Sammanläggning av aktier i Blick Global Group AB (publ)

Styrelsen i Blick Global Group AB, org.nr 556724-8694 (”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den5 december 2022. Genom sammanläggningen ska hundra (100) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.

Sammanläggning av aktier

Årsstämman i Bolaget den 30 juni 2022 beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen. Bolagsverket har registrerat dessa beslut och styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 5 december 2022.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre,antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 5 december 2022. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sammanläggningskvoten hundra kommer att erhålla aktier vederlagsfritt genom ett av Rickard Vikström helägt bolag för att innehavet ska bli jämnt delbart med ett hundra.

Genom sammanläggningen minskar antalet aktier i Bolaget från 474 275 599 till 4 742 755. Efter sammanläggningen har varje aktie ett kvotvärde om 7,339 kronor.

Till följd av sammanläggningen kommer Bolagets aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 2 december 2022 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0019172735.

Tidplan

Följande tidplan gäller för sammanläggningen.

Datum Åtgärd
1 dec Sista dagen för handel i Bolagets aktie i nuvarande ISIN innan sammanläggningen.
2 dec Första dag för handel i Bolagets aktie i ny ISIN efter sammanläggning. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen och Bolagets aktie handlas med den nya ISIN-koden SE0019172735.
5 dec Avstämningsdag för sammanläggningen.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en iGaming-inkubator som idag innefattas av två helägda dotterbolag, OMI Gaming och Wiget Group. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming.