Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2017 kl. 17:00 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2017 kl. 17:00 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande senast den 10 maj 2017 kl. 15:00 under adress RW Bostad AB (publ), Box 60098, 216 10 Limhamn. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om:

     i) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

    ii) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

   iii) utdelning

  iiii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och preferensaktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

För beslut enligt punkt 11 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Stockholm i april 2017

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden. RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur och stabila projekt vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsidawkr0006.pdf