KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) onsdagen den 17 december 2014

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) (”NMG”), 556227-8043, onsdagen den 17 december 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 44, 7 trp i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman skall 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 december 2014 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och 

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Kungsgatan 44, 7 tr, 111 35 Stockholm, per telefon 08-402 28 00, per telefax 08-402 28 01 eller per e-mail till torbjorn.ranta@nickelmountain.se, senast kl. 16.00 fredagen den 12 december 2014. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 december 2014, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag. 

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som vill delta på stämman måste underrätta DNB Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 24 05 02 56 eller via email vote@dnb.no senast kl. 12.00 måndagen den 8 december 2014 så att DNB Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 11 december, då sådant införande skall vara verkställt. Efter stämman ombesörjer DNB Bank att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen. 

Ombud m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall uppvisas i original. Fullmakt i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
  5. Val av justerare
  6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny revisor
  8. Fastställande av arvoden till revisorn
  9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Val av ny revisor (punkt 7)

Nickel Mountain Group AB (publ) har sedan 10 oktober 2014 en ny styrelse som återspeglar att Strata Marine & Offshore AS är den enskilt helt dominerande ägaren i Bolaget. Den nya styrelsen har sedan den tillträdde konsekvent sett över möjligheterna att öka aktieägarvärdet i NMG, bl a genom att optimera kostnadsstrukturen i koncernen. Detta är viktigt då NMG är ett bolag utan regelbundna intäkter. NMG har sedan 2013 av olika skäl haft två olika revisionsbyråer arbetande med revisionen. Detta har inte gynnat de totala revisionskostnaderna. Den nya styrelsen har erhållit ett fördelaktigt förslag för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret 2014. Med anledning därav föreslås att en extra bolagsstämma den 17 december beslutar att utse PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”), organisationsnummer 556067-4276 med ansvarig revisor Johan Palmgren till revisor i moderbolaget och koncernen. Den kostnadsminskning som därigenom uppnås för revisionen av räkenskapsåret 2014 bedöms vara signifikant. Styrelsen understryker att den inte har haft några som helst meningsmotsättningar med de två andra revisorerna/revisionsföretagen som valdes på årsstämmorna i juni 2014, Johan Kaijser vid Mazars Set (moderbolag och koncernen) eller KPMG (dotterbolagen), utan revisorsbytet föreslås enbart av kostnadsreduceringsskäl. Motsvarande ändring föreslås även att ske på dotterbolagsnivå.

Fastställande av arvodet till revisor (punkt 8)

Den nye revisorn föreslås, i enlighet med vad som redan har bestämts på årsstämman den 4 juni 2014, arvoderas enligt löpande skälig och godkänd räkning.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 - 8 ovan samt övriga erforderliga handlingar enligt Aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Kopia på nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 90 809 360 stycken.

------

Stockholm den 23 November 2014

Nickel Mountain Group AB (publ)

Styrelsen

Torbjörn Ranta

Managing Director

Tel: 46 8 402 28 00

Mobile: 46 708 855504

E-mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se

The vision of Nickel Mountain Group AB is to be an explorer and miner recognized for our attractive assets and ability to effectively run projects from exploration to commercialization, leaving a lasting footprint within the regions we operate through investments, community engagement and transfer of expertise.wkr0006.pdf