KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXACTOR AB (PUBL)

Oslo September 5, 2017 - Styrelsen i Axactor AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma som kommer att hållas kl. 10.30 den 26 september 2017 hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige.

Kallelse till stämman, inklusive dagordning, valberedningens rekommendation till beslut samt fullmakt, biläggs detta pressmeddelande.

Handlingarna kommer också att läggas upp på bolagets hemsida www.axactor.com. Vänligen notera att kallelsen inte kommer att skickas ut med brev med posten såvida detta inte uttryckligen begärts av en aktieägare.

Fullständigt förslag till beslut och valberedningens rekommendation kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm, Sverige samt publiceras på bolagets hemsida idag. Kopia av handlingarna kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman.wkr0006.pdf

Fullmakt_PoA (med ro¨stra¨ttsinstruktion) - (bilingual).pdf

Recommendation from the Nomination Committee (Bilingual).pdf

Kallelse till extra bolagssta¨mma i Axactor AB (publ) - (svenska).pdf

Fullmakt_PoA (utan ro¨stra¨ttsinstruktion) - (bilingual).pdf