Kortfristig finansiering säkrad för IGE Resources (publ) AB.

Den nya styrelsen har nu haft drygt 2 veckor på sig att sätta sig in i bolagets omständigheter och vilka åtgärder som kortsiktigt och långsiktigt bör genomföras. De gångna veckorna har varit mycket hektiska. Den nya styrelsens sammansättning ha dock visat sig fungera mycket bra.

Från senaste styrelsemötet 22-23 augusti kan följande rapporteras:

-  Bolaget är i behov av kortfristig finansiering. I avvaktan på att en sådan finansiering kommer till stånd och formen för denna bestämts, har Altro Invest AB erbjudit IGE ett tillfälligt lån om, i första hand, 4 miljoner SEK jämte 7,5 % ränta och med säkerhet i IGE:s fordran mot Alluvia och tidigare styrelse på grund av Ghana Goldaffären samt vad i övrigt kan komma att läggas denna tills last.

-  De 50 miljoner SEK jämte ränta, som förskottsutbetalts för förvärv av Ghana Gold AB, som aldrig fullföljts, kommer att omedelbart krävas tillbaka från Alluvia Ltd.

-  Tidigare styrelseledamöter som av ordinarie bolagsstämma ej beviljats ansvarsfrihet kommer att hållas ekonomiskt ansvariga för den skada Ghana Gold affären åsamkat IGE. Kravet på tidigare ledamöter kan även komma att utvidgas till andra beslut och åtgärder.

-  Styrelsen kommer genomföra ett besparingsprogram varvid redan nu bestämts bl.a att IGE snarast skall försöka bli av med sina alltför kostbara kontorslokaler. Altro Invest har erbjudit IGE att tillsvidare inrymmas i Altro Invests kontor utan ersättning.

-  En särskild arbetsgrupp har tillsatts av styrelsen med uppgift att förutsättningslöst utarbeta ett förslag rörande hur verksamheten i Afrika i fortsättningen skall bedrivas. Samtidigt görs en översyn av nuvarande bolagsstruktur där Nickel Mountain separeras från övrig verksamhet kan komma att föreslås.

-  Regeringen har denna dag meddelat ett positivt beslut angående bearbetningskoncessionerna Rönnbäcken K nr 1-3, vilket innebär att överklagandena avslås (se tidigare pressmeddelande idag).

Handeln med aktien kan därför återupptas fredagen den 23 augusti 2013, klockan 09:00.

   
För information om innehållet i detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Stefan Persson
Styrelseordförande, IGE Resources AB
Telefon +46 8 402 28 00 / Mobil +46 70 486 21 90
E-post: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på Oslo Börs (ticker: IGE). Se www.ige.se för ytterligare information.wkr0006.pdf