettiin osaavien henkilöiden saatavuuden varmistamiseksi. Tiivistä yhteistyötä tehtiin erityisesti Kainuun ammattiopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun, kanssa. Merkittävimpiä yhteistyön tuloksia olivat mm. prosessiteollisuuden sekä sähkö- ja automaatiokoulutuksen vahvistaminen alueellisesti. Yhteistyö konkretisoitui myös harjoitteluiden, kesätöiden, opinnäytetöiden ja opettajavierailujen muodossa.    

Toimintakulttuurin kehittäminen

Vuonna 2021 merkittävin panostus toimintakulttuurin kehittämiseksi oli ROTI-hanke, jossa kehitetään turvallisuus- ja johtamiskulttuuria sekä tuotannon käyttövarmuutta. Hankkeessa vahvistetaan oppivaa, osallistuvaa ja systemaattisen jatkuvan parantamisen kulttuuria. Koko henkilöstö, erityisesti esihenkilöt ja tuotannon henkilöstö osallistuvat hankkeeseen konkreettisesti mm. käyttöönotettujen turvallisuuskeskustelujen sekä turvallisuus- ja vuorokokousten kautta.

Turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeitä, jatkuvia teemoja toiminnassamme. Vuonna 2021 panostimme edelleen erityisesti terveysturvallisuuteen koronapandemian vuoksi. Hyvinvoinnin kehittämisen painopisteitä olivat mm. konkariosaajiemme työkyvyn tuki, esihenkilötyön kehittäminen ja aktiivisen virkistystoiminnan ylläpito. Yhtiössä hyödynnetään laajoja työterveyshuollon palveluita. Erilaisten altisteiden ja työkykyriskien seuranta on systemaattista ja jatkuvaa. Varhaisen tuen ja korvaavan työn toimintamalleja sovellettiin aktiivisesti. Työpaikka- ja ergonomiaselvityksiä kohdennettiin ympäri vuoden eri tehtäväalueille. Henkilöstön sairauspoissaolot olivat keskimäärin 4,3 (4,8) prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseksi yhtiö tukee henkilöstöä liikunta- ja kulttuurisaldolla ja tuetulla työpaikkalounaalla

Yhteistyökumppanit

Terrafamen teollisuusalueella toimi vuonna 2021 keskimäärin noin 150 pitkäaikaista kumppaniyritystä.

Terrafame edellyttää, että kaikki sen palveluiden, materiaalien ja tarveaineiden toimittajat työskentelevät ihmisoikeusperiaatteiden ja -arvojen kunnioittamisen pohjalta. Yhteistyökumppanit noudattavat myös yhtiön toimintatapaperiaatteita (Code of Conduct), joissa määritetään tuotantoalueella noudatettavat yleiset vastuut ja velvollisuudet. Näitä täsmennetään yhtiön yksityiskohtaisemmissa politiikoissa ja ohjeissa. Liikekumppaneiden odotetaan jakavan yhtiön arvot ja heiltä edellytetään sitoutumista korkealaatuiseen toimintaan, turvallisuuteen ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Kaikkien kumppanien, palveluntarjoajien ja alihankkijoiden on lisäksi toimittava Terrafamen kestävän kehityksen politiikan mukaisesti. Toimintatapaperiaatteet ja kestävän kehityksen politiikka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Vastuullisuus

Terrafame arvioi kumppaniyritysten toimintaa säännöllisissä toimittaja-auditoinneissa sekä -arvioinneissa, joita tehdään sopimuskauden aikana, työsuorituksen jälkeen sekä uuden kumppanin kilpailutuksen yhteydessä. Vuonna 2021 tehtiin yhteensä 8 (3) toimittaja-auditointia. Vuoden aikana tehtiin lisäksi yhteensä 16 toimittaja-arviointia kesäkuussa 2020 käyttöön otetulla työkalulla. Vuonna 2021 pidettiin yhteensä 4 erillistä kumppanitapaamista, joissa käytiin läpi yhtiön toimintatapaperiaatteita, UN Global Compact –aloitteen periaatteita sekä yhtiössä vuonna 2020 osana tehostettua turvallisuustyötä käyttöön otettuja nollatoleranssisääntöjä. Kumppanitapaamisissa on ollut läsnä edustajat yhteensä yli sadasta kumppaniyrityksestä. Luvuissa ovat mukana myös akkukemikaalitehtaan rakennusprojektiin liittyvät urakoitsijat.

Työturvallisuus

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Työturvallisuuden tunnusluvut,
12 kk LTIFR1
2021 2020 Muutos, %
Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät 5,5 8,3 -33,7
Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset 11,8 10,6 11,3
Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella 8,9 9,8 -9,2

Vuoden 2020 lopulla käynnistetty ROTI-hanke on alkanut näkyä turvallisuustyön tuloksissa ja vuoden 2021 aikana Terrafamen henkilöstön tapaturmat ovat vähentyneet selvästi. Kumppaniyritysten suoriutuminen ei ole ollut riittävää ja kumppaneiden turvallisuuskulttuurin kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Loppuvuoden 2021 valmisteltiin Terrafamen henkilöstön turvallisuusbonuksen rakenteen muutosta niin, että se ottaa huomioon msyös kumppaniyritysten henkilöstön tapaturmat. Muutoksella kannustetaan kaikkia terrafamelaisia puuttumaan omalla alueellaan tapahtuvaan turvattomaan tekemiseen, myös silloin kun kyseessä on kumppaniyrityksen työntekijä. Muutettu turvallisuusbonus otettiin käyttöön vuoden 2022 alussa. Yhteistyökumppaneiden työturvallisuussuoriutumista seurataan tarkasti ja heille on rakennettu myös omia kannustin- ja sanktiojärjestelmiä.

Ympäristö- ja lupa-asiat

Terrafamen pyrkimyksenä on ympäristösuoriutumisen jatkuva parantaminen ja ympäristökuormituksen pienentäminen. 

Ympäristötarkkailu

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Ympäristö > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit. Vuoden 2021 raportit valmistuvat arviolta maaliskuussa 2022.  

Vesistöjen sulfaattikuormitus on Terrafamen tuotannon keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Vuonna 2021 purkuvesien metalli- ja sulfaattipitoisuudet sekä sulfaattikuormitus olivat ympäristölupaehtojen mukaisia. Syyskuussa oli yksi purkuvesien juoksutuksiin liittyvä poikkeama, joka ilmoitettiin paikallisviranomaiselle ja korjattiin välittömästi.

Yhtiö on kehittänyt toimintaansa siten, että sulfaattia kierrätetään entistä tehokkaammin takaisin prosessiin. Tavoitteena on, että tuotantoprosessista vesienkäsittelyyn päätyvä sulfaatti kierrätetään sataprosenttisesti takaisin liuoskiertoon. Vuonna 2020 käyttöön otettu keskusvedenpuhdistamon 2-linjan ajomalli mahdollistaa keruuvesien aiempaa tehokkaamman eriyttämisen. Vain vähäsulfaattiset keruuvedet, siltä osin, kun niitä ei käytetä raakavetenä, johdetaan puhdistettuina ulos alueelta.

Keskeiset purkuvesiin liittyvät tunnusluvut Toteutunut 2021 Toteutunut 2020
Puhdistetut purkuvedet, Mm3 8,86  7,94
Purkuvesien sulfaatti, tonnia(lupakiintiö 16 300 t)  14 492 13 067
Sulfaattia prosessista takaisin liuoskiertoon, %(tavoite 100 %) 100 70

Terrafame raportoi ympäristöpäästöihin liittyvät keskeiset tunnusluvut kesällä 2022 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Raportointi julkaistavassa kestävän kehityksen katsauksessa.  

Lupa-asiat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Terrafamen akkukemikaalitehtaalle 20.1.2021.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 22.6.2021 päätöksensä Terrafamen sivukivialueen KL2 ympäristöluvasta. Päätöksellään KHO hylkäsi Vaasan hallinto-oikeuden 16.12.2019 antamasta päätöksestä tehdyt valitukset ja piti ratkaisun voimassa. Sivukivialueen KL2 ympäristölupa on voimassa siihen saakka, kunnes Terrafamen päälupaa koskeva asia on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 24.6.2021 päätöksensä Terrafamen valtioneuvostolta 6.2.2020 saamaan uraanin talteenottolupaan. KHO vahvisti valtioneuvoston antaman luvan. Yhtiö jätti ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa valtioneuvostolle 30.10.2017.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2.7.2021 ympäristöluvan primääriliuotuksen alueen laajentamiselle. Primääriliuotusalueen tuotantokäyttöä on pidennetty lohkoilla 2 ja 3 päätöksen mukaisesti 150 metriä kesän 2021 aikana.

Terrafamella on vireillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa (PSAVI) pääluvan uusimiseen liittyvä lupaprosessi. Hakemus jätettiin elokuussa 2017.    

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Terrafame ilmoitti 4.3.2022 korottavansa ympäristövarausta vuoden 2021 tilinpäätöksessä aiemmasta 159,1 miljoonasta eurosta 232 miljoonaan euroon. Varauksen korotuksen vaikutus vuoden 2021 liiketulokseen on -72,9 miljoonaa euroa. Varauksen kasvattaminen perustuu yhtiön näkemykseen siitä, että ympäristövakuus nousee uudessa ympäristöluvassa. Terrafame arvioi saavansa uuden, koko toimintaa koskevan ympäristöluvan maaliskuussa 2022.

Vuoden 2022 alussa toteutetuissa muutosneuvotteluissa onnistuttiin löytämään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö, jolla varmistetaan taloudellisesti kestävä liiketoiminta. Säätöohjelmaa on lähdetty toteuttamaan määrätietoisesti.

Näkymät vuodelle 2022

Terrafamella on meneillään useita akkukemikaaleihin liittyviä merkittäviä asiakasneuvotteluja ja tuotehyväksyntäprosesseja.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan määrätietoisesti.

Euroopan geopoliittisen tilanteen arvioidaan vaikuttavan Terrafamen tuotantokustannuksia nostavasti.

Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta, vaikka hintakehitys on alkuvuoden ollut myönteistä.

Terrafame jatkaa toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus medialle järjestetään 4.3.2022. klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen käy läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/tammi-joulukuu-2021, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä globaalisti.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2021 Terrafamen liikevaihto oli 378 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.wkr0006.pdf